2 VSPH 1515/2016-B-135
KSCB 44 INS 27621/2014 2 VSPH 1515/2016-B-135

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice MONT TD a.s., IČO:26019795, sídlem Lannova 55/31, České Budějovice, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání a) Ing. Františka anonymizovano , anonymizovano a b) Jitky anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Okružní 225, Hrdějovice, a c) Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano a d) Mgr. Jany anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Pabláskova 9, České Budějovice, všech zast. advokátem JUDr. Petrem Szabo, Školní 225, Strakonice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 44 INS 27621/2014-B-108 ze dne 28. června 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 44 INS 27621/2014-B-108 ze dne 28. června 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v insolvenčním řízení vedeném na majetek MONT TD a.s., IČO:26019795 (dále jen dlužnice) v bodě I. výroku shora označeného usnesení schválil návrh insolvenční správkyně JUDr. Dagmar Mixové (dále jen Správkyně), aby zajištěné věřitelce č. 10 XODAX, a.s., IČO:25772775 (dále jen Zajištěná věřitelka) vydala výtěžek zpeněžení parcely č. 81 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je stavba č. p. 55 (bytový dům), parcely č. 82/2 o výměře 79 m2 (zahrada) a parcely č. 83 o výměře 190 m2 (zahrada) zapsaných na LV č. 2381 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích (dále jen Nemovitosti) ve výši 16.435.274,57 Kč, v bodě II. výroku Správkyni přiznal nárok na zálohu odměny z výtěžku určeného k uspokojení Zajištěné věřitelky ve výši 807.409,43 Kč včetně 21 % daně z přidané hodnoty, a v bodě III. výroku Správkyni uložil, aby mu do 30 dnů od právní moci usnesení podala písemnou zprávu o realizaci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud v první řadě uvedl, že dne 28. 4. 2016 (č.d. B-81) mu bylo doručeno podání, v němž mu Správkyně sdělila, že Nemovitosti zpeněžila za celkovou částku 17.250.000,-Kč, a v němž (s ohledem na to, že náklady na správu a zpeněžení Nemovitostí činily 7.316,-Kč a odměna Správkyně z částky určené k vyplacení Zajištěné věřitelce činí 807.409,43 Kč) navrhla, aby soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení Nemovitostí Zajištěné věřitelce ve výši 16.435.274,57 Kč.

Soud rozvedl, že Vyhláškou z téhož dne (č.d. B-82) byli ostatní věřitelé a dlužnice vyrozuměni o tom, že do 7 dnů od zveřejnění tohoto návrhu mohou proti němu podat námitky. Námitky podané věřiteli Ing. Petrem Zdobinským isir.justi ce.cz a SAMAKOL, s.r.o., IČO:28103238, soud důvodnými neshledal nehledě na to, že je věřitelé vzali zpět. Námitkami podanými manžely Ing. Františkem Bürgerem a Jitkou anonymizovano , a manžely Ing. Karlem Veverkou a Mgr. Janou anonymizovano (dále též jen Odvolatelé) se soud nezabýval, neboť tyto osoby nejsou přihlášenými věřiteli, a tudíž nejsou (nebyly) ani legitimováni k podání námitek proti návrhu Správkyně na vydání výtěžku zpeněžení Zajištěné Věřitelce. Proto rozhodl, jak výše uvedeno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podali Odvolatelé včasné odvolání, v němž uvedli, že námitky proti návrhu Správkyně na vydání výtěžku zpeněžení Zajištěné Věřitelce uplatnili podáním ze dne 4. 5. 2016 (č.d. B-88) doplněným podáním ze dne 3. 6. 2016 (č.d. B-103) proto, že návrh nezohledňuje (nepředpokládá) upokojení jejich (v námitkách blíže specifikované) pohledávky jako pohledávky spojené se správou zpeněžených Nemovitostí. Odvolatelé přitom nesouhlasili se stanoviskem soudu prvního stupně, že nejsou (nebyli) k podání námitek legitimováni. Podle jejich názoru, ačkoli (již) nejsou přihlášenými věřiteli, jsou dle ust. § 15 insolvenčního zákona (dále jen IZ) jako jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení po dobu, po kterou insolvenčního soud o jejich právu jedná a rozhoduje, a insolvenční soud tak pochybil, pokud s nimi jako s účastníky řízení nejednal a k jejich námitkám nepřihlédl. Proto požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze je toho názoru, že ačkoli Odvolatelé (již) nejsou přihlášenými věřiteli, jsou nadále účastníky insolvenčního řízení, neboť vůči Správkyni (majetkové podstatě) uplatňují jako věřitelé pohledávku ve výši 601.920,-Kč. Jelikož proti návrhu Správkyně na vydání výtěžku zpeněžení Zajištěné Věřitelce podali včasné námitky, jsou Odvolatelé dle ust. § 298 odst. 7 IZ osobami oprávněnými k podání odvolání proti napadenému usnesení.

Odvolací soud proto napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející přezkoumal, nicméně dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 298 IZ mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odstavec. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odstavec 2).

V posuzované věci je podstatou námitek proti návrhu Správkyně na vydání výtěžku zpeněžení Zajištěné Věřitelce, a potažmo podstatou odvolání proti napadenému usnesení, výhrada, že Odvolatelé uplatňují vůči Správkyni pohledávku ve výši 601.920,-Kč na základě smlouvy o zřízení věcného břemene a věcného předkupního práva ze dne 22. 9. 2006, v níž Odvolatelé (mimo jiné) zřídili ve prospěch dlužnice věcné břemeno stavby na svém pozemku parc. č. 46/6 o výměře 1.254 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) zapsaného na LV č. 2716 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích za úplatu ve výši 601.920,-Kč ročně. Odvolatelé tvrdí, že Správkyně (dlužnice) jim úplatu za rok 2015 neuhradila, a že-s ohledem na to, pohledávka odpovídající úplatě náleží mezi náklady spojené se správou a údržbou Nemovitostí-měla být uspokojena v rámci rozvrhu výtěžku z prodeje Nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice.

Odvolací soud se proto zabýval otázkou, zda pohledávku z titulu úplaty za věcné břemeno spočívající v právu stavby na cizím pozemku lze považovat za výdaj spojený se správou majetkové podstaty, a dospěl k závěru, že nikoli.

Podle ust. § 230 odst. 1 IZ se správou majetkové podstaty rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby: a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem, d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních úkonů.

V poměrech zákona o konkursu a vyrovnání se k pojmu správa konkursní podstaty vyjádřil Nejvyšší soud ČR např. v usnesení sp. zn. 29 Odo 197/2003 ze dne 30. 6. 2004 uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 8, ročníku 2004, pod číslem 160 tak, že správou konkursní podstaty se rozumí zejména činnost (včetně právních úkonů a opatření z ní vyplývajících), která směřuje k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení konkursní podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní patří, aby majetek patřící do konkursní podstaty byl využíván v souladu se svým určením, jestliže tomu nebrání jiné okolnosti a aby se konkursní podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem k jejímu stavu a k obvyklým obchodním příležitostem.

Odvolací soud je toho názoru, že i pro účely výkladu ust. § 298 odst. 2 IZ lze z této definice pojmu správa majetkové podstaty vycházet a vztáhnout ji i na posuzování nákladů spojených se správou zajištěné věci dle tohoto zákonného ustanovení.

Z uvedeného plyne, že za náklady spojené se správou (zpeněžené) zajištěné věci lze považovat jen takové výdaje, které se s udržením hodnoty takové věci přímo pojí, jako jsou náklady na její údržbu nebo zabezpečení. Jiné závazky vznikající dlužníku, byť by se jednalo o závazky vůči věřitelům s pohledávkami za majetkovou podstatou či věřitelům jim na roveň postaveným, do těchto nákladů bez dalšího zahrnovat nelze.

Názor Odvolatelů, že mezi náklady spojené se správou zajištěných Nemovitostí patří i jejich pohledávka z titulu úplaty za zřízení práva stavby (na jejich pozemku, který předmětem zpeněžení nebyl) proto odvolací soud za správný nepovažuje.

Nelze rovněž pouštět ze zřetele, že pokud pohledávky za majetkovou podstatou (k jejich uplatňování viz ust. § 203 a násl. IZ) nelze přičíst na vrub zajištěného věřitele (nebudou-li postupem dle ust. § 298 odst. 2 IZ odečteny od výtěžku zpeněžení zajištění), budou (mohou být) uspokojeny z ostatního majetku podstaty (v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku dle ust. § 168 odst. 3 IZ, nejpozději před rozvrhem v režimu ust. § 305 IZ) k tíži všech insolvenčních věřitelů.

Veden názory vyslovenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 19. září 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík