2 VSPH 1592/2014-B-19
KSHK 45 INS 18079/2013 2 VSPH 1592/2014-B-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Sedláčka, bytem Jana Weisse 1203, Jilemnice, o odvolání insolvenčního správce IREKON, v.o.s., sídlem Palackého 211, Turnov, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 18079/2013-B-9 ze dne 10. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 18079/2013-B-9 ze dne 10. března 2014 se m ě n í tak, že se insolvenčnímu správci IREKON, v.o.s. pořádková pokuta neukládá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 45 INS 18079/2013-B-9 ze dne 10.3.2014 v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Petra Sedláčka (dále jen dlužník) uložil insolvenčnímu správci IREKON, v.o.s. (dále jen správce), aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč (bod I. a II. výroku), a uložil mu, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil doklad o pracovní neschopnosti Mgr. Davida Burjánka (dále jen ohlášený společník) ke dni 20.1.2014 (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se dne 20.1.2014 konalo přezkumné jednání, na něž se místo ohlášeného společníka dostavil zaměstnanec správce s omluvou, že se ohlášený společník nemohl k jednání dostavit ze zdravotních důvodů. Proto soud dne 23.1.2014 správce vyzval, aby do 3 dnů od doručení výzvy předložil doklad o pracovní neschopnosti ohlášeného společníka. Tato výzva byla správci doručena do datové schránky dne 29.1.2014. Do doby rozhodování soudu však správce na výzvu nereagoval a požadované potvrzení nepředložil. Protože správce soudem uloženou povinnost nesplnil, uložil mu soud s odkazem na ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč přiměřené rozsahu a závažnosti tohoto porušení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se mu pořádková pokuta neukládá. V odvolání namítal, že povinnost předložit potvrzení o pracovní neschopnosti ohlášeného společníka, již mu soud v rámci výkonu dohlédací činnosti napadeným usnesením opakovaně uložil, splnil podáním doručeným do datové schránky soudu již dne 29.1.2014.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Z obsahu spisu plyne, že insolvenční soud uložil správci přípisem ze dne 23.1.2014, aby předložil potvrzení o pracovní neschopnosti ohlášeného společníka, který se ze zdravotních důvodů nedostavil k přezkumnému jednání, jež se konalo dne 20.1.2014 (č.d. B-4 a B-5). Na výzvu doručenou dne 29.1.2014 reagoval správce téhož dne zasláním potvrzení o pracovní neschopnosti ohlášeného společníka vystaveného ke dni 20.1.2014 (č.d. B-11), jež bylo doručeno do datové schránky soudu. K uložení pořádkové pokuty správci tak nebyl žádný zákonný důvod, neboť žádnou soudem uloženou povinnost neporušil, naopak uloženou povinnost neprodleně splnil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání správce důvodným, postupoval proto podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil v bodech I. a II. výroku tak, že rozhodl o tom, že se správci pořádková pokuta neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková