2 VSPH 161/2013
MSPH 95 INS 30832/2012 2 VSPH 161/2013 A 34 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jiiího Karety a ze soudc JUDr. Jiiího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve v'ci dlužníka Heimanv dvr, s.r.o., sídlem Zlatnická 1582, Praha 1, zahájené na návrh BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD., sídlem 29 SUITE B, HARLEY STREET, LONDON W1G 9QR, zast. advokátkou Mgr. Andreou Žatkovou, sídlem Teslova 1125, Ostrava Piívoz, o odvolání navrhovatele proti usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 95 INS 30832/2012 A 10 ze dne 12. prosince 2012 t a k t o : Usnesení M'stského soudu v Praze .j. MSPH 95 INS 30832/2012 A 10 ze dne 12. prosince 2012 se p o t v r z u j e . O d v o d n ' n í : M'stský soud v Praze usnesením .j. MSPH 95 INS 30832/2012 A 10 ze dne 12.12.2012 uložil BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD. (dále jen navrhovatel), jež se insolvenním návrhem dorueným soudu 6.12.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek Heimanv dvr, s.r.o. (dále jen dlužník), aby do p'ti dn od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního iízení ve výši 50.000, K. V odvodn'ní usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenního zákona, podle n'hož mže vyzvat insolvenního navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady insolvenního iízení až do výše 50.000, K, a vysv'tlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenní správce m'l bezprostiedn' po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanní prostiedky nezbytné k jejímu výkonu, piiemž m'l zato, že v projednávané v'ci jsou spln'ny piedpoklady pro uložení povinnosti zaplatit zálohu. Z návrhu totiž není ziejmá dobytnost majetku dlužníka. Proti tomuto usnesení M'stského soudu v Praze se navrhovatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zm'nil tak, že se mu povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního iízení neuloží. Argumentoval zejména tím, že z insolvenního návrhu vyplývá, že dlužník má rozsáhlý nemovitý majetek v katastrálním území Dejvice v Praze 6, eviduje dlouhodobé pohledávky ve výši 27.399.000, K a krátkodobé pohledávky ve výši 664.000, K a dosud nesplnil povinnost piedložit zákonem požadované seznamy. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona mže insolvenní soud pied rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lht' zaplatil zálohu na náklady insolvenního iízení až do ástky 50.000, K, je li to nutné ke krytí náklad iízení a prostiedky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude li záloha na náklady insolvenního iízení ve stanovené lht' zaplacena, mže insolvenní soud pied rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní iízení zastavit, a neuiní li tak, mže piikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. Povinnost zaplatit zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli, který je zam'stnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovních nárocích. Úelem institutu zálohy je piedevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, piedejít hrozb' nedostatku finanních prostiedk bezprostiedn' po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoÜ ásti nárok insolvenního správce pro piípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Ze spisu odvolací soud zjistil, že navrhovatel v insolvenním návrhu tvrdil, že dlužník je v úpadku ve form' insolvence, neboo dlouhodob' neplní své splatné závazky vi n'mu (navrhovatel má za dlužníkem pohledávky v celkové výši 28.355.239,08 K, jež se staly splatnými v období roku 2011) a vi dalším v'iitelm (konkrétn' oznail Moravský Pen'žní Ústav - spoiitelní družstvo, Credico europe, a.s. a Lesostavby TieboÜ, a.s.). Ze seznamu majetku, který dlužník piipojil k insolvennímu návrhu doruenému soudu prvního stupn' 17.5.2013, vyplývá, že má nemovitý majetek, a to pozemky, bytové jednotky a nedokonené stavby v katastrálním území Dejvice v Praze 6. O finanních prostiedcích použitelných na úhradu náklad insolvenního iízení dlužník nic neuvedl.

Protože o finanních prostiedcích bezprostiedn' použitelných na úhradu náklad insolvenního iízení navrhovatel v insolvenním návrhu ani v odvolání nic neuvedl a ze seznamu majetku piedloženého dlužníkem vyplývá, že dlužník žádné finanní prostiedky použitelné na úhradu náklad insolvenního iízení nemá, nelze insolvennímu soudu vytýkat, že navrhovateli uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenního iízení v zákonem piípustné výši 50.000, K. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora neshledal odvolací soud odvolání navrhovatele dvodným a podle ust. § 219 obanského soudního iádu napadené usnesení potvrdil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání piípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostiednictvím M'stského soudu v Praze. V Praze dne 31. ervence 2013 JUDr. Jiií K a r e t a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva