2 VSPH 1614/2013-B-64
KSHK 45 INS 3599/2010 2 VSPH 1614/2013-B-64

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Daniely Korunkové, bytem Horská 188, Hostinné, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-B-52/celk.2 ze dne 19.srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-B-52/celk.2 ze dne 19.srpna 2013 se mění tak, že se schválené oddlužení dlužnice Daniely Korunkové nezrušuje a konkurs na její majetek neprohlašuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-B-52/celk.2 ze dne 19.8.2013 zrušil pod bodem I. výroku schválené oddlužení Daniely Korunkové (dále jen dlužnice), prohlásil na její majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-A-8 ze dne 20.4.2010 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem stanovil JUDr. Leoše Maternu (dále jen správce). Usnesením č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-B-10 ze dne 7.6.2010 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 7.9.2010 mu správce oznámil, že je dlužnice dlouhodobě nemocná, což sama dne 24.8.2010 potvrdila. Podáním ze dne 25.11.2010 oznámil správce soudu, že je dlužnice nemocná a splátkový kalendář není plněn s tím, že od ledna 2011 přislíbila postupné dorovnání dluhu, a podáním ze dne 27.2.2011 sdělil, že od listopadu 2010 nastoupila dlužnice do zaměstnání a oddlužení opět plní. Dne 1.2.2012 oznámil správce soudu, že dlužnice je od 12.9.2012 v pracovní neschopnosti s tím, že jí byl od 27.3.2012 přiznán invalidní důchod. V pravidelné písemné zprávě o stavu řízení a plnění oddlužení ze dne 29.5.2013 správce sdělil, že dlužnice posílá nízké splátky v průměru pouze 1.800,-Kč měsíčně a že byla upozorněna na to, že pro účely plnění splátkového kalendáře je nutné posílat minimálně 4.100,-Kč měsíčně. S ohledem na to, že splátkový kalendář není dlouhodobě řádně plněn, nařídil soud jednání, na něž se dlužnice nedostavila, a proto nemohl projednat její aktuální majetkové poměry. Postupoval podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona a vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dospěl k závěru, že dlužnice dlouhodobě neplní své povinnosti dle schváleného splátkového kalendáře, a to téměř od počátku trvání účinků schváleného oddlužení, neboť je velmi často v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Finanční prostředky ve výši 1.800,-Kč, jež dlužnice měsíčně vyplácí na účet majetkové podstaty, jsou nedostačující k tomu, aby byla udržena minimální splátka pro oddlužení tak, aby za pět let trvání schváleného oddlužení uspokojila pohledávky svých věřitelů minimálně v rozsahu 30 %. Z tohoto důvodu rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby bylo zrušeno. Argumentovala zejména tím, že se po celou dobu, kdy probíhalo oddlužení, snažila splátkový kalendář plnit. Soudu prvního stupně sdělila, že splátky navýší, zatím to nesplnila, ale podmínky oddlužení splní, protože jí třetí osoba bude vyplácet důchod, a v průběhu oddlužení své pohledávky v rozsahu 30 % uhradí. Upřesnila, že nyní pobírá plný invalidní důchod, a předložila oznámení o změně srážek a jejich poukazování správci vystavené Českou správou sociálního zabezpečení dne 1.10.2013 a posudek o invaliditě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 45 INS 3599/2010-B-10 ze dne 7.6.2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Nezajištěné pohledávky věřitelů byly zjištěny v celkové výši 659.145,68 Kč, k dosažení zákonné minimální 30% míry uspokojení těchto pohledávek v rámci splátkového kalendáře by na ně dlužnice měla zaplatit celkem 197.758,80 Kč. Podle zprávy správce uhradila dlužnice do června 2013 na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 103.827,-Kč, což představuje 15,75 % pohledávek, rozdíl oproti předpokladu v případě přesného plnění splátkového kalendáře tak činil pouze 1,75 %. Z oznámení o změně srážek a jejich poukazování správci vystaveného dne 1.10.2013 Českou správou sociálního zabezpečení pak vyplývá, že z invalidního důchodu dlužnice bude ve prospěch majetkové podstaty srážena měsíčně částka 4.434,-Kč a v prosinci 2013 bude uhrazena částka 16.920,-Kč za předešlé období.

Z těchto skutečností odvolací soud dovodil, že za této situace bude postačovat, aby dlužnice hradila v budoucnu částku 4.630,-Kč měsíčně, a tím bude při současném uspokojení nároků správce dosaženo uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu nejméně 30 %. Odvolací soud se proto neztotožnil se závěrem, k němuž dospěl soud prvního stupně, a podle něhož mělo být již v době vydání napadeného usnesení zřejmé, že dlužnice ve smyslu ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Splátky na plnění splátkového kalendáře byly pravidelně prováděny, byť v průběhu pracovní neschopnosti dlužnice mírně poklesly, a následný krátkodobý výpadek v plnění splátkového kalendáře byl způsoben pouze pracovní neschopností dlužnice po dobu, kdy bylo rozhodováno o jejím invalidním důchodu. Vzhledem k tomu, že Česká správa sociálního zabezpečení provede z doplatku důchodu srážky za předchozí období a výše přiznaného invalidního důvodu umožňuje dlužnici dále plnit v podstatné části splátkový kalendář, je odvolací soud přesvědčen o tom, že zrušení schváleného oddlužení bylo předčasné. Deficit v plnění splátkového kalendáře-jak popsáno výše-není tak velký, aby ho dlužnice nemohla v rozumné době vyrovnat.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným, podle ust. § 220 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení dlužnice nezrušuje a konkurs na její majetek neprohlašuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 15.listopadu 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová