2 VSPH 1578/2014-A-19
KSCB 27 INS 15936/2014 2 VSPH 1578/2014-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků a) Ing. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , a b) Boženy anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Čechova 566/21, České Budějovice, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 15936/2014-A-13 ze dne 29. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 15936/2014-A-13 ze dne 29. července 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníků neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se manželé Ing. Jiří Tajrych a Božena anonymizovano (dále jen dlužníci) domáhali zjištění svého úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře.

V odůvodnění usneseni soud uvedl, že jelikož dlužníci nedoložili k insolvenčnímu návrhu listiny, které dokládají jejich úpadek nebo hrozící úpadek, usnesením č.j. KSCB 27 INS 15936/2014-A-5 ze dne 16.6.2014 (dále jen Výzva) je vyzval, aby do 7 dnů od doručení Výzvy insolvenční návrh o tyto listiny doplnili a současně je poučil o tom, jak doplnění provést a o tom, že pokud tak neučiní, insolvenční návrh odmítne. Ačkoli Výzva byla dlužníkům doručena fikcí vyvěšením na úřední desce soudu dne 7.7.2014, dlužníci návrh ve stanovené lhůtě, jež uplynula dnem 14.7.2014, nedoplnili. Insolvenční soud proto dle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) jejich insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podali dlužníci včasné odvolání, v němž uvedli, že v insolvenčním návrhu upozornili insolvenční soud na to, že nejsou schopni předložit listiny dokládající jejich úpadek, neboť v roce 2010 jim soudní exekutor Exekutorského úřadu v Českém Krumlově JUDr. Marek Frank poskytl toliko 1/2 hodiny na opuštění bytu, v němž se tyto listiny nacházely. Od té doby jim přístup do bytu nebyl umožněn a veškeré doklady byly zřejmě odvezeny na neznámé místo a zlikvidovány. Proto požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Nutno předeslat, že podle ust. § 97 odst. 1 a 5 IZ lze insolvenční řízení zahájit jen na základě insolvenčního návrhu (návrhu definovaného v ust. § 2 písm. c) IZ jako u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení), který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej podle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítne.

V posuzované věci odůvodnil insolvenční soud odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. § 128 odst. 2 IZ tím, že dlužníci ani na základě Výzvy nepřipojili k insolvenčnímu návrhu listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Se soudem prvního stupně je sice třeba souhlasit v tom, že listiny dokládající úpadek či hrozící úpadek dlužníka jsou dle ust. § 104 odst. 1 písm. d) IZ jednou z předepsaných příloh insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem, nicméně judikatura Vrchního soudu v Praze prezentovaná např. usnesením sp. zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne 26.5.2010 je již ustálena v tom, že je způsobilý projednání (je dostatečným podkladem pro meritorní rozhodnutí) takový dlužníkův insolvenční návrh, který obsahuje všechny předepsané náležitosti a je opatřen řádnými seznamy dle ust. § 104 odst. 1 písm. a) až c) IZ, a to zejména seznamy majetku a závazků, pokud je absence zaměstnanců dlužníka jinak zřejmá. Za splnění těchto podmínek tedy není třeba trvat na předložení dalších příloh insolvenčního návrhu-listin uvedených v ust. § 104 odst. 1 písm. d) IZ, ledaže údaje obsažené v návrhu a seznamech vykazují vzájemné rozpornosti či nejasnosti, které správnost těchto údajů (z hlediska rozhodných tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku) zpochybňují, a které je nutno uvést na pravou míru za pomocí příslušných listinných důkazů.

Z obsahu spisu je zřejmé, že dlužníci podali společný insolvenční návrh manželů se společným návrhem na povolení oddlužení (č.d. A-1), v jehož kolonce 7 popsali rozhodující skutečnosti osvědčující jejich úpadek a k němuž připojili seznamy závazků a majetku obsahující všechny předepsané náležitosti (č.d. A-2), čímž učinili jejich insolvenční návrh projednatelným tak, že lze posoudit, zda osvědčili svůj úpadek, či nikoli. Důvod k odmítnutí insolvenčního návrhu tudíž dán nebyl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 3. října 2014

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová