2 VSPH 157/2010-P3-9
MSPH 59 INS 2007/2009 2 VSPH 157/2010-P3-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka BB DESIGN Czech republic, s.r.o., sídlem Nuselská 374/96, Praha 4, o odvolání Martina Tůmy, bytem Vitošská 3413/7, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Jiřím Černým, sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-P3-4 ze dne 10.února 2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-P3-4 ze dne 10.února 2010 se zrušuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-P3-4 ze dne 10.2.2010 odmítl přihlášku pohledávky Martina Tůmy (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se BB DESIGN Czech republic, s.r.o. (dále jen dlužník) ve výši 10.798.550,-Kč doručenou dne 4.5.2009 a popřenou insolvenčním správcem při přezkumném jednání dne 1.9.2009 a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 30.6.2009 rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Odvolatel přihlásil dne 4.5.2009 do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 10.798.550,-Kč, již insolvenční správce při přezkumném jednání konaném dne 1.9.2009 popřel co do pravosti a výše.

Dále insolvenční soud zmínil, že usnesením č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-P3-3 ze dne 29.1.2010 rozhodl o tom, že bere na vědomí zpětvzetí přihlášky odvolatele s tím, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení. Toto rozhodnutí, jež dosud nenabylo právní moci, však bylo vydáno předčasně a v rozporu s usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2007/2009, 3 VSPH 31/2010-B-25 ze dne 27.1.2010 zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 28.1.2010, jímž bylo zrušeno usnesení insolvenčního soudu č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-B-17 ze dne 7.12.2009 týkající se pohledávky odvolatele a v němž byl mimo jiné vyjádřen názor, že v projednávané věci není postaveno najisto, zda se jedná o pohledávku, k níž v insolvenčním řízení nelze přihlížet, a odpověď na tuto otázku je potřeba řešit v rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky podle ust. § 185 insolvenčního zákona jako v pořadí první. Proto s přihlédnutím k tomu, že na přezkumném jednání konaném dne 1.9.2009 byl přítomen zástupce odvolatele Jan Pánek, jenž byl poučen jak podle ust. § 198 insolvenčního zákona, tak podle ust. 178 a 180 téhož zákona, a žaloba na určení pohledávky nebyla odvolatelem podána, nastala skutečnost, na základě níž se k přihlášené pohledávce nepřihlíží. S poukazem na ust. § 182 insolvenčního zákona, podle něhož nemá zpětvzetí přihlášky věřitelem vliv na rozhodnutí soudu podle ust. § 178 insolvenčního zákona, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání vyjádřil znepokojení nad tím, že napadené usnesení bylo insolvenčním soudem vydáno se záměrem uložit mu následně sankci dle ust. § 178 insolvenčního zákona. Namítal, že soud prvního stupně vydal napadené rozhodnutí až poté, co usnesením ze dne 29.1.2010 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky odvolatelem a ukončil jeho účast v řízení, a ve výroku i v odůvodnění napadeného rozhodnutí vycházel nesprávně z toho, že důvodem odmítnutí přihlášky bylo marné uplynutí lhůty pro podání žaloby po popření pohledávky insolvenčním správcem při přezkumném jednání, přestože přihláška měla být odmítnuta podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona pro včasné neodstranění vytčených vad a vůbec neměla být přezkoumávána.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 170 odst. 1 občanského soudního řádu je soud vázán usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, a není-li třeba doručovat, jakmile bylo vyhotoveno.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že v daném případě vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky odvolatelem a rozhodl o tom, že se jeho účast v řízení končí právní mocí usnesení, usnesením č.j. MSPH 59 INS 2007/2009-P3-3 ze dne 29.1.2010, jež zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 1.2.2010 ve 12 hod. 23 min. a jež dlužníkovi doručil dne 4.2.2010 (právní moci nabylo dne 20.2.2010). Za situace, kdy již rozhodl o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení a kdy byl tímto usnesením vázán, neměl přitom podle názoru odvolacího soudu žádný důvod k tomu, aby o ukončení účasti odvolatele v řízení opětovně rozhodoval napadeným usnesením.

V souvislosti s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 2007/2009, 3 VSPH 31/2010-B-25 ze dne 27.1.2010 obsaženým v odůvodnění napadeného rozhodnutí, z něhož je zřejmé, že vázanost právním názorem odvolacího soudu chápal soud prvního stupně jako povinnost vydat rozhodnutí podle ust. § 185 insolvenčního zákona, dlužno uvést, že vázanost soudu prvního stupně právním názorem odvolacího soudu podle ust. § 226 odst. 1 občanského soudního řádu platí jen tehdy, nedojde-li k zásadní změně skutkového základu věci, nebo jejího procesního stavu (např. vezme-li žalobce žalobu zpět). Dojde-li k takovým změnám, je aplikace právního názoru odvolacího soudu vyloučena a je toliko na soudu prvního stupně, aby výsledky nového dokazování, resp. nově vzniklou procesní situaci samostatně posoudil. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23.března 2010

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová