2 VSPH 1586/2012-B-39
KSPL 29 INS 10511/2010 2 VSPH 1586/2012-B-39

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Andreje Siváka, bytem Jatení 1445/8, Aš, o odvolání Mgr. Anny Zinglové, insolvenní správkynČ dlužníka, sídlem Brat í ýapk 1851/24, Praha 10, proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 10511/2010-B-32 ze dne 29. íjna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 29 INS 10511/2010-B-32 ze dne 29. íjna 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni usnesením .j. KSPL 29 INS 10511/2010-B-32 ze dne 29.10.2012 v insolvenním ízení vedeném na majetek Andreje Siváka (dále jen dlužník) schválil konenou zprávu insolvenní správkynČ Mgr. Anny Zinglové (dále jen správkynČ) s tím, že jí stanovil odmČnu ve výši 13.500,-K a náhradu hotových výdaj ve výši 2.700,-K, jež budou v rozsahu 10.560,30 K uhrazeny z majetkové podstaty a ve zbytku 5639,70 K z rozpotových prost edk ýR-Krajského soudu v Plzni.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že mu správkynČ dne 16.8.2012 p edložila konenou zprávu a vyútování své odmČny a hotových výdaj , jež zve ejnil dne 24.8.2012 a na den 22.10.2012 na ídil jednání k jejich projednání. Pokud jde o p íjmy majetkové podstaty pod bodem II. a pohledávky za majetkovou podstatou pod bodem IV. odst. 2, shledal konenou zprávu vČcnČ správnou. Neztotožnil se však s názorem správkynČ, že jí náleží odmČna ve výši 45.000,-K zvýšená o da z p idané hodnoty, p iemž zd raznil, že usnesení ze dne 7.11.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka plnČním splátkového kalendá e, usnesením ze dne 29.3.2012 bylo schválené oddlužení zrušeno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, za trvání oddlužení obdržela správkynČ na zálohách na odmČnu a náhradu hotových výdaj 8.640,-K a v konkursu nezpenČžila žádný majetek. S poukazem na ust. § 38 odst. 1 a 2 insolvenního zákona a ust. § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 vyhlášky . 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška) stanovil správkyni odmČnu ve výši 13.500,-K a náhrada hotových výdaj ve výši 2.700,-K. Uinil tak s p ihlédnutím k tomu, že správkynČ je plátcem danČ z p idané hodnoty a délce doby jí vykonávané innosti, když úinky oddlužení trvaly od ledna 2011 do b ezna 2012, tj. celkem 15 mČsíc , a po tuto dobu jí za každý mČsíc náleží odmČna ve výši 750,-K + DPH a náhrada hotových výdaj ve výši 150,-K + DPH. Protože jí již byla vyplacena záloha na odmČnu a hotové výdaje ve výši 8.640,-K a v majetkové podstatČ z stává na bankovním útu dlužníka ástka 1.920,30 K, z níž bude uhrazena ást nárok správkynČ, bude zbývající ást uhrazena z rozpotových prost edk insolvenního soudu.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se správkynČ vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zmČnil a p iznal jí odmČnu ve výši 54.000,-K vetnČ danČ z p idané hodnoty. V odvolání uvedla, že nesouhlasí s výší odmČny a náhrady hotových výdaj stanovených soudem. Tvrdila, že bylo-li zrušeno schválené oddlužení a pokrauje-li insolvenní ízení konkursem, je t eba pohlížet na úhradu pohledávek nezajištČných vČ itel jako na výtČžek zpenČžení urený k rozdČlení mezi nČ. Poukázala p itom na to, že jí dlužník na zálohách uhradil 8.640,-K a nezajištČným vČ itel m 53.916,-K, a z toho dovozovala, že dle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky má nárok na odmČnu ve výši 45.000,-K + DPH.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 38 odst. 1 insolvenního zákona má insolvenní správce právo na odmČnu a náhradu hotových výdaj . V p ípadČ konkursu se výše odmČny urí z výtČžku zpenČžení ureného k rozdČlení mezi vČ itele. Je-li insolvenní správce plátcem danČ z p idané hodnoty, náleží mu k odmČnČ a k náhradČ hotových výdaj ástka odpovídající této dani, kterou je insolvenní správce povinen z odmČny a náhrady hotových výdaj odvést podle zvláštního právního p edpisu. Zp sob urení odmČny a hotových výdaj insolvenního správce blíže stanoví provádČcí p edpis, jímž je vyhláška.

Podle ust. § 38 odst. 3 insolvenního zákona provede insolvenní správce vyútování odmČny a hotových výdaj v konené zprávČ a není-li jí, ve zprávČ o své innosti. Insolvenní soud m že podle okolností p ípadu po projednání s vČ itelským výborem odmČnu insolvenního správce p imČ enČ zvýšit nebo snížit. D vodem ke snížení odmČny je zejména skutenost, že insolvenní správce porušil nČkterou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení ásteného rozvrhu, akoliv to stav zpenČžení majetkové podstaty umož oval.

Podle ust. § 1 vyhlášky pokud je zp sobem ešení dlužníkova úpadku konkurs, iní odmČnu insolvenního správce souet odmČny urené z výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele a odmČny urené z výtČžku zpenČžení ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele (odst. 1). OdmČna insolvenního správce urená z výtČžku zpenČžení p ipadajícího na zajištČného vČ itele iní 2% z ástky urené k vydání zajištČnému vČ iteli (odst. 2). Pro úely této vyhlášky se výtČžkem zpenČžení ureným k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele rozumí výtČžek zpenČžení urený k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele zahrnuté do rozvrhu a výtČžek zpenČžení urený k uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel postavených na rove pohledávkám za podstatou (odst. 4). Pokud je zp sobem ešení dlužníkova úpadku konkurs, iní odmČna insolvenního správce nejménČ 45.000,-K (dost. 5). V odstavci 3 tohoto ustanovení je upraven výpoet odmČny urené z výtČžku zpenČžení ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele.

Dle ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pokud dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o ešení dlužníkova úpadku konkursem, iní odmČna insolvenního správce ástku urenou podle § 1, nejménČ však ástku urenou podle § 3. Dle ust. § 3 písm. b) vyhlášky pokud je zp sobem ešení dlužníkova úpadku oddlužení, iní odmČna insolvenního správce p i oddlužení plnČním splátkového kalendá e 750,-K za každý zapoatý kalendá ní mČsíc trvání úink schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e.

Podle ust. § 5 vyhlášky nelze-li odmČnu urit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odmČny insolvenní soud s p ihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náronosti vykonávané innosti insolvenního správce.

Z údaj obsažených v insolvenním rejst íku odvolací soud zjistil, že dne 14.9.2010 bylo u Krajského soudu v Plzni, v jehož pr bČhu rozhodl insolvenní soud dne 2.11.2010 o úpadku dlužníka. Usnesením ze dne 17.1.2011 schválil insolvenní soud oddlužení dlužníka plnČním splátkového kalendá e a usnesením ze dne 29.3.2012 je zrušil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. Dne 16.8.2012 p edložila správkynČ soudu konenou zprávu s vyútováním, z níž plyne, že v pr bČhu oddlužení ani následného konkurzu nedošlo ke zpenČžení žádného dlužníkova majetku, p iemž za trvání úink oddlužení obdržela správkynČ na zálohách na odmČnu a náhradu hotových výdaj 8.640,-K.

Vzhledem k tomu, že správkynČ v pr bČhu ízení nezpenČžila žádný majetek dlužníka, a na vČ itele tedy nemohl p ipadnout žádný výtČžek zpenČžení, nemohla být odmČna správkynČ urena podle ust. § 1 vyhlášky (p i respektování ust. § 4 odst. 2 vyhlášky, tj. nejménČ ve výši urené podle § 3 vyhlášky), ale podle ust. § 5 vyhlášky, p iemž i v tomto p ípadČ muselo být respektováno ust. § 3 vyhlášky. DospČl-li pak insolvenní soud k závČru, že podle kritérií vyjád ených v ust. § 5 vyhlášky je p imČ enou právČ odmČna odpovídající ástce urené podle § 3 písm. b) vyhlášky, pak jeho úvaze nelze vytknout žádné pochybení.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání správkynČ d vodným a napadené usnesení jako ve výroku vČcnČ správné podle ust. § 219 obanského soudního ádu potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 15. dubna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva