2 VSPH 1585/2016-B-37
KSHK 42 INS 6420/2015 2 VSPH 1585/2016-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolská 237, 582 21 Pohled, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6420/2015-B-22 ze dne 12. července 2016,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 6420/2015-

B-22 ze dne 12. července 2016 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením zrušil schválené oddlužení Petra anonymizovano (dále jen dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 9.4.2015 (č.d. A-10) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením (dále jen Usnesení o povolení oddlužení) a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Sofii Pondikasovou (dále jen Správkyně), 2) usnesením ze dne 29.9.2015 (č.d. B-7) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (dále jen Usnesení o schválení oddlužení), 3) dle Usnesení o schválení oddlužení: -je (byl) dlužník povinen hradit zálohy ve výši 15.000,-Kč měsíčně, z nichž měla být přednostně hrazena odměna Správkyně a výživné v měsíční výši 1.700,-Kč, a ze zbytku měly být hrazeny pohledávky nezajištěných věřitelů, isir.justi ce.cz

-neuhrazením těchto záloh vznikl dlužníkovi dluh na výživném ve výši 6.800,-Kč a na odměně a náhradě hotových výdajů Správkyně ve výši 4.356,-Kč, 4) dlužník nesplnit ani povinnost hradit zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně za období od dubna do září 2015 v celkové výši 6.534,-Kč, jež mu byla uložena v Usnesení o povolení oddlužení, 5) Správkyně mu ve zprávě o činnosti ze dne 2.2.2016 (č d. B-13) sdělila, že dlužník ignoruje povinnosti stanovené mu v Usnesení o schválení oddlužení, neboť ke dni podání zprávy neuhradil žádnou částku a i přes výzvy Správkyně nedoložil daňové přiznání za rok 2014, 6) z jednání o zrušení oddlužení (pro neplnění oddlužení) konaného dne 31.3.2016 (č.d. B-17) se dlužník ráno před zahájením jednání telefonicky omluvil pro zdravotní důvody s tím, že příčiny neplnění oddlužení zdůvodní písemným podáním, v němž současně uvede, jak hodlá své dluhy dále plnit; jednání bylo skončeno s tím, že soud vyčká, zda dlužník započne od následujícího měsíce (od dubna 2016) oddlužení řádně plnit, 7) Správkyně mu ve zprávě o činnosti ze dne 6.6.2016 (č d. B-19) sdělila, že v insolvenčním řízení nebylo ze strany dlužníka uhrazeno ničeho, 8) dlužník mu slíbené písemné podání (viz shora bod 6) nedoručil.

S přihlédnutím k výše uvedenému soud prvního stupně dle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ) schválené oddlužení dlužníka zrušil a rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek, neboť dlužník neplní podstatné povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podal dlužník včasné odvolání, jež podle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, v němž potvrdil, že z důvodu nižších příjmů v uplynulých měsících nebyl schopen plnit (ani částečně) splátkový kalendář dle Usnesení o schválení oddlužení. Nicméně zdůraznil, že jeho situace se zlepšila natolik, že může začít splátkový kalendář dodržovat a dlužnou částku za období, kdy jej neplnil, dorovnat. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil s tím, že do 30.9.2016 v měsíčních splátkách po 50.000,-Kč uhradí celkem 150.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž za souhlasu dlužníka a Správkyně odvolání projednal na ústním jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. Pokud se však v průběhu oddlužení ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů, pak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že dlužníkovi se oproti jeho očekávání ani v odvolacím řízení nepodařilo prokázat, že bude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Ze sdělení Správkyně ze dne 27.10.2016 (č. d. B-32) sice plyne, že dlužník po vydání napadeného usnesení uhradil do insolvenčního řízení částku 65.000,-Kč, nicméně s ohledem na aktuální nulovou míru uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů a s ohledem na to, že dlužník dluží na dlužném výživném 20.400,-Kč a na odměně Správkyně 17.424,-Kč, by-k tomu, aby byl dlužník schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném minimálním 30 % rozsahu -musela minimální výše měsíční splátky do konce trvání splátkového kalendáře činit nejméně 15.000,-Kč, což (jak plyne z jeho daňových přiznání k dani z přidané hodnoty) v možnostech dlužníka není.

S přihlédnutím k tomu, že dlužník v průběhu odvolacího řízení uhradil jen částku 65.000,-Kč, ačkoli v odvolání slíbil uhradit 150.000,-Kč (uhradit celou dlužnou částku), dlužnou částku (dle obsahu spisu) neuhradil ani do konce měsíce listopadu 2016, jak slíbil v podání ze dne 28.10.2016 (č.d. B-34), a nepředložil ani žádný doklad, z něhož by bylo možno zjistit výši jeho aktuálních příjmů (a z ní odvodit výši postižitelné částky), nelze učinit jiný závěr, než ten, že nedoložil,

že má (bude mít) příjem postačující k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném minimálním 30 % rozsahu.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ se v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužník není (nebude) schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení. Odvolání tudíž důvodným neshledal a napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 30. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková