2 VSPH 1526/2012-B-99
KSHK 40 INS 1834/2009 2 VSPH 1526/2012-B-99

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Kristýny Janovcové, bytem nám. prof. Babáka 106, Smidary, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-B-84 ze dne 7.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-B-84 ze dne 7.září 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-B-84 ze dne 7.9.2012 zrušil schválené oddlužení Kristýny Janovcové (dále jen dlužnice) a prohlásil na její majetek konkurs s tím, že jeho účinky nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-A-13 ze dne 2.6.2009 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Urbana (dále jen správce) a usnesením č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-B-11 ze dne 25.8.2009 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 21.10.2009 mu správce oznámil, že za měsíc září 2009 nebyla provedena srážka ze mzdy dlužnice a že mu její zaměstnavatel sdělil, že s ní ke dni 30.9.2009 ukončil ve zkušební době pracovní poměr. V dalších zprávách správce soudu sdělil, že na straně dlužnice nedošlo ke změně, jež by umožnila plnění splátkového kalendáře, neboť se jí narodil syn, je na rodičovské dovolené s tím, že jí nebyl přiznán rodičovský příspěvek a nemá ani žádný jiný příjem. Ve zprávě ze dne 24.5.2012 správce uvedl, že poslední srážka z příjmu dlužnice byla provedena v prosinci 2010. Soud dlužnici opakovaně vyzýval ke sdělení, proč neplní splátky dle splátkového kalendáře, kde pracuje a jaký má příjem, přičemž ji současně poučil o tom, že nedoloží-li tyto skutečnosti, schválené oddlužení zruší a prohlásí na její majetek konkurs.

Na jednání konaném dne 7.9.2012 správce uvedl, že dlužnice měla do té doby uhradit 36 splátek, uhradila však pouze 4, přičemž poslední za říjen 2010 v prosinci téhož roku, a splnila tak 6,85% pohledávek nezajištěných věřitelů. Z provedených splátek byla zaplacena odměna správce v celkové výši 5.200,-Kč, dluh vůči němu činí 29.000,-Kč. Návrh dlužnice, že zjištěné dluhy začne splácet po ukončení rodičovské dovolené a návratu do práce, označil soud za nereálný.

Na základě těchto zjištění dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužnice neplní své povinnosti podle splátkového kalendáře, a rozhodl proto podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil, rozhodl o tom, že schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na její majetek neprohlašuje, a umožnil jí pokračovat v plnění schváleného oddlužení po skončení rodičovské dovolené. V odvolání uvedla, že na výzvy insolvenčního soudu k podání vysvětlení své současné situace reagovala, nemůže však plnit splátkový kalendář, neboť je na rodičovské dovolené a nemá žádný příjem. Povinnosti dle splátkového kalendáře hodlá splnit, ale až po ukončení rodičovské dovolené. Při jednání před odvolacím soudem upřesnila, že rodičovskou dovolenou ukončí ve třech letech věku svého syna, jemuž je nyní 17 měsíců.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 40 INS 1834/2009-B-11 ze dne 25.8.2009 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Dle informací poskytnutých správcem uhradila toliko 4 splátky, jimiž byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 6,85%. V průběhu oddlužení pracovala u tří zaměstnavatelů, přičemž poslední pracovní poměr ukončila ke dni 31.12.2010. Od té doby je na rodičovské dovolené, nemá žádný příjem a na plnění splátkového kalendáře neuhradila nic.

Vycházeje ze shora popsaných zjištění a s přihlédnutím k tomu, že dlužnice hodlá začít s plněním splátkového kalendáře po ukončení rodičovské dovolené v říjnu 2014, zatímco pětiletá lhůta k jeho splnění uběhne již v srpnu 2014, dospěl odvolací soud k závěru, že dlužnice neplnila řádně podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a současně není možné očekávat splnění podstatné části splátkového kalendáře.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 15.března 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová