2 VSPH 1557/2013-P8-7
KSPH 36 INS 13289/2012 2 VSPH 1557/2013-P8-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužník manžel a) Ji ího R žiky a b) Marie R žikové, obou bytem Zámecká 240, Bezno, o odvolání ýeského inkasního kapitálu, a.s., sídlem Václavské námČstí 808/66, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Romanem Majerem, sídlem Vyskoilova 1326/5, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 13289/2012-P8-2 ze dne 17. ervna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 13289/2012-P8-2 ze dne 17. ervna 2013 se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávky vČ itelky ýeský inkasní kapitál, a.s. ve výši 48.494,35 K neodmítá a její úast v insolvenním ízení nekoní.

Od vodnČní:

Krajský soud v Praze ve výroku oznaeným usnesením v insolvenním ízení týkajícím se dlužník Ji ího R žiky a Marie R žikové (dále též jen dlužník a dlužnice, pop ípadČ dlužníci) odmítl p ihlášku pohledávky ýeského inkasního kapitálu, a.s. (dále též jen odvolatelka) a rozhodl o tom, že úast odvolatelky v insolvenním ízení koní právní mocí tohoto usnesení.

V od vodnČní soud uvedl, že usnesením .j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-13 ze dne 17.9.2012, jež bylo v insolvenním rejst íku zve ejnČno dne 18.9.2012, rozhodl o zjištČní úpadku a povolení oddlužení dlužník a vČ itel m, kte í tak dosud neuinili, stanovil 30denní lh tu pro podání p ihlášek pohledávek. Protože mu odvolatelka doruila p ihlášku pohledávky ve výši 48.494,35 K (dále jen Pohledávka) až dne 22.2.2013 po uplynutí lh ty k p ihlášení pohledávek, jež skonila dnem 17.10.2012, postupoval insolvenní soud podle ust. § 185 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Podle soudu nemá na závČr o opoždČnosti p ihlášky vliv okolnost, že rozhodnutí o úpadku nebylo zve ejnČno pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012, ale pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Bylo tomu tak proto, že p vodnČ byla vedena dvČ insolvenní ízení (ve vztahu k dlužníkovi pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012 a ve vztahu k dlužnici pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012), která byla usnesením .j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-8 ze dne 6.6.2012, jež bylo v insolvenním rejst íku zve ejnČno dne 11.6.2012, spojena ke spolenému ízení pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Soud prvního stupnČ považoval v tomto smČru za podstatné, že vČ itelé mČli v každém okamžiku dostatek informací o stavu ízení, že jim bylo (muselo jím být) známo, že došlo ke spojení vČci, a museli si být vČdomi toho, že po rozhodnutí o spojení vČci je (bylo) t eba, aby sledovali i informace zve ej ované pod druhou spisovou znakou.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala odvolatelka vasné odvolání, v nČmž vyslovila p esvČdení, že s ohledem na to, že ke zve ejnČní rozhodnutí o úpadku v insolvenním rejst íku došlo (až) dne 25.1.2013, podala p ihlášku Pohledávky vas. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil v bodČ I. výroku tak, že se p ihláška Pohledávky neodmítá, a aby ho v bodČ II. výroku zrušil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

P i posuzování d vodnosti odvolání je rozhodující, že soud prvního stupnČ poté, co spojil ke spolenému projednání dosud samostatnČ vedená insolvenní ízení dlužníka a dlužnice, p i zve ej ování rozhodnutí usnesení o úpadku nerespektoval závČry prezentované v usnesení Nejvyššího soudu ýR sp. zn. 44 INS 9571/2010, 29 NSýR 54/2011-P ze dne 4.4.2012, podle nichž je insolvenní soud, který spojil ke spolenému projednání insolvenní ízení manžel (dlužník ), povinen i po spojení vČcí zakládat všechna rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou znakou je v daném ízení nadále pokraováno, ale též do p ipojeného spisu vetnČ p ipojeného elektronického spisu v insolvenním rejst íku.

Ve vztahu k elektronickému spisu v insolvenním rejst íku dostojí insolvenní soud povinnosti zakládat rozhodnutí v p ipojeném elektronickém spise tím, že je bez dalšího zve ejní tak, aby lh ta k uplatnČní práv a ke splnČní povinností plynoucích z tČchto rozhodnutí zaala bČžet stejnČ jako v elektronickém spise, pod jehož spisovou znakou je v ízení pokraováno, p ípadnČ tak, že p i zve ejnČní rozhodnutí v p ipojeném elektronickém spise z etelnČ vyznaí údaj, z nČjž bude patrno, že toto zve ejnČní nemá z hlediska bČhu lh ty obvyklé úinky, a upozorní, od jakého zve ejnČní se lh ta poítá. Poté, co dojde ke spojení insolvenních vČcí ke spolenému ízení, musí být z údaj obsažených v insolvenním rejst íku v p ipojeném elektronickém spisu již v pohledu Detail insolvenního ízení patrno, že došlo ke spojení vČcí a pod jakou spisovou znakou jsou spojené vČci dále vedeny.

Z obsahu spisu odvolací soud ovČ il, že usnesením .j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-8 (šlo o vČc dlužníka), KSPH 36 INS 13289/2012-A-8 (šlo o vČc dlužnice) ze dne 6.6.2012, spojil insolvenní soud dosud samostatnČ vedená ízení dlužníka a dlužnice ke spolenému ízení s tím, že nadále budou vedena pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Vzhledem ke shora uvedenému tedy insolvenní soud pochybil, když rozhodnutí o úpadku dlužník zve ejnil v insolvenním rejst íku pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012-A (dlužníka) již dne 17.9.2012 a ve spise vedeném pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012-A (dlužnice) je bez dalšího zve ejnil až dne 25.1.2013. Za tČchto okolností je nutné vztáhnout poátek bČhu t icetidenní lh ty stanovené vČ itel m dlužnice pro podání p ihlášek pohledávek až k tomuto pozdČjšímu datu, a nikoli již ke dni 17.9.2012, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zve ejnČno jen ve spise dlužníka. P ihláška Pohledávky odvolatelky, jež byla dodána do datové schránky insolvenního soudu dne 22.2.2013, byla proto podána vas v pr bČhu p ihlašovací lh ty, jež skonila dnem 25.2.2013.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatelky d vodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 obanského soudního ádu zmČnil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že z pohledu výše formulovaných závČr nadále p etrvává chybný stav zápisu údaj v p ipojeném elektronickém spise dlužnice. Nap . v oddíle B není na rozdíl od vČci vedené pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012 obsažen žádný zápis (dokonce ani zápis usnesení o schválení oddlužení dlužník plnČním splátkového kalendá e ze dne 11.1.2013).

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. zá í 2013

JUDr. Ji í K a r e t a , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková