2 VSPH 1556/2015-B-33
KSPH 65 INS 36493/2013 2 VSPH 1556/2015-B-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a ze soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Bc. Miroslava Blatnického, nar. 12. 1. 1970, bytem Slunečná 417, 252 45 Ohrobec, o odvolání ECOENERGY, s.r.o., IČO: 25488872, sídlem U Náspu 546/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 36493/2013-B-25 ze dne 21. července 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 36493/2013-B-25 ze dne 21. července 2015 se v bodě I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v bodě I. výroku shora označeného usnesení zrušil konkurs prohlášený na majetek dlužníka Bc. Miroslava Blatnického (dále jen dlužník), neboť majetek dlužníka je zcela nepostačující, a v bodě II. výroku insolvenční správkyni dlužníka Ing. Heleně Štětinové (dále jen Správkyně) uložil, aby do 30 dnů ode dne právní moci usnesení splnila povinnosti uložené ust. § 313 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a podala mu o tom zprávu.

V odůvodnění usnesení soud reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 23. 5. 2014 (č. d. A-25) zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, který byl dále projednáván jako nepatrný, 2) dne 23. 11. 2014 (č. d. B-10) předložila Správkyně konečnou zprávu s vyúčtováním svých hotových výdajů a odměny (dále jen Konečná zpráva), 3) usnesením ze dne 29. 12. 2014 (č. d. B-13) schválil Konečnou zprávu (dále jen Usnesení o schválení Konečné zprávy) a současně zrušil konkurs na majetek dlužníka pro nedostatek majetku, 4) k odvolání věřitelů a dlužníka bylo usnesení ze dne 29. 12. 2014 v části, jíž bylo rozhodnuto o zrušení konkursu, usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 4 VSPH 755/2015 ze dne 14. 5. 2015 (č. d. B-22-dále jen Kasační rozhodnutí odvolacího soudu) zrušeno a věc byla v tomto rozsahu soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení s tím, že o zrušení konkursu (bylo) lze rozhodnout jen poté, co Usnesení o schválení Konečné zprávy nabude právní moci.

Na tomto základě insolvenční soud-poté, co konstatoval, že Správkyně v Konečné zprávě sdělila, že k rozdělení mezi věřitele nepřipadá žádná peněžní částka a dlužník již nemá žádný další majetek určený ke zpeněžení a že Usnesení o schválení isir.justi ce.cz

Konečné zprávy nabylo právní moci dne 5. 1. 2015 (viz vedlejší dokument k č. d. B-13)-opětovně dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) IZ rozhodl o zrušení konkursu, neboť zjistil, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nedostačující.

Proti bodu I. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Praze podala přihlášená věřitelka ECOENERGY, s.r.o., IČO: 25488872 (dále jen Věřitelka) včasné odvolání, v němž vyjádřila nesouhlas se závěry uvedenými v Konečné zprávě s tím, že pokud by nesprávným postupem a vyúčtováním nedošlo k vynaložení veškerých částek z majetkové podstaty na úhradu nákladů činnosti Správce, důvody pro zrušení konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, by zde nebyly. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku zrušil.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího, a aniž (dle ust. § 94 odst. 2 písm. c/ IZ) nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání je nedůvodné.

Podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Z Kasačního rozhodnutí odvolacího soudu, jež je Věřitelce známo, totiž jednoznačně plyne, že pravomocným schválením konečné zprávy se definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty a sumarizují se výdaje a odměna správce, jež se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv i pasiv), jež pak indikují další postup konkursu; buď poměrné uspokojení pohledávek za podstatou (ust. § 297 ve spojení s § 305 odst. 2 IZ) a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není-li tu žádný nepoužitý výtěžek), s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení, anebo rozvrh.

V situaci, kdy z Usnesení o schválení Konečné zprávy, jež nabylo právní moci dne 5. 1. 2015, plyne, že příjmy podstaty (tvořené zálohou na náklady insolvenčního řízení složenou insolvenčním navrhovatelem Československou obchodní bankou, a.s., IČO:00001350) činí 50.000,-Kč a výdaje podstaty (tvořené odměnou Správkyně) činí 50.000,-Kč, soud prvního stupně nepochybil, pokud uzavřel na tom, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující. Jinými slovy, za stavu, kdy na základě pravomocně schválené Konečné zprávy zde není žádný majetek, jenž by bylo lze (ještě) zpeněžit, ani peněžní prostředky, jež by bylo možno použít na uspokojení pohledávek věřitelů, soud prvního stupně nepochybil, pokud rozhodl o zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

K nekonkrétním odvolacím námitkám vyjadřujícím nesouhlas se závěry obsaženými v Konečné zprávě je třeba uvést, že judikatura prezentovaná již usnesením Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 657/2009 ze dne 15. 4. 2009 (která se sice vyjadřovala k předpokladům pro zrušení konkursu pro nedostatek majetku podle zákona o konkursu a vyrovnání, ale kterou lze aplikovat i v poměrech IZ) dovozuje, že námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy, se soud v usnesení o zrušení konkursu pro nedostatek majetku již nezabývá.

Jinými slovy, v odvolání proti usnesení o zrušení konkursu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, jehož vydání předcházelo pravomocné usnesení o schválení konečné zprávy, již zásadně nelze úspěšně zpochybňovat způsob a výsledky zjištění rozsahu majetku náležejícího do konkursní podstaty, jeho správy a zpeněžování či vyúčtování odměny správce. Pokud s nimi nebyla Věřitelka srozuměna, měla proti Konečné zprávě podat námitky, což neučinila.

Odvolací soud proto podle ust. § 219 OSŘ napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková