2 VSPH 1547/2013-A-26
KSPL 29 INS 8730/2013 2 VSPH 1547/2013-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Ireny Homolkové, bytem Čechova 1912/2, Plzeň, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 8730/2013-A-12 ze dne 14. června 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 8730/2013-A-12 ze dne 14.6.2013 zjistil úpadek Ireny Homolkové (dále jen dlužnice) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Lenku Vítkovou (body I. a II. výroku), odmítl návrh na povolení oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs (body III. a IV. výroku), rozhodl o tom, že konkurs bude projednán jako nepatrný a že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (body V. a VI. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení (bod VII. výroku), osoby, jež mají závazky vůči dlužnici, vyzval, aby plnění neposkytovaly jí, ale insolvenční správkyni (bod VIII. výroku), věřitele vyzval, aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách, nebo jiných majetkových hodnotách dlužnice (bod IX. výroku), na den 7.8.2013 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (body X. a XI. výroku), insolvenční správkyni uložil, aby mu předložila seznam přihlášených pohledávek a zprávu o hospodářské situaci dlužnice (bod XII. výroku), dlužnici uložil povinnost bez zbytečného odkladu kontaktovat insolvenční správkyni (bod XIII. výroku) a rozhodl o tom, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku a na úřední desce insolvenčního soudu (bod XIV. výroku).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, a to toliko v rozsahu bodu III. výroku, jímž byl odmítnut návrh na povolení oddlužení. Popsala v něm svoji rodinnou a bytovou situaci a uvedla, že doporučený dopis, který měl přijít v dubnu, opravdu nedostala ; na výzvu soudu I. stupně k doplnění odvolání ze dne 16.7.2013 nereagovala. Protože podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 24.10.2013 vzala své odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová