2 VSPH 1513/2013-B-26
KSUL 69 INS 7561/2011 2 VSPH 1513/2013-B-26

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Petra Jablonského, bytem Česká 484, Most, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7561/2011-B-15 ze dne 25.června 2013

ta kto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7561/2011-B-15 ze dne 25.června 2013 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odův odně ní:

Krajský soud v Ústí nad Labem pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Petra Jablonského (dále jen dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Současně rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a insolvenční správkyni Ing. Soně Aubrechtové (dále jen správkyně) uložil, aby mu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o prohlášení konkursu předložila soupis majetkové podstaty (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud shrnul dosavadní průběh řízení tak, že: 1) usnesením č.j. KSUL 69 INS 7561/2011-A-8 ze dne 10.5.2011 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni do funkce, 2) usnesením č.j. KSUL 69 INS 7561/2011-B-3 ze dne 24.6.2011 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) podáním ze dne 10.1.2013 (č.d. B-9) mu správkyně sdělila, že dlužník neplní podmínky splátkového kalendáře, neposkytuje jí žádnou součinnost (např. pracovní smlouvu předložil až poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení jednání o zrušení oddlužení) a jeho příjem nepostačuje (nebude postačovat) k uspokojení 30 % pohledávek věřitelů, když ke dni 16.1.2013 uhradil toliko 4,82 % jejich pohledávek, 4) dlužník předložil zprávu o svých příjmech za první i druhé pololetí roku 2012 opožděně dne 21.2.2013 (č.d. B-11), tedy (opět) až poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení jednání o zrušení oddlužení, 5) na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 1.3.2013 (č.d. B-12) dlužník uvedl, že má nové zaměstnání s měsíčním příjmem ve výši cca 11.000,-Kč a že by mu na plnění splátkového kalendáře mohla přispívat přítelkyně; současně požádal o poskytnutí lhůty k úhradě dluhu a vzal na vědomí, že pokud ho do 6 měsíců neuhradí a nebude se správkyní řádně spolupracovat, soud oddlužení bez dalšího zruší, 6) ze zprávy správkyně doručené soudu dne 3.6.2013 (č.d. B-14) vyplynulo, že dlužník nadále neplní podmínky oddlužení, splátky řádně nehradí, když v období po jednání o zrušení oddlužení uhradil (v březnu roku 2013) jedinou splátku ve výši 1.976,-Kč, přičemž mezi věřitele nebylo již několik měsíců nic rozděleno. Dlužník dluží věřitelům na splátkách 11.806,-Kč a správkyni na odměně a náhradách hotových výdajů 6.534,-Kč. Ke dni 30.4.2013 navíc (dohodou) ukončil stávající pracovní poměr a od té doby je v evidenci úřadu práce; tuto skutečnost dlužník soudu ani správkyni (opět) nesdělil, potvrdil ji až k dotazu správkyně e-mailem.

Na základě těchto skutečností insolvenční soud cituje ust. § 418 insolvenčního zákona (dále též jen IZ) dospěl k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti plynoucí ze splátkového kalendáře a-ačkoli neuplynula lhůta 6 měsíců od jednání o schválení oddlužení-není zde jiná možnost než schválené oddlužení zrušit a na jeho majetek prohlásit konkurs. Důvody pro okamžité zrušení oddlužení shledal soud v tom, že dlužník opakovaně neoznámil změnu, resp. ukončení zaměstnání a dlouhodobě není schopen nic hradit nejen na splátky věřitelům, ale i na odměnu a náhradu hotových výdajů správkyně, vůči níž má dluh ve výši 6.534,-Kč, který každým měsícem narůstá. Soud konstatoval, že namísto zvýšení příjmu, které dlužník přislíbil na jednání o zrušení oddlužení, se jeho příjmy naopak snížily, když je po ukončení pracovního poměru na dohodu veden v evidenci úřadu práce. Zdůraznil, že za 2 roky plnění splátkového kalendáře uhradil dlužník věřitelům pouze 4,82 % jejich pohledávek, a je tedy zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude schopen splnit. Proto soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, který vzhledem k tomu, že je dlužník fyzickou osobou-nepodnikatelem, bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podal dlužník včasné odvolání, jež dle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek, v němž uvedl, že si je vědom toho, že své povinnosti řádně neplnil, chtěl by to však napravit. Akcentoval, že od srpna roku 2013 bude mít řádnou pracovní smlouvu, do konce téhož měsíce uhradí veškeré závazky a svému zaměstnavateli nahlásí, že je účasten insolvenčního řízení tak, aby mu byly strhávány pravidelné měsíční splátky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se zato, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může i nsolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že shora popsaná rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužník v odvolání nijak nezpochybnil, lze shrnout tak, že za téměř 28 měsíců trvání schváleného splátkového kalendáře uhradil dlužník pohledávky svých nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 4,82 % a řádně nehradil ani odměnu a hotové výdaje správkyně. Za těchto okolností dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení Tento závěr podporuje i to, že po podání odvolání dlužník v rozporu s tím, co slíbil, na splátkový kalendář nic neuhradil a že se mu od 1.5.2013, kdy u Marius Pedersen, a.s. ztratil zaměstnání, dosud nepodařilo zajistit si (nové) stálé zaměstnání. V odvolání sice uvedl, že od srpna roku 2013 bude mít řádnou pracovní smlouvu, tu však nepředložil nehledě na to, že se jednání před odvolacím soudem bez omluvy nezúčastnil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud neshledal odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně proto v napadených bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 18.října 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová