2 VSPH 1546/2013-A-24
KSPL 54 INS 15518/2012 2 VSPH 1546/2013-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka SEPE LIBLÍN, s.r.o. v likvidaci, sídlem Liblín, adresa pro doručování: Talichova 807, Beroun, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15518/2012-A-18 ze dne 4. července 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15518/2012-A-18 ze dne 4. července 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni shora označeným usnesením zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh, jímž se SEPE LIBLÍN, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník) domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 54 INS 15518/2012-A-6 ze dne 29.6.2012 dlužníkovi uložil, aby do deseti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Jako důvod uložení zálohy označil skutečnost, že dlužník nemá majetek, jenž by postačoval ke krytí nákladů insolvenčního řízení. K odvolání dlužníka bylo usnesení insolvenčního soudu dne 10.4.2013 Vrchním soudem v Praze potvrzeno; usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 30.4.2013. Protože dlužník zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včas blanketní odvolání, v němž uvedl, že je buď dodatečně odůvodní, nebo je vezme zpět. Na výzvu insolvenčního soudu ze dne 16.7.2013 k doplnění odvolání nereagoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu, a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že usnesením ze dne 29.6.2012 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Usnesení č.j. KSPL 54 INS 15518/2012, 3 VSPH 1343/2012-A-15 ze dne 10.4.2013, jímž Vrchní soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil, bylo dlužníkovi doručeno dne 31.5.2013; lhůta k zaplacení zálohy mu tak dle ust. § 74 odst. 2 insolvenčního zákona počala běžet dne 1.6. a skončila dne 10.6.2013, záloha však zaplacena nebyla. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnut j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Plzni k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 23. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová