2 VSPH 1556/2013-P9-7
KSPH 36 INS 13289/2012 2 VSPH 1556/2013-P9-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků-manželů a) Jiřího Růžičky a b) Marie Růžičkové, obou bytem Zámecká 240, Bezno, o odvolání ESSOX, s.r.o., sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 13289/2012-P9-2 ze dne 17.června 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 13289/2012-P9-2 ze dne 17.června 2013 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitelky ESSOX, s.r.o. ve výši 4.731,84 Kč neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníků Jiřího Růžičky a Marie Růžičkové (dále též jen dlužník a dlužnice, popřípadě dlužníci) odmítl přihlášku pohledávky ESSOX, s.r.o. (dále též jen odvolatelka) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-13 ze dne 17.9.2012, jež bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 18.9.2012, rozhodl o zjištění úpadku a povolení oddlužení dlužníků, a věřitelům, kteří tak dosud neučinili, stanovil 30denní lhůtu pro podání přihlášek pohledávek. Protože mu odvolatelka doručila přihlášku pohledávky ve výši 4.731,84 Kč (dále jen Pohledávka) až dne 22.2.2013 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, jež skončila dnem 17.10.2012, postupoval insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Podle soudu nemá na závěr o opožděnosti přihlášky vliv okolnost, že rozhodnutí o úpadku nebylo zveřejněno pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012, ale pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Bylo tomu tak proto, že původně byla vedena dvě insolvenční řízení (ve vztahu k dlužníkovi pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012 a ve vztahu k dlužnici pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012), která byla usnesením č.j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-8 ze dne 6.6.2012, jež bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 11.6.2012, spojena ke společnému řízení pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Soud prvního stupně považoval v tomto směru za podstatné, že věřitelé měli v každém okamžiku dostatek informací o stavu řízení, že jim bylo (muselo jím být) známo, že došlo ke spojení věci, a museli si být vědomi toho, že po rozhodnutí o spojení věci je (bylo) třeba, aby sledovali i informace zveřejňované pod druhou spisovou značkou.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala odvolatelka včasné odvolání, v němž vyslovila přesvědčení, že s ohledem na to, že rozhodnutí o úpadku bylo ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012 zveřejněno (až) dne 25.1.2013, podala přihlášku Pohledávky včas. Připustila sice, že rozhodnutí o úpadku bylo ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 13288/2012 zveřejněno (již) dne 17.9.2012, nicméně zdůraznila, že věřitel nemá v insolvenčním řízení postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, a proto je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Uzavřela na tom, že přihláška Pohledávky byla podána v zákonné lhůtě, jelikož informace o stavu řízení byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání až dne 25.1.2013. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Při posuzování důvodnosti odvolání je rozhodující, že soud prvního stupně poté, co spojil ke společnému projednání dosud samostatně vedená insolvenční řízení dlužníka a dlužnice, při zveřejňování rozhodnutí usnesení o úpadku nerespektoval závěry prezentované v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSPA 44 INS 9571/2010, 29 NSČR 54/2011-P8 ze dne 29.2.2012, podle nichž je insolvenční soud, který spojil ke společnému projednání insolvenční řízení manželů (dlužníků), povinen i po spojení věcí zakládat všechna rozhodnutí nejen do spisu, pod jehož spisovou značkou je v daném řízení nadále pokračováno, ale též do připojeného spisu včetně připojeného elektronického spisu v insolvenčním rejstříku.

Ve vztahu k elektronickému spisu v insolvenčním rejstříku dostojí insolvenční soud povinnosti zakládat rozhodnutí v připojeném elektronickém spise tím, že je bez dalšího zveřejní tak, aby lhůta k uplatnění práv a ke splnění povinností plynoucích z těchto rozhodnutí začala běžet stejně jako v elektronickém spise, pod jehož spisovou značkou je v řízení pokračováno, případně tak, že při zveřejnění rozhodnutí v připojeném elektronickém spise zřetelně vyznačí údaj, z nějž bude patrno, že toto zveřejnění nemá z hlediska běhu lhůty obvyklé účinky, a upozorní, od jakého zveřejnění se lhůta počítá. Poté, co dojde ke spojení insolvenčních věcí ke společnému řízení, musí být z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku v připojeném elektronickém spisu již v pohledu Detail insolvenčního řízení patrno, že došlo ke spojení věcí a pod jakou spisovou značkou jsou spojené věci dále vedeny.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesením č.j. KSPH 36 INS 13288/2012-A-8 (šlo o věc dlužníka), KSPH 36 INS 13289/2012-A-8 (šlo o věc dlužnice) ze dne 6.6.2012, spojil insolvenční soud dosud samostatně vedená řízení dlužníka a dlužnice ke společnému řízení s tím, že nadále budou vedena pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012. Vzhledem ke shora uvedenému tedy insolvenční soud pochybil, když rozhodnutí o úpadku dlužníků zveřejnil v insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012-A (dlužníka) již dne 17.9.2012 a ve spise vedeném pod sp. zn. KSPH 36 INS 13289/2012-A (dlužnice) je bez dalšího zveřejnil až dne 25.1.2013. Za těchto okolností je nutné vztáhnout počátek běhu třicetidenní lhůty stanovené věřitelům dlužnice pro podání přihlášek pohledávek až k tomuto pozdějšímu datu, a nikoli již ke dni 17.9.2012, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno jen ve spise dlužníka. Přihláška Pohledávky odvolatelky, jež byla odevzdána k poštovní přepravě dne 21.2.2013, byla proto podána včas v průběhu přihlašovací lhůty, jež skončila dnem 25.2.2013.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným, a napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že z pohledu výše formulovaných závěrů nadále přetrvává chybný stav zápisu údajů v připojeném elektronickém spise dlužnice. Např. v oddíle B není na rozdíl od věci vedené pod sp. zn. KSPH 36 INS 13288/2012 obsažen žádný zápis (dokonce ani zápis usnesení o schválení oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře ze dne 11.1.2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 24.září 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová