2 VSPH 1544/2012-A-22
KSPH 38 INS 4175/2012 2 VSPH 1544/2012-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Bohuslava Kargera, bytem Liblice 85, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4175/2012-A-17 ze dne 10.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 4175/2012-A-17 ze dne 10.září 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 4175/2012-A-17 ze dne 10.9.2012 odmítl odvolání Bohuslava Kargera (dále jen dlužník) proti usnesení č.j. KSUL 38 INS 4175/2012-A-15 ze dne 14.8.2012.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 4175/2012-A-15 ze dne 14.8.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, zamítnut návrh na povolení oddlužení a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 17.8.2012, lhůta k podání odvolání počala běžet dne 18.8.2012 a skončila dne 3.9.2012. Dlužník proti němu podal odvolání prostřednictvím pošty až dne 4.9.2012 po uplynutí lhůty k podání odvolání. Soud je proto podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby mu zmeškání lhůty prominul. V odvolání uvedl, že odvolání nepodal včas z důvodu péče o nemocné děti a manželku, která dne 28.8.2012 nastoupila do nemocnice k provedení operace.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání; v případě, že rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze je podat do tří měsíců od doručení. Ze spisu odvolací soud zjistil, že napadené usnesení bylo dlužníkovi doručeno do vlastních rukou dne 17.8.2012, přičemž obsahovalo správné poučení o odvolání, a dlužník je napadl podáním opatřeným datem 27.8.2012 podaným doporučeně na pobočce České pošty, s.p. 353 04 v Mariánských Lázních 4 dne 4.9.2012. Vzhledem k tomu, že lhůta k podání odvolání skončila v pondělí 3.9.2012, dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že dlužník podal odvolání opožděně.

Pokud jde o jeho žádost o prominutí zmeškání lhůty, nelze než uvést, že podle ust. § 83 insolvenčního zákona prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3.prosince 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová