2 VSPH 1599/2016-B-28
KSHK 42 INS 21875/2014 2 VSPH 1599/2016-B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Vlastimila Šimonička, bytem Slavhostice 115, 507 32 Kopidlno, adresa pro doručování: Vlhošť 16, 507 03 Vysoké Veselí, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 21875/2014-B-15 ze dne 10. srpna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 21875/2014-B-15

ze dne 10. srpna 2016 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 21875/2014-B-15 ze dne 10.8.2016 zrušil schválené oddlužení Vlastimila Šimonička (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs (body I. a II. výroku) a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 11.8.2014 (č.d. A-6) rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a do funkce insolvenčního správce ustanovil JUDr. Pavla Čížkovského (dále jen správce) a usnesením ze dne 17.2.2015 (č.d. B-5) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 10.2.2016 mu správce sdělil, že od Allianz pojišťovny, a.s. obdržel dne 10.9.2015 sdělení, že jí dlužník neuhradil běžné pojistné ve výši 2.129,-Kč. Sdělení zaslal dlužníkovi k vyjádření a spolu s ním požadavek, aby potvrdil, že jeho jediným příjmem je nadále příjem z podnikání, leč dlužník si zásilku nevyzvedl. Podáním ze dne 20.6.2016 informoval správce soud o tom, že mu bylo doručeno upozornění České správy sociálního zabezpečení, z něhož plyne, že dlužník jakožto osoba samostatně výdělečně činná neplní povinnost předkládat přehledy o svých příjmech a výdajích. Kromě toho informoval soud o tom, isir.justi ce.cz

že poslední platba došla na účet majetkové podstaty v únoru 2016 a od té doby dlužník nic na splátkový kalendář neplní a že mu dlužník nepředložil daňové přiznání za loňský rok.

K jednání ohledně plnění podmínek oddlužení, jež soud nařídil na den 1.8.2016, se dlužník bez omluvy nedostavil. Na jednání soud konstatoval, že v únoru 2015 byl schválen splátkový kalendář, podle něhož je dlužník povinen hradit měsíčně 5.800,-Kč z příjmů z podnikatelské činnosti, a přečetl sdělení Allianz pojišťovny, a.s. a sdělení o ukončení podnikání k 14.3.2016 . Správce potvrdil, že poslední splátku uhradil dlužník v únoru 2016, jak uvedl ve zprávě ze dne 20.6.2016, a sdělil, že je dlužník nekontaktní: když se pokusil zastihnout ho osobně, dozvěděl se na obecním úřadě ve Slavhosticích, že se odstěhoval, aniž by sdělil kam.

Z těchto zjištění soud dovodil, že dlužník neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, a podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona proto rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to-jak plyne z odvolání-v rozsahu bodů I. a II. výroku, se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na jeho majetek neprohlašuje, a bude mu tak umožněno pokračovat v oddlužení. V odvolání uvedl, že se k jednání nařízenému soudem prvního stupně nedostavil z důvodu zdravotních problémů, a připojil k němu výměnný poukaz k odbornému vyšetření, ošetření, ústavnímu léčení vyhotovený dne 12.8.2016 Medi Clinic, a.s. potvrzující, že byl dne 1.8.2016 v tomto zdravotnickém zařízení ošetřen. Poukazoval na to, že dne 7.4.2016 zaslal soudu podání, jímž ho požádal o odklad splátek z důvodu ztráty zaměstnání, rodinných problémů spočívajících v psychických problémech jeho přítelkyně z předčasného porodu jednoho a úmrtí druhého dítěte a výdajů na dům (úhrady kauce ve výši 30 tisíc Kč), přičemž v něm uvedl adresu pro doručování soudních písemností. K odvolání připojil podání ze dne 19.3.2016, jež bylo soudu prvního stupně doručeno dne 7.4.2016, jímž osvědčil pravdivost těchto tvrzení, a v němž navíc sdělil, že dne 10.3.2016 skončil činnost u PROFI CREDIT Czech, a.s., pro niž pracoval jako úvěrový poradce. Dále v odvolání tvrdil, že v průběhu března 2016 správce opakovaně telefonicky kontaktoval, ale od sekretářky se dozvěděl, že není přítomen a ozve se mu. Správce ho však nekontaktoval. V odvolání rovněž sdělil, že začal podnikat, a vyjádřil přesvědčení, je schopen plnit splátkový kalendář.

Na usnesení ze dne 1.9.2016 (č.d. B-20), jímž ho odvolací soud mimo jiné vyzval, aby mu do 15 dnů od doručení výzvy předložil listiny prokazující jeho schopnost plnit podmínky schváleného oddlužení, zaplacení dluhu ve výši 2.129,-Kč a to, jakou částku bude schopen měsíčně plnit na oddlužení, reagoval dlužník podáním ze dne 14.9.2016, jež zaslal Krajskému soudu v Hradci Králové. V tomto podání tvrdil, že je schopen splácet 2.800,-Kč-3.000,-Kč měsíčně s tím, že před dvěma měsíci otevřel hospodu ve Vysokém Veselí, dlužné pojistné zaplatí dne 19.9.2016 a kopii dokladu zašle správci a schopnost hradit splátky dokládá živnostenským listem a daňovým přiznáním za rok 2015.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 a písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti, jež soud prvního stupně popsal v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají průběhu řízení. Stejně jako soud prvního stupně dovodil i odvolací soud ze zjištění, jež popsal shora, že dlužník neplnil podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, přičemž vedle toho, že od března 2016 nehradil na plnění splátkového kalendáře nic, nesplnil ani řadu dalších povinností, jež mu ukládá ust. § 412 insolvenčního zákona, když insolvenčnímu soudu a správci neoznámil bez zbytečného odkladu změnu svého bydliště a zaměstnání a nepředkládal jim přehledy o svých příjmech. V této souvislosti je třeba uvést, že obsah předloženého přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 nasvědčuje tomu, že kromě příjmů ze samostatné činnosti (hostinské činnosti) v celkové výši 51.989,-Kč měl i příjmy ze závislé činnosti ve výši 61.104,-Kč, a musel tedy být zaměstnán (tuto skutečnost však správci ani soudu neoznámil). Dlužno ovšem poznamenat, že daňové přiznání, jež dlužník předložil ve fotokopii, není opatřeno otiskem razítka finančního úřadu a dlužník je nepodepsal, a odvolací soud proto měl pochybnost o jeho věrohodnosti.

Při přezkumu důvodů pro zrušení oddlužení nemohl odvolací soud přehlédnout ani skutečnost, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení peněžitý závazek, jenž neuhradil po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (dle listin předložených správci Allianz pojišťovnou, a.s. neuhradil pojistné ve výši 2.129,-Kč splatné dne 1.5.2015 dle pojistné smlouvy, již uzavřel dne 1.8.2014 jakožto vlastník osobního vozidla ŠKODA Octavia) a jehož úhradu ani přes výzvu odvolacího soudu nedoložil. Tuto skutečnost nelze kvalifikovat jinak než jako důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle ust. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné uvést, že na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce dluží dlužník dle sdělení správce aktuálně již 6.534,-Kč a že dle upozornění Městského úřadu v Jičíně ze dne 29.9.2016 mu bylo uloženo zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč splatnou dne 22.9.2016 a dle sdělení Okresního soudu v Jičíně mu bylo usnesením č.j. 2T 53/2016-482 ze dne 16.9.2016 uloženo zaplatit náklady trestního řízení ve výši 2.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně v bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 9. listopadu 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík