2 VSPH 157/2011-B-14
KSCB 28 INS 13827/2010 2 VSPH 157/2011-B-14

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ladislava Slobody, bytem Libějovice 76, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 13827/2010-A-8 ze dne 14.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 13827/2010-A-8 ze dne 14.ledna 2011 se v bodech III. a IV. výroku zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 13827/2010-A-8 ze dne 14.1.2011 rozhodl pod bodem I. výroku o úpadku Ladislava Slobody (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Václava Hadrabu (bod II. výroku), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod III. výroku) a na jeho majetek prohlásil konkurs (bod IV. výroku) s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlášení pohledávek a ke sdělení, jaká zajišťovací práva na majetku dlužníka uplatní (body VI. a VII. výroku), vyzval osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, aby plnění napříště neposkytovaly jemu, ale insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku), na den 15.3.2011 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body IX. a X. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu předložil seznam přihlášených pohledávek tak, aby ho mohl zveřejnit nejméně 15 dnů před přezkumným jednáním (bod XI. výroku), a rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení návrhem, jenž byl soudu doručen dne 18.11.2010. Dále konstatoval, že insolvenční návrh nevykazoval žádné vady. Spolu s návrhem na povolení oddlužení však dlužník v rozporu s ust. § 104 odst. 2 ve vztahu k ust. § 391 a 392 insolvenčního zákona nepředložil ocenění bytu, jenž slouží k zajištění pohledávek věřitelů znalcem. Soud ho proto usnesením ze dne 25.11.2010 vyzval, aby tak učinil do 7 dnů od doručení výzvy, a poučil ho o tom, že nedoplní-li ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení, návrh na oddlužení odmítne a rozhodne o řešení jeho úpadku konkursem. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno vhozením do domovní schránky dne 29.11.2010. Dlužník ale ve stanovené lhůtě znalecký posudek nepředložil a dne 3.12.2010 pouze požádal o prodloužení lhůty k předložení posudku o 14 dní. Protože ani do 14.1.2010 dlužník znalecký posudek nepředložil, konstatoval soud podle obsahu insolvenčního návrhu a jeho příloh, že dlužník je v úpadku, a podle ust. § 393 odst. 3 a 396 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a rozhodl o řešení jeho úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to v rozsahu bodů III. a IV. výroku, se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud v této části zrušil a aby rozhodl o tom, že jeho úpadek bude řešen oddlužením splátkovým kalendářem. V odvolání uvedl, že si je vědom toho, že znalecký posudek nepředložil ani v prodloužené lhůtě, ale namítal, že mu oslovený znalec sdělil, že posudek není schopen vypracovat do konce roku 2010. Obrátil se na jiného znalce, ale výsledek byl týž. Odvolací soud by měl přihlédnout k tomu, že nepředložení znaleckého posudku je tedy ovlivněno skutečnostmi, které dlužník špatně odhadl a neověřil si je.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích v části napadené odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 393 odst. 3 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo k nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti. Z ust. § 392 odst. 2 téhož zákona pak plyne, že v případě nemovitostí nebo majetku, který slouží k zajištění, je třeba, aby dlužník připojil k seznamu majetku ocenění znalcem.

Podle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne.

Jak popsáno výše, dlužník, jenž se domáhal povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nepřipojil k seznamu majetku, jenž předložil spolu s insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení, ocenění bytové jednotky s garáží, skladem a spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku sloužící k zajištění pohledávky jednoho z věřitelů (MIRROR, s.r.o.) a neučinil tak ani po výzvě soudu ve lhůtě jím stanovené, resp. ve lhůtě prodloužené soudem na žádost dlužníka. Soudu prvního stupně proto nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace odmítl návrh na povolení oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužníka konkursem.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že dlužník dne 24.2.2011 předložil insolvenčnímu soudu prostřednictvím insolvenčního správce požadovaný posudek zpracovaný soudním znalcem Jiřím Zimou.

Odvolací soud proto za použití ust. § 211, 167 odst. 2 a 154 odst. 1 občanského soudního řádu podle ust. § 219a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení v bodech III. a IV. výroku zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení soudu prvního stupně, na němž bude, aby ověřil, zda dlužník splňuje i další podmínky pro povolení oddlužení a aby o jeho návrhu na povolení oddlužení znovu rozhodl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 7.dubna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová