2 VSPH 162/2013-P27-7
KSPH 38 INS 25131/2012 2 VSPH 162/2013-P27-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka JAWA Divišov, a.s., sídlem Vlašimská 1216, Divišov, o odvolání Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 25131/2012-P27-2 ze dne 9.ledna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 25131/2012-P27-2 ze dne 9.ledna 2013 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se JAWA Divišov, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 3926/2009-A-12 (ve skutečnosti se jedná o usnesení č.j. KSPH 38 INS 25131/2012-A-12) ze dne 19.10.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihláškou doručenou soudu dne 16.11.2012 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 21.811,-Kč. K přihlášce pohledávky nebyla připojena plná moc pro Mgr. Zuzanu Prokšovou, která ji za odvolatele podala. Z tohoto důvodu vyzval insolvenční správce odvolatele, aby do 15 dnů přihlášenou pohledávku opravil nebo doplnil. Přihláška ve stanovené lhůtě doplněna nebyla. Proto soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona přihlášku pro nepřezkoumatelnost odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška neodmítá. Argumentoval zejména tím, že přihlášku podal prostřednictvím datové schránky, když k jejímu podání pověřil generální ředitel podle ust. § 8 zákona 300/2008 Sb. svého zaměstnance. Přihláška pohledávky odeslaná z datové schránky je procesním úkonem, který má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. V případě přihlášky byly identifikační údaje náležitě ověřeny, proto není žádná pochybnost v identifikaci osoby, která ji podala.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 38 INS 25131/2012-A-12 ze dne 19.10.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a věřitele dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzval k podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Prostřednictvím datové schránky byla dne 16.11.2012 dodána do datové schránky soudu prvního stupně přihláška pohledávky odvolatele ve výši 21.811,-Kč, již insolvenční soud napadeným usnesením z důvodů popsaných shora odmítl.

Podle ust. § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 300/2008 Sb. může fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky, a úkon učiněný osobou uvedenou v ust. § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Z uvedené úpravy plyne, že podání, které bylo vůči soudu v podobě datové zprávy učiněno z datové schránky, je řádně podepsáno, jestliže je učinila (v dané věci za právnickou osobu) buď osoba s originálním oprávněním uvedená v ust. § 8 odst. 1 až 4 citovaného zákona anebo osoba pověřená. Jinak řečeno, podpis na listině u podání učiněného písemně nebo ústně do protokolu, resp. zaručený elektronický podpis u elektronického podání, je u datové zprávy odeslané z datové schránky nahrazen náležitou identifikací příslušné osoby, která vůči soudu učinila podání prostřednictvím datové schránky.

Jak vyplývá z identifikace datové zprávy, jež byla jako přihláška pohledávky doručena na elektronickou podatelnu insolvenčního soudu 16.11.2012 v 18 hod. 35 min. 30 vteřin z datové schránky odvolatele, všechny identifikační údaje byly náležitě ověřeny. Není tu tedy žádná pochybnost ani v identifikaci příslušné osoby. Proto soud prvního stupně nepostupoval správně, když vyžadoval, aby přihláška pohledávky odvolatele byla jako elektronické podání ještě doplněna o plnou moc zaměstnance Mgr. Zuzany Prokšové, která byla pověřena k vyhotovení přihlášky a k odeslání z datové schránky odvolatele. Přihláška pohledávky, doručená insolvenčnímu soudu dne 16.11.2012, byla podáním se všemi náležitostmi a též podáním včasným.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 31.července 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová