2 VSPH 1568/2014-A-49
KSPH 35 INS 16012/2013 2 VSPH 1568/2014-A-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Miloše Tesaře, bytem Žandov 47, 285 04 Chlístovice, adresa pro doručování: Javorek 564, 514 01 Jilemnice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-44 ze dne 9. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-44 ze dne 9. července 2014 se mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Miloš Tesař (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 35 INS 16012/2013-A-35 ze dne 8.7.2013 vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení a současně ho poučil o tom, že v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě může být insolvenční řízení zastaveno. K odvolání dlužníka je Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12.5.2014 změnil tak, že dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení. Cituje ust. § 71 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) soud konstatoval, že usnesení Vrchního soudu v Praze bylo dlužníkovi doručeno zveřejněním dne 27.5.2014 a právní moci nabylo téhož dne. Protože lhůta k zaplacení zálohy uplynula dne 6.6.2014, přičemž dlužník ji zaplatil až dne 20.6.2014, soud prvého stupně dle ust. § 108 odst. 3 IZ řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že po doručení rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zaslal Krajskému soudu v Praze dotaz, kdy uplyne lhůta k zaplacení zálohy a zda ji může uhradit z účtu třetí osoby (na základě půjčky od slečny Baloušové); dotaz však zůstal bez odezvy. Zdůraznil, že dne 19.6.2014 prostřednictvím této osoby zálohu zaplatil s jistotou, že platí -2-KSPH 35 INS 16012/2013 v řádném termínu . Upozornil, že je práva neznalý, nemá finanční prostředky na úhradu právní pomoci, nemá vlastní počítač ani internetové připojení a půjčit si musel i na zaplacení zálohy. Poukázal na to, že veškeré písemnosti v řízení mu dosud byly doručovány poštou a lhůty v nich stanovené se odvíjely od doručení písemnosti poštovním doručovatelem. S ohledem na to, že zálohu zaplatil ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení Vrchního soudu Praze poštovní doručovatelkou, požadoval, aby odvolací soud složenou zálohu na náklady insolvenčního řízení uznal za platnou .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud z obsahu spisu zjistil, že usnesením ze dne 25.2.2014 (nikoli ze dne 8.7.2013, jak je nesprávně uvedeno v písemném vyhotovení napadeného usnesení) uložil soud prvého stupně dlužníkovi, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč. Usnesením ze dne 12.5.2014, jež bylo dlužníkovi v souladu s ust. § 75 odst. 2 IZ doručeno zvlášť dne 10.6.2014, změnil Vrchní soud Praze toto usnesení tak, že dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení. Dne 20.6.2014 byla záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena (viz záznam o složení na č.l. A-43 spisu).

Odvolací soud je na rozdíl od soudu prvého stupně toho názoru, že lhůta k zaplacení zálohy počala dle ust. § 71 odst. 1, § 75 odst. 2 a § 74 odst. 2 IZ běžet dlužníkovi ode dne 10.6.2014, kdy mu bylo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.5.2014 doručeno zvláštním způsobem (čímž nabylo téhož dne právní moci). Záloha složená na účet soudu dne 20.6.2014 byla tedy zaplacena včas a soud prvého stupně pochybil, když za popsaného stavu řízení zastavil.

Odvolací soud přitom považoval za nezbytné poukázat na to, že je nesprávná úvaha soudu prvého stupně v tom směru, že je namístě zastavit řízení tehdy, byla-li záloha zaplacena navrhovatelem až po uplynutí lhůty k tomu určené. Pro posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro zastavení řízení dle ust. § 108 odst. 3 IZ, je totiž rozhodující stav v době vydání rozhodnutí, přičemž ani judikatura odvolacích soudů nemá pochybnosti o tom, že zaplatí-li insolvenční navrhovatel zálohu -3-KSPH 35 INS 16012/2013 na náklady insolvenčního řízení v průběhu odvolacího řízení, důvody pro zastavení řízení pominou. Protože v dané věci byla záloha zaplacena dne 20.6.2014 a usnesení o zastavení řízení (s konstatováním, že záloha již byla zaplacena) vydal soud prvého stupně až dne 9.7.2014, nemůže napadené usnesení obstát ani v tomto směru.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 28. srpna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková