2 VSPH 1613/2012-B-47
KSPA 56 INS 2720/2010 2 VSPH 1613/2012-B-47

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice TONAMO, a.s., sídlem Staré námČstí 23, Sokolov, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání ýeskoslovenské obchodní banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 56 INS 2720/2010-B-34 ze dne 2. íjna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích .j. KSPA 56 INS 2720/2010-B-34 ze dne 2. íjna 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové, poboka v Pardubicích ve výroku oznaeným usnesením vyslovil v insolvenním ízení týkajícím se TONAMO, a.s. (dále jen dlužnice) souhlas s tím, aby insolvenní správce Ing. David Jánošík (dále jen správce) vydal zajištČné vČ itelce ýeskoslovenské obchodní bance, a.s. (dále jen Banka) z výtČžku zpenČžení nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví . 1083 pro katastrální území a obec Horažćovice u Katastrálního ú adu pro Plze ský kraj, Katastrální pracovištČ Klatovy a listu vlastnictví . 2048 pro katastrální území a obec Fulnek u Katastrálního ú adu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištČ Nový Jiín (dále též jen Nemovitosti v Horažćovicích nebo Nemovitosti ve Fulneku, pop . Nemovitosti) ástku 6.579.773,-K. SouasnČ správci uložil provést vydání výtČžku zpenČžení podle upraveného seznamu p ihlášek do 3 dn od právní moci usnesení, zapsat do upraveného seznamu p ihlášek k pohledávkám Banky, jaká ástka na nČ byla vyplacena a jaká zbývající ást se vypo ádá p i rozvrhu, a podat o tom soudu zprávu do 30 dn od právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.11.2011 zjistil úpadek dlužnice, na její majetek prohlásil konkurs a ustanovil do funkce správce. Konstatoval, že pohledávky Banky v i dlužnici ve výši 42.626.918,51 K byly vetnČ zajištČní zástavním právem na Nemovitostech na p ezkumném jednání zjištČny. Rozvedl, že mu správce dne 27.8.2012 doruil žádost o vydání souhlasu s vyplacením výtČžku zpenČžení Nemovitostí Bance, v níž uvedl, že Nemovitosti v Horažćovicích zpenČžil za 4.000.000,-K a Nemovitosti ve Fulneku za 3.150.000,-K.

Pokud šlo o Nemovitosti v Horažćovicích, vyšel soud z toho, že náklady spojené s jejich zpenČžením a správou inily 128.000,-K, resp. 163.342,-K a ástka p ipadající na odmČnu správce urená z výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele iní vetnČ danČ z p idané hodnoty (dále jen DPH) 86.922,-K. Uzav el na tom, že po odetení tČchto výdaj dosahuje istý výtČžek zpenČžení Nemovitostí v Horažćovicích 3.621.736,-K.

Pokud šlo o Nemovitosti ve Fulneku, vyšel soud z toho, že náklady spojené s jejich zpenČžením a správou inily 100.800,-K, resp. 20.170,-K a ástka p ipadající na odmČnu správce urená z výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele iní vetnČ DPH 70.993,-K. Uzav el na tom, že po odetení tČchto výdaj dosahuje istý výtČžek zpenČžení Nemovitostí ve Fulneku 2.958.037,-K.

Soud cituje ust. § 305 odst. 1, § 298 odst. 2 a 3 a § 299 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a ust. § 1 odst. 2 vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) zd raznil, že po p ezkoumání správcovy žádosti neshledal d vod, pro nČjž by jí nemohl vyhovČt, a proto vyslovil souhlas s tím, aby správce vydal Bance výtČžek zpenČžení Nemovitostí, jenž po odpotu náklad na zpenČžení a správu zpenČženého majetku a odmČny správce iní celkem 6.579.773,-K (3.621.736,-K + 2.958.037,-K).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích podala Banka vasné odvolání, v nČmž namítala, že jí náleží výtČžek zpenČžení Nemovitostí ve výši 6.755.336,-K, a nikoli toliko ve výši 6.579.773,-K. Insolvennímu soudu vytýkala, že nepostupoval správnČ, pokud od výtČžku zpenČžení Nemovitostí odeetl DPH z odmČny správce a da z Nemovitostí.

Pokud šlo o DPH a odmČnu správce, poukazovala Banka na to, že se v ust. § 38 odst. 1 IZ hovo í o odmČnČ, úhradČ hotových výdaj a DPH a v ust. § 298 odst. 2 téhož zákona toliko o odmČnČ a úhradČ hotových výdaj . Podle jejího názoru princip DPH spoívá v tom, že dodavatel, jímž je správce, pokud je registrován jako plátce této danČ, musí odvést da z hodnoty jím dodávaných výrobk nebo služeb, a naopak odbČratel, jímž je dlužník, m že uplatnit nárok na odpoet danČ, kterou dodavateli (plátci danČ) zaplatil. Vzhledem k tomu, že správce poskytuje své služby dlužníkovi, a nikoli vČ itel m, musí dle zákona o DPH nárokovat DPH v i dlužníkovi (majetkové podstatČ), a nikoli v i t etím osobám zajištČného vČ itele nevyjímaje. Z toho dovodila, že DPH z odmČny správce jde k tíži majetkové podstaty, a nikoli k tíži zajištČného vČ itele p i vydání výtČžku zpenČžení zajištČné vČci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty.

Pokud šlo o da z nemovitosti, poukazovala Banka na to, že nejde o náklad spojený se správou (údržbou) nemovitosti, nýbrž o náklad, jenž se hradí z majetkové podstaty dlužníka, a nikoli z penČz urených k výplatČ zajištČnému vČ iteli. Rozvedla, že povinnost platit tuto da je odvozena od vlastnického práva dlužníka, a proto výlunČ spadá do jeho sféry. Oproti tomu náklad spojený se správou nemovitostí je bezprost ednČ spojen s udržováním odpovídajícího stavu nemovitostí a jde nap . o náklad spojený s ostrahou, opravou i placením energií. Z toho dovodila, že da z nemovitosti není nákladem, který by mČl zatČžovat budoucí výtČžek zajištČného vČ itele.

Z tČchto d vod požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není d vodné.

Je tomu tak proto, že napadené usnesení v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze, jenž v usneseních sp.zn. MSPH 76 INS 3732/2008, 2 VSPH 663/2010-B ze dne 17.12.2010 a sp.zn. KSUL 69 INS 3340/2008, 3 VSPH 834/2010-B ze dne 20.10.2010 dospČl k závČru, že další odeitatelný náklad pro úely výpotu výtČžku zpenČžení ureného pro zajištČného vČ itele p edstavuje odmČna insolvenního správce ze zpenČžení p edmČtu zajištČní vetnČ DPH, je-li správce jejím plátcem.

Odvolací soud má stejnČ jako Banka zato, že výchozím ustanovením pro odpovČć na otázku, zda odmČna insolvenního správce urená podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky již v sobČ zahrnuje DPH, i nikoli, je ust. § 38 IZ, podle nČhož má insolvenní správce právo na odmČnu a náhradu hotových výdaj a v p ípadČ, že je plátcem DPH, pak mu náleží k odmČnČ a hotovým výdaj m ástka odpovídající této dani. Z vyhlášky vyplývá, že p i konkursu se odmČna insolvenního správce stanoví zvláš z výtČžku p ipadajícího na zajištČné vČ itele (ust. § 1 odst. 2) a zvláš z výtČžku p ipadajícího na nezajištČné vČ itele (ust. § 1 odst. 3 a 4). Souet tČchto odmČn tvo í celkovou odmČnu insolvenního správce, již zmi uje ust. § 38 IZ. V p ípadČ postupu podle ust. § 298 IZ je zajištČnému vČ iteli vyplacen na nČj p ipadající výtČžek zpenČžení tak, že je z nČj mimo jiné stanovena i odmČna insolvenního správce, o níž se výtČžek p íslušející k vydání zajištČnému vČ iteli rovnČž snižuje. Je tak stanovena dílí odmČna insolvenního správce, jež je souástí jeho celkové odmČny vyútované v konené zprávČ. Není d vodu, aby DPH z této dílí odmČny šla k tíži nezajištČných vČ itel (a nezajištČných vČ itel pohledávek postavených na rove pohledávkám za podstatou), a aby se tedy jejich uspokojení snižovalo jak o DPH p íslušející k odmČnČ správce vypotené z výtČžku ureného k rozdČlení mezi tyto vČ itele, tak o DPH p íslušející k odmČnČ správce vypotené z výtČžku p ipadajícího na zajištČného vČ itele. P istoupit na právní závČry Banky by znamenalo p ipustit, aby DPH z odmČny správce podle ust. § 38 IZ byla útována jen k tíži nezajištČných vČ itel , což by bylo v rozporu se zásadou insolvenního ízení zakotvené v ust. § 5 písm. a) IZ, podle nČhož musí být insolvenní ízení vedeno tak, aby žádný z úastník nebyl nespravedlivČ poškozen nebo nedovolenČ zvýhodnČn.

K té ásti odvolací argumentace, dle níž správce poskytuje své služby dlužníkovi, a nikoli vČ itel m, a proto je povinen nárokovat DPH po dlužníkovi (majetkové podstatČ), považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že insolvenní správce má zvláštní procesní postavení jak v i dlužníkovi, tak v i vČ itel m (k tomu v pomČrech zákona o konkursu a vyrovnání viz nap . rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 1 Afs 55/2004 ze dne 13.7.2005). Nelze jej proto považovat ani za zástupce vČ itel (i když vlastnČ svou inností jedná v jejich zájmu), ani za zástupce dlužníka (akoli na nČj v konkursu p ešla témČ všechna dlužníkova dispoziní oprávnČní).

Judikatura Vrchního soudu v Praze prezentovaná nap . v usneseních sp.zn. KSUL 45 INS 2152/2009, 1 VSPH 404/2010-B ze dne 26.5.2010 a sp.zn. KSUL 44 INS 2151/2009, 2 VSPH 521/2010-B ze dne 9.8.2010 je ustálena rovnČž v tom, že da z nemovitosti je typickým výdajem spojeným se správou nemovitosti, jenž lze v intencích ust. § 298 odst. 3 IZ p iíst na vrub zajištČného vČ itele. K té ásti odvolací argumentace, v níž Banka zd raz uje, že da z nemovitostí není nákladem, který by mČl zatČžovat budoucí výtČžek zajištČného vČ itele, považoval odvolací soud za vhodné uvést, že by bylo v rozporu se zásadou spravedlivosti insolvenního ízení zakotvenou v ust. § 5 písm. a) IZ, aby úhrada danČ z Nemovitostí šla k tíži nezajištČných vČ itel , a nikoli Banky, v situaci, kdy se výtČžek zpenČžení Nemovitostí zcela použije k uspokojení pohledávek Banky.

Veden názory vyslovenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 OSě a napadené usnesení jakožto vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, poboky v Pardubicích.

V Praze dne 9.dubna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva