2 VSPH 1565/2012-P38-7
MSPH 94 INS 4997/2012 2 VSPH 1565/2012-P38-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Festina, s.r.o., sídlem Kaprova 14/42, Praha 1, o odvolání Romana Svrčka, bytem Jirská 16, Ostrava, zast. advokátem JUDr. Karlem Hájkem, sídlem V Závětří 1036/4, Praha 7, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 4997/2012-P38-2 ze dne 22.října 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 4997/2012-P38-2 ze dne 22.října 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 4997/2012-P38-2 ze dne 22.10.2012 odmítl přihlášku pohledávky Romana Svrčka (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se Festina, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 13.9.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 15.10.2012. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 56.546,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 17.10.2012 (soudu došla dne 19.10.2012), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že na základě jeho návrhu na vydání platebního rozkazu ze dne 13.10.2011 byl dne 11.4.2012 vynesen rozsudek, jímž bylo dlužníkovi uloženo zaplatit mu 50.000,-Kč s úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 22.040,-Kč; rozsudek nabyl právní moci dne 14.6.2012. K vymožení této pohledávky byla dne 23.10.2012 nařízena Obvodním soudem pro Prahu 1 pod č.j. 48-EXE-2098/2012-20 exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, jenž mu až dne 29.10.2012 doručil oznámení o insolvenčním řízení včetně usnesení Městského soudu v Praze č.j. 94 MSPH 4997/2012-A-16 ze dne 13.9.2012. Z těchto skutečností dovodil, že v průběhu insolvenčního řízení nenastaly skutečnosti, na jejichž základě se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, a napadené rozhodnutí proto považuje nezákonné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 1.3.2012 v 11 hod. 30 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 4997/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 13.9.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 14 hod. 43 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 94 INS 4997/2012-A-16 ze dne 13.9.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na pondělí 15.10.2012.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně prostřednictvím pošty až dne 17.10.2012 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová