2 VSPH 1576/2012-B-60
KSPH 39 INS 4039/2010 2 VSPH 1576/2012-B-60

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice ZAMOS KT, s.r.o., sídlem Krty 30, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Michala Šimků, sídlem Šítkova 233/1, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 4039/2010-B-37 ze dne 24. září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 4039/2010-B-37 ze dne 24. září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením uložil insolvenčnímu správci Mgr. Michalu Šimků (dále jen správce) pořádkovou pokutu ve výši 10.000,-Kč s tím, že je povinen ji zaplatit do 10 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud ve skutkové rovině uvedl, že: 1) se dne 14.1.2011 konalo přezkumné jednání, na němž správce popřel pohledávky 25 věřitelů a přihlášky pohledávek dalších 15 věřitelů nezařadil na pořad přezkumného jednání, neboť jim neuplynula lhůta k doplnění a opravě přihlášek, 2) téhož dne se konala schůze věřitelů, na níž správce přednesl zprávu o ekonomické situaci dlužnice, 3) usnesením ze dne 18.4.2011 (dále též jen První výzva) správci uložil, aby mu do 10 dnů ode dne doručení usnesení předložil: -kopie vyrozumění, jež byl dle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) povinen doručit věřitelům, jejichž nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnili, včetně kopií dokladů o jejich doručení, -seznam přihlášených pohledávek určených pro zvláštní přezkumné jednání, které nebyly předmětem přezkumného jednání, 4) na První výzvu, jež mu byla doručena dne 19.4.2011, reagoval správce toliko tak, že požádal o prodloužení lhůty ke splnění uložené povinnosti do 13.5.2011 z důvodu čerpání dlouhodobě plánované dovolené, 5) usnesením ze dne 19.5.2011 (dále též jen Druhá výzva) správci opětovně uložil, aby splnil povinnosti stanovené v První výzvě, 6) na Druhou výzvu reagoval správce toliko tak, že dne 30.5.2011 předložil: -seznam přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání týkající se 11 věřitelů, -přihlášky pohledávek 7 věřitelů, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží, aniž by předložil kopie dokladů o doručení výzev k opravě a doplnění přihlášek, -vyrozumění o popření nevykonatelných pohledávek týkající se pouze 3 přihlášek, 7) usnesením ze dne 6.6.2011 (dále též jen Třetí výzva) správci opětovně uložil, aby předložil kopie dokladů o doručení výzev k opravě nebo doplnění přihlášek 7 věřitelů, 8) na Třetí výzvu, jež mu byla doručena dne 13.6.2011, správce nereagoval, 9) usnesením ze dne 26.7.2011 (dále též jen Čtvrtá výzva) správci opětovně uložil, aby splnil povinnosti stanovené ve Třetí výzvě, 10) na Čtvrtou výzvu, jež mu byla doručena dne 26.7.2011, reagoval správce toliko tak, že předložil doklady o doručení výzev k opravě a doplnění přihlášek 4 věřitelů, 11) usnesením ze dne 19.10.2011 (dále též jen Pátá výzva) správci opětovně uložil, aby mu do 5 dnů ode dne doručení usnesení předložil: -kopie vyrozumění, jež byl dle ust. § 197 odst. 2 IZ povinen doručit věřitelům, jejichž nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnili, včetně kopií dokladů o jejich doručení, -upravený seznam přihlášených pohledávek s výsledkem přezkumného jednání, 12) na Pátou výzvu, jež mu byla doručena dne 26.10.2011, správce nereagoval, 13) usnesením ze dne 5.6.2012 (dále též jen Šestá výzva) správci uložil, aby přihlášky pohledávek 2 věřitelů, které předložil k rozhodnutí o tom, že se k nim nepřihlíží, zařadil na pořad zvláštního přezkumného jednání a aby mu do 15 dnů ode dne doručení usnesení předložil seznam přihlášených pohledávek, 14) na Šestou výzvu, jež mu byla doručena dne 6.6.2012, správce nereagoval, 15) usnesením ze dne 22.6.2012 (dále též jen Sedmá výzva) mu uložil, aby mu do 5 dnů ode dne doručení usnesení předložil zprávu o stavu insolvenčního řízení a poučil ho o možnosti uložení pořádkové pokuty, 16) týmž usnesením správce vyzval, aby mu předložil: -kopie dokladů o doručení výzev k opravě nebo doplnění přihlášek 2 věřitelů, -kopie vyrozumění, jež byl dle ust. § 197 odst. 2 IZ povinen doručit věřitelům, jejichž nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnili, včetně kopií dokladů o jejich doručení, -upravený seznam přihlášených pohledávek s výsledkem přezkumného jednání, 17) na Sedmou výzvu, jež mu byla doručena dne 25.6.2012, správce nereagoval.

Insolvenční soud zdůraznil, že mu v situaci, kdy správce neplní řádně své povinnosti a kdy jeho nečinnost hrubě stěžuje další postup insolvenčního řízení, nezbylo než dle ust. § 81 odst. 2 IZ uložit správci pořádkovou pokutu zatím při dolní hranici zákonného rozpětí.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se správce včas odvolal a požadoval, aby je-pokud tak neučiní insolvenční soud v rámci autoremedury-odvolací soud změnil tak, že mu pořádkovou pokutu neuloží. Připustil, že si je vědom svého pochybení spočívajícího v pozdním plnění soudem uložených povinností, jež bylo způsobeno administrativní náročností při stěhování sídla jeho kanceláře, nicméně upozornil na to, že průběžně prováděl úkony v insolvenčním řízení, o čemž v uplynulých dnech soudu podal zprávu a současně mu předložil seznam přihlášených pohledávek s výsledkem přezkumného jednání a kopie vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 IZ. Dále poukázal na to, že předmětný konkurs je s ohledem na nestandardně velké množství věřitelů a dlužníků dlužnice a typ její obchodní činnosti extrémně časově a organizačně náročný, a na to, že svým jednáním (opomenutím) nezpůsobil žádnou škodu a své pochybení (byť dodatečně) napravil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Z ust. § 36 odst. 2 IZ vyplývá, že insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle ust. § 197 IZ zapíše insolvenční správce výsledek přezkumného jednání do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis (odstavec 1). Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (odstavec 2).

Podle ust. § 81 odst. 2 téhož zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí osoby, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce dle ust. § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Na základě shora popsaných rozhodných skutečností je i odvolací soud přesvědčen o tom, že byly splněny podmínky pro uložení pořádkové pokuty; ostatně skutková zjištění soudu prvního stupně ani jeho právní argumentaci, jimiž je napadené usnesení odůvodněno, správce ničím nezpochybnil. Odvolací přezkum se tudíž omezil jen na posouzení výše pořádkové pokuty. Odvolací soud považoval v první řadě za nutné zdůraznit, že insolvenční správce musí svoji zákonnou povinnost pravidelně předkládat písemné zprávy o stavu insolvenčního řízení obsaženou v ust. § 36 odst. 2 IZ a předložit upravený seznam přihlášených pohledávek a vyrozumění věřitelům, kteří se nezúčastnili přezkumného jednání o tom, že jejich přihlášené nevykonatelné pohledávky byly popřeny, plnit automaticky, bez jakýchkoli výzev. Při posuzování závažnosti pochybení správce přitom přihlédl k tomu, že k řádnému a včasnému plnění jeho zákonných povinností nevedlo ani Sedm výzev insolvenčního soudu učiněných v rozmezí od dubna roku 2011 do června roku 2012, což jak insolvenční soud správně zdůraznil, hrubě ztížilo postup insolvenčního řízení. Na tom nemůže nic změnit ani tvrzení správce, že svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu a svá pochybení dodatečně napravil. Za tohoto stavu věci je odvolací soud přesvědčen o tom, že insolvenční soud uložil správci pořádkovou pokutu ve výši odpovídající dosavadnímu průběhu insolvenčního řízení a okolnostem případu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. dubna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva