2 VSPH 1527/2016-A-33
KSPL 27 INS 12282/2016 2 VSPH 1527/2016-A-33

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Horvátha, bytem Kamenný Újezd 170, pošta Nýřany, zahájené na návrh DOMOV SKP, s.r.o., sídlem Bezručova 33, Plzeň, zast. advokátem Mgr. Denisem Karbusem, sídlem nám. Míru 152, Klatovy, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 12282/2016-A-23 ze dne 25. července 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 12282/2016-A-23 ze dne 25.7.2016 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh, jímž se DOMOV SKP, s.r.o. (dále jen navrhovatel) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku Petra Horvátha (dále jen dlužník), zastavil řízení o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by dlužníkovi zakázal nakládat s obchodními podíly ve společnostech s ručením omezeným Gull Trade, Luremato a Toutou a jímž by ustanovil předběžného insolvenčního správce, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatel podal dne 20.5.2016 insolvenční návrh, jenž soud usnesením ze dne 30.5.2016 (č.d. A-7) odmítl podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona pro nedostatek zákonem vyžadovaných náležitostí, přičemž je navrhovatel napadl odvoláním. Usnesením ze dne 6.6.2016 (č.d. A-11) odmítl soud pro nesložení jistoty návrh ze dne 3.6.2016, jímž se navrhovatel domáhal nařízení předběžného opatření. Toto usnesení však na základě odvolání navrhovatele Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 3 VSPH 1313/2016-A-20 ze dne 15.7.2016 změnil s tím, že požadované předběžné opatření lze dle ust. § 82 odst. 1 ve spojení s ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona nařídit i bez návrhu, a navrhovatel proto nebyl povinen složit jistotu. Současně odvolací soud soudu prvního stupně uložil, aby se zabýval otázkou splnění předpokladů pro nařízení předběžného opatření, upozornil ho však na to, že návrhu může vyhovět pouze za trvání účinků zahájeného insolvenčního řízení. S poukazem na ust. § 89 odst. 1, podle něhož jsou rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení účinná okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, není-li stanoveno jinak, dovodil soud prvního stupně, že se usnesení ze dne 30.5.2016 (č.d. A-7), jímž odmítl insolvenční návrh navrhovatele, stalo účinným dne 30.5.2016, kdy je zveřejnil v insolvenčním rejstříku, a dovodil, že pro nedostatek podmínek řízení nelze o návrhu isir.justi ce.cz na nařízení předběžného opatření rozhodnout. Řízení o něm proto podle ust. § 104 občanského soudního řádu v návaznosti na ust. § 7 insolvenčního zákona zastavil a podle ust. § 146 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že požadované předběžné opatření nařídí a věc přikáže k projednání a rozhodnutí jinému krajskému soudu. V odvolání namítal, že se soud prvního stupně neřídil právním názorem odvolacího soudu, a řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření zastavil, přestože dle ust. § 109 odst. 5 insolvenčního zákona trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení a-jak soud sám konstatoval-v době vydání napadeného usnesení insolvenční řízení dosud skončeno nebylo.

V daném případě bylo pro rozhodnutí o odvolání navrhovatele zásadní, že Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 2 VSPH 1312/2016-A-29 ze dne 19.9.2016, jež bylo zveřejněno dne 23.9.2016 v insolvenčním rejstříku, potvrdil usnesení ze dne 30.5.2016 (č.d. A-7), jímž soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh navrhovatele podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, a zveřejněním usnesení odvolacího soudu skončilo insolvenční řízení. Protože tím se odvolání navrhovatele stalo bezpředmětným, postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu a odvolání navrhovatele odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík