2 VSPH 1585/2012-A-11
MSPH 93 INS 25324/2012 2 VSPH 1585/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Renáty Getfertové, bytem Lékařská 36/10, Praha 5, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 25324/2012-A-6 ze dne 24.října 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 25324/2012-A-6 ze dne 24.října 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 25324/2012-A-6 ze dne 24.10.2012 uložil Renátě Getfertové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 8.10.2012 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužnici proto, že je nutné zajistit prostředky na hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení. Výši zálohy stanovil s přihlédnutím k tomu, že poskytuje nutnou záruku úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, případně změnil a rozhodl o tom, že jí uloží povinnost zaplatit zálohu nejvýše ve výši 2.000,-Kč, případně jí umožní zaplatit stanovenou zálohu ve dvou měsíčních splátkách. V odvolání argumentovala zejména tím, že náklady na insolvenční řízení bývají v obdobných případech výrazně nižší; v této souvislosti poukázala na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19. Dále poukázala na výši svých příjmů a uvedla, že nedisponuje prostředky na uhrazení zálohy ve výši 5.000,-Kč najednou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči pěti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 1 milion Kč, její movitý majetek tvoří toliko věci osobní povahy v celkové hodnotě nepřevyšující 8 tisíc Kč a její měsíční příjem činí mzda ve výši 26.741,75 Kč měsíčně. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužnice bude pravděpodobně-ve shodě s tím, čeho se dlužnice domáhala-řešen oddlužením, a je proto nezbytné, aby insolvenční správce měl k dispozici prostředky, z nichž bude hradit své hotové výdaje bezprostředně po rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že za tím účelem je třeba, aby dlužnice zaplatila zálohu ve výši stanovené v napadeném usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31.ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová