2 VSPH 1611/2016-P16-7
MSPH 98 INS 24105/2014 2 VSPH 1611/2016-P16-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužnice Miluše Kovářové, bytem Českolipská 395/10, 190 00 Praha 9, o odvolání O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 24105/2014-P16-2 ze dne 31. května 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 24105/2014- P16-2 ze dne 31. května 2016 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky O2 Czech Republic, a.s. n e o d m í t á a její účast v insolvenčním řízení se n e u k o n č u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky O2 Czech Republic, a.s. (dále jen věřitel) do insolvenčního řízení vedeného na majetek Miluše Kovářové (dále jen dlužnice) a rozhodl o tom, že účast věřitele v insolvenčním řízení právní mocí tohoto usnesení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. MSPH 98 INS 24105/2014-A-43 ze dne 17.3.2016 zjistil úpadek dlužnice, prohlásil na její majetek konkurs a vyzval věřitele dlužnice, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, jež jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Soud konstatoval, že konec lhůty k podání přihlášky připadl na den 17.5.2016. Podání, jímž věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 2.240,33 Kč (evidovanou pod č. P16), bylo doručeno do datové schránky soudu dne 19.5.2016. isir.justi ce.cz

Soud proto dospěl k závěru, že přihláška byla podána po lhůtě, a cituje ust. § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel včasné odvolání a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že rozhodne o tom, že se jeho přihláška neodmítá a jeho účast na insolvenčním řízení nekončí. V odvolání namítal, že soud prvního stupně zřejmě zaměnil datum vydání rozhodnutí o úpadku s datem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Tvrdil, že usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS24105/2014 ze dne 17.3.2016 bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku až dne 24.3.2016, a nesouhlasil se závěrem, že by poslední den lhůty k podání přihlášky připadl na den 17.5.2016. Vyjádřil proto přesvědčení, že jeho pohledávka, doručená do datové schránky soudu prvního stupně dne 19.5.2016, je včasná.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona 30 dnů. Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona jsou rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení, není-li dále stanoveno jinak, účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu spisu soud ověřil, že soud prvního stupně stanovil v rozhodnutí o úpadku č.j. MSPH 98 INS 24105/2014-A-43 ze dne 17.3.2016 lhůtu k podání přihlášek do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku a řádně věřitele poučil o následcích jejího zmeškání. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.3.2016 ve 14 hod. 6 min., kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinnosti. Lhůta k podání přihlášek počala podle ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne, tedy 25.3.2016, a její poslední den připadl na středu 25.5.2016. Z přihlášky věřitele odvolací soud zjistil, že je datována dnem 19.5.2016 a byla téhož dne v 15 hod. 40 min. doručena do datové schránky soudu prvního stupně. Závěr soudu prvního stupně o jejím opožděném podání je tedy nesprávný. Vzhledem k tomu, že nenastala skutečnost, jež by způsobila, že se k přihlášené pohledávce věřitele nepřihlíží, nebyl dán ani důvod k jejímu odmítnutí a ukončení účasti věřitele v tomto řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání věřitele důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky věřitele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 7. září 2016

JUDr. Jiří K a r e t a , v . r . předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková