2 VSPH 1558/2013-A-18
KSPH 35 INS 15429/2013 2 VSPH 1558/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Elišky Krásné, bytem Hodonínská 982/39, Plzeň, adresa pro doručování: U Lip 133, Únětice, zast. Patrikem Šemberou, bytem v Olšinách 859/44, Praha 10, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 15429/2013-A-13 ze dne 10. září 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 15429/2013-A-13 ze dne

10. září 2013 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Eliška Krásná (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 8.7.2013 (dále též jen Výzva) dlužnici uložil, aby do 15 dnů od doručení Výzvy zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Dlužnice na Výzvu, jež jí (jejímu zástupci) byla doručena dne 9.7.2013, reagovala podáním ze dne 29.7.2013, v němž sdělila, že zálohu zaplatí do 20.8.2013, a podáním ze dne 15.8.2013, v němž požádala o možnost zaplatit zálohu ve dvou splátkách. Jelikož dlužnice zálohu neuhradila, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala dlužnice včasné odvolání, v němž poukazovala na to, že poté, co požádala o odklad platby zálohy, byla dlouhodobě v Plzni v nemocnici, kde pomáhala vážně nemocnému otci. Zdůraznila, že disponuje finančními prostředky k úhradě zálohy, a proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu ověřil, že Výzvou ze dne 8.7.2013 (č.d. A-10) byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč ve lhůtě do 15 dnů od doručení Výzvy, přičemž dlužnice byla poučena o tom, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, soud insolvenční řízení zastaví. Výzva byla podle ust. § 45 odst. 2 a § 50b odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) doručena do datové schránky zástupce dlužnice dne 9.7.2013. Dlužnice však povinnost uhradit zálohu, jež jí byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, nesplnila nejen ve lhůtě stanovené ve Výzvě, ale ani do 20.8.2013, jak avizovala v podání ze dne 29.7.2013 (č.d. A-11). Soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 IZ a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení.

K odvolací argumentaci je třeba uvést, že insolvenční soud poskytl dlužnici dostatečný časový prostor k úhradě zálohy, když napadené usnesení vydal až dne 10.9.2013, tedy téměř měsíc poté, co dlužnice v podání ze dne 15.8.2013 (č.d. A-12) požádala o možnost uhradit zálohu ve splátkách nehledě na to, že dlužnice soud o tom, že musela (musí) pečovat o vážně nemocného otce, neinformovala.

Odvolací soud je současně toho názoru, že v dané věci nebyly splněny předpoklady k tomu, aby soud prvního stupně pokračoval v řízení bez uhrazení zálohy, jelikož důvody, pro něž bylo třeba zálohu zaplatit, nepominuly, když v průběhu řízení nevyšlo (dodatečně) najevo, že (by) se majetková situace dlužnice změnila natolik, že trvat na uhrazení zálohy by bylo nadbytečným (nebylo zjištěno, že by dlužnice disponovala např. dostatečnými finančními prostředky, z nichž by bylo možno bez obtíží uhradit hotové výdaje i předpokládanou odměnu správce). V řízení nebyly zjištěny ani okolnosti, pro něž je (by bylo) řešení úpadku dlužnice nezbytné nebo obecně žádoucí (srovnej usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 39/2013 ze dne 27.9.2013).

V situaci, kdy je insolvenčním navrhovatelem, jenž má zaplatit zálohu, dlužník, je vyloučena i úvaha o zajištění zálohy na náklady insolvenčního řízení jejím vymožením, neboť podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po dobu insolvenčního řízení (od jeho zahájení) provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala jeho majetek. Dlužno rovněž podotknout, že dlužnice, která v odvolání deklarovala, že disponuje finančními prostředky k úhradě zálohy, měla možnost dosáhnout změny napadeného usnesení tím, že by požadovanou zálohu uhradila v průběhu odvolacího řízení, tuto možnost však nevyužila.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 OSŘ a napadené usnesení potvrdil.

Nad rámec výše uvedeného odvolací soud konstatuje, že v přezkoumávaném rozhodnutí nebylo třeba uvádět výrok o náhradě nákladů řízení, neboť v něm vystupuje pouze jediný účastník řízení (dlužnice), a použití ust. § 146 OSŘ o náhradě nákladů mezi účastníky řízení je proto pojmově vyloučeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 7. listopadu 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová