2 VSPH 1506/2015-B-31
KSPH 71 INS 3201/2014 2 VSPH 1506/2015-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Ivany Mlejnkové a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Svatbín 56, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, k doručení: Míru 306, 507 23 Libáň, o odvolání insolvenčního správce INKOS HK-Turnov, v.o.s. se sídlem 503 15 Boharyně 70, IČO 28821955, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-22 ze dne 29. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-22 ze dne 29. června 2015 se v bodě II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano (dále jen dlužník ) usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-22 ze dne 29.6.2015 v bodě I. výroku vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, schváleného usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-8 ze dne 28.4.2014, v bodě II. výroku stanovil odměnu insolvenčního správce INKOS HK-Turnov, v.o.s. (dále též jen insolvenční správce nebo správce ) v celkové výši 21.337,27 Kč vč. DPH s tím, že mu byla již uhrazena v průběhu oddlužení, v bodě III. výroku přiznal insolvenčnímu správci náhradu hotových výdajů ve výši 3.085,50 Kč vč. DPH s tím, že mu již byla uhrazena v průběhu oddlužení, v bodě IV. výroku zprostil insolvenčního správce jeho funkce a v bodě V. výroku mu uložil, aby do 14 dnů ode dne doručení usnesení vrátil dlužníku případný přeplatek vzniklý v průběhu oddlužení, který deponuje na svém účtu.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 7.2.2014 zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Na to soud usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-A-9 ze dne 18.2.2014 soud zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením a poté usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-8 ze dne 28.4.2014 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 22.6.2015, došlým soudu téhož dne, insolvenční správce soudu sdělil, že dlužník ke dni 19.6.2015 uhradil nezajištěným věřitelům 100% jejich zjištěných pohledávek.

Dlužník tak uspokojil plné výši všechny nezajištěné pohledávky zařazené do schváleného splátkové kalendáře, a tím bylo schválené oddlužení splněno. Proto soud prvního stupně podle § 413 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) splnění oddlužení vzal na vědomí, přičemž současně rozhodl o odměně a výdajích insolvenčního správce a zprostil ho funkce. Při rozhodování o nárocích správce soud vycházel z toho, že mu (ve smyslu § 38 odst. 1 IZ) náleží podle § 3 písm. c) vyhlášky č. 313//2007 Sb. (dále jen vyhláška ) odměna ve výši 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, tj. za 17 měsíců (od února 2014 do června 2015) částka 12.750,00 Kč bez DPH, a též odměna určená podle § 1 odst. 2 vyhlášky ve výši 5.909,77 Kč včetně DPH usnesením B-18. Dále správci podle § 7 vyhlášky náleží náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení splátkového kalendáře, tj. celkem 2.550,00 Kč bez DPH. Protože insolvenční správce je plátcem DPH, k odměně mu náleží tato daň (21%) ve výši 2.677,50 Kč a k náhradě hotových výdajů daň ve výši 535,50 Kč. Celková výše odměny a hotových výdajů správce vč. DPH tak činí 24.422,77 Kč s tím, že mu již byly dlužníkem uhrazeny v průběhu insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení, jen co do bodu II. výroku, se včas odvolal insolvenční správce. Uvedl, že svoje náklady a odměnu vyúčtoval-před vydáním napadeného usnesení-podáním ze dne 30.6.2015. Vysvětloval, že dlužník dlouhodobě neplnil svoje povinnosti a neposkytoval svoje příjmy, a to ani z předložené smlouvy o důchodu. Správce zpeněžil majetek dlužníka za 340.000,-Kč a vzniklou hyperochu s dlužníkovým souhlasem použil k uspokojení věřitelů do 100% výše jejich zjištěných pohledávek. Domnívá se, že mu z takového mimořádného příjmu, který vznikl pouze jeho činností, nikoli přičiněním dlužníka, má náležet-jak vyúčtoval-i odměna za zpeněžení uvedeného majetku dle § 1 odst. 3 vyhlášky v požadované výši 35.713,63 Kč, kterou je třeba připočíst odměně stanovené soudem ve výši 21.337,27 Kč. Zdůraznil, že nebýt uvedeného zpeněžení, k žádnému uspokojení nezajištěných věřitelů by nedošlo a dlužník by skončil v konkursu s tím, že hyperochy by byla příjmem majetkové podstaty. Proto navrhnul, aby odvolací soud napadené rozhodnutí pod bodem II. výroku změnil a rozhodl, že odměna správce se stanoví v celkové výši 57.050,90 Kč.

Vrchní soud v Praze napadené usnesení přezkoumal v rozsahu dotčeném odvoláním (tedy co do rozhodnutí pod bodem II. výroku), i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel odvolací soud z příslušných ustanovení IZ a prováděcí vyhlášky č. 313//2007 Sb. v jejich rozhodném znění účinném od 1.1.2014.

Podle § 413 IZ insolvenční soud splnění oddlužení vezme na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Právo insolvenčního správce na odměnu a náhradu hotových výdajů upravuje ustanovení § 38 IZ, které k tomu mimo jiné stanoví, že je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1), že vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti; insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit, přičemž důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3), že insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4), a že způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6), jímž je výše uvedená vyhláška.

Podle § 3 písm. c) vyhlášky v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, činí odměna insolvenčního správce (nejde-li o společné oddlužení manželů) 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění (za nějž se považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot) činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna +------------------------------------+------------------------------------+ č | od 0-1 mil. K | 9 % | +------------------------------------+------------------------------------+ | od 1 mil. K m l . Kč č do 10 i | 90 000 Kč + 4 % | | | z t k y př es ahuj í c í 1 m l . Kč čás i | +------------------------------------+------------------------------------+ | od 10 č do 50 m l . Kč mil. K i | 450 000 Kč + 3 % | | čás t k y př e | z č sahující 10 mil. K | +------------------------------------+------------------------------------+ | od 50 č do 500 m l . Kč mil. K i | 1 650 000 Kč + 2 % | | čás t k y př es ahuj|í c í 50 m l . Kč z i | +------------------------------------+------------------------------------+ | od 500 čmil. K | 10 650 000 Kč + 1 % | | čás t k y př es ahuj|í c í 500 m l . Kč . z i | +------------------------------------+------------------------------------+

Podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů (nejde-li o společné oddlužení manželů) ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění plněním splátkového kalendáře.

Podle § 136 odst. 4 věty druhé IZ v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, insolvenční soud uloží dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že v insolvenčním řízení dlužníka, zahájeném dne 7.2.2014 na základě jeho insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, soud prvního stupně usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-A-9 ze dne 18.2.2014 zjistil dlužníkův úpadek a povolil jeho řešení oddlužením; v bodě XII. výroku současně (dle § 136 odst. 4 věty druhé IZ) uložil dlužníku, aby od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení jeho plnění z příjmů určených k uspokojení pohledávek platil insolvenčnímu správci, vždy ke každému 15. dni v měsíci, zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč spolu s příslušnou DPH, je-li insolvenční správce plátcem této daně. Svoji registraci plátce DPH posléze správce doložil (podáním ze dne 4.3.2014, B-1). Následně soud usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-8 ze dne 28.4.2014 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku). Tímto usnesením dlužníku (v bodech II. a III. výroku) uložil, aby po dobu následujících 5 let nebo do dřívějšího úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platil insolvenčnímu správci měsíčně zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a na náhradu jeho hotových výdajů ve výši 150,-Kč, s navýšením o příslušnou DPH (bod II. výroku), a aby po uvedenou dobu z příjmů, které získá po schválení oddlužení, prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke 25. dni v měsíci (počínaje první splátkou stanovenou ke dni 25.5.2014) sedmi označeným nezajištěným věřitelům platil a v soudem určeném poměru rozděloval plnění odpovídající částce, kterou mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. V bodu VII. výroku soud uložil Haně Králíkové, aby po dobu 5 let, počínaje první stanovenou splátkou, zasílala na účet insolvenčního správce k plnění splátkového kalendáře částku 3.265,-Kč, jak se k tomu zavázala v darovací smlouvě uzavřené s dlužníkem dne 7.2.2013.

Se souhlasem soudu, uděleným usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-17 ze dne 15.4.2015, správce k uspokojení pohledávky věřitele Český inkasní kapitál, a.s., která byla v insolvenčním řízení zjištěna ve výši 54.267,90 Kč s právem na uspokojení ze zpeněžení zajištění (zástavy)-pozemku dlužníka zapsaného na LV č. 2233 pro k.ú. Svatbín, vydal uvedenému zajištěnému věřiteli z výtěžku zpeněžení zajištění ve výši 340.000,-Kč částku 54.267,90 Kč, tj. částku odpovídající celé výši pohledávky zajištěného věřitele. Tato pohledávka byla totiž nižší než výtěžek zpeněžení připadající na její upokojení dle § 298 odst. 2 a 4 IZ, tedy než zbytek výtěžku pozůstávající po odečtení nákladů se zpeněžením předmětu zajištění ve výši 21.162,-Kč (náklady se správou nevznikly) a odměny správce ve výši 5.909,77 Kč (4.884,11 Kč plus DPH 1.025,66 Kč), určené z daného zpeněžení ve smyslu § 3 písm. c) vyhlášky podle jejího § 1 odst. 2. Tuto odměnu ze zpeněžení zajištění ve výši 5.909,77 Kč, správcem vyúčtovanou v návrhu ze dne 16.3.2015 (B-15), mu soud zvlášť schválil usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-18 ze dne 15.4.2015. Všechna uvedená usnesení jsou pravomocná.

Poté insolvenční správce (podáním ze dne 22.6.2015, B-21) soudu sdělil, že ke dni 19.6.2015 byly nezajištěným věřitelům pojatým do splátkového kalendáře uspokojeny jejich pohledávky v plném rozsahu (100%). K tomu ve vyúčtování své odměny (podání ze dne 30.6.2015, B-23) vysvětlil, že tohoto předčasného úplného uspokojení nezajištěných věřitelů bylo docíleno-se souhlasem dlužníka-použitím hyperochy ve výši 258.660,33 Kč (částky zbývající ze zpeněžení dlužníkovy zástavy po plném zaplacení pohledávky zajištěného věřitele vydáním výtěžku), když z této hyperochy správce nezajištěným věřitelům rozdělil částku 222.946,70 Kč a tím byly jejich pohledávky zcela uspokojeny; z hyperochy tak zůstala nepoužita částka 35.713,63 Kč. S odkazem na tyto skutečnosti a na to, že k uspokojení věřitelů došlo jen díky jeho činnosti, když dlužník splátkový kalendář řádně neplnil, žádal správce o přiznání odměny z prodeje nemovitého majetku z části, která byla použita k uspokojení nezajištěných věřitelů , s tím, že nenárokuje celou výši odměny dle § 1 odst. 3 vyhlášky, ale pouze v rozsahu vyčísleného nespotřebovaného přebytku hyperochy, tedy požaduje takto přiznat i odměnu ve výši 35.713,63 Kč, se kterou jeho celková odměna činí 57.958,40 Kč.

S touto argumentací pak správce brojil odvoláním proti rozhodnutí pod bodem II. výroku napadeného usnesení, jímž soud prvního stupně podle § 413 IZ-současně s rozhodnutím, kterým vzal na vědomí splnění oddlužení (k němuž došlo před dovršením jeho pětiletého plánu)-rozhodl o odměně insolvenčního správce tak, že mu ji dle § 3 písm. c) vyhlášky stanovil při paušálu 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení (v únoru 2014) do splnění schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře (v červnu 2015), tj. za 17 měsíců, částkou 12.750,-Kč, což s 21% DPH činí 15.427,50 Kč, a dále dle § 1 odst. 2 vyhlášky-za zpeněžení předmětu zajištění-částkou 5.909,77 Kč vč. DPH, jež byla pravomocně schválena výše uvedeným usnesením č.j. KSPH 71 INS 3201/2014-B-18 ze dne 15.4.2015. Celkem tak soud stanovil správci odměnu v celkové výši 21.337,27 Kč (která mu již byla v průběhu oddlužení uhrazena-zálohami a na základě usnesení B-18). Proti takto vypočtené odměně-v obou jejích složkách-správce odvoláním nebrojil. Požadoval však přiznání další odměny ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky z hyperochy použité (co mimořádný příjem ) k plnému uspokojení nezajištěných věřitelů s tím, že tuto odměnu nárokuje jen ve výši nepoužitého zbytku hyperochy. Takový požadavek je však zjevně neopodstatněný.

Odměnu insolvenčního správce při oddlužení upravuje § 3 vyhlášky, pro obě jeho formy, a to tak, že pokud bylo-jako je tomu v dané věci-schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, v němž došlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, náleží správci odměna určená dle § 3 písm. c). Ta sestává ze základní odměny honorující činnost správce při plnění splátkového kalendáře (paušálem za každý měsíc od povolení oddlužení do jeho splnění) a z odměny za činnost správce při zpeněžení předmětu zajištění (zahrnující i následné vydání výtěžku zajištěnému věřiteli), která se pak určuje stejně, jako kdyby ke zpeněžení předmětu zajištění došlo v rámci konkursu, tj. dle § 1 odst. 2 vyhlášky. Žádné jiné ustanovení § 1 vyhlášky, jež upravuje odměnu správce při konkursu, nelze použít v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením; to je z povahy věci a z dikce § 3 písm. c) vyhlášky zcela zřejmé. Zjednodušeně lze říci, že za činnost vedoucí k uspokojení zajištěných věřitelů je správce při konkursu i při oddlužení plněním splátkového kalendáře odměněn dle § 1 odst. 2 vyhlášky, zatímco za činnost vedoucí k uspokojení nezajištěných věřitelů je správce při konkursu odměněn dle § 1 odst. 3 vyhlášky (jakož i odměnou z počtu přihlášek věřitelů dle § 2a vyhlášky) a při oddlužení plněním splátkového kalendáře uvedenou základní paušální měsíční odměnou.

V dané věci byla správci dle § 3 písm. c) vyhlášky řádně stanovena odměna za jeho činnost vedoucí k uspokojení zajištěného věřitele (za zpeněžení zajištění a vydání výtěžku zajištěnému věřiteli), a jestliže správce část hyperochy se souhlasem dlužníka (bez nějž by se tak stát nemohlo-nejde o případ povinné mimořádné splátky dle § 412 odst. 1 písm. b/ IZ) rozdělil mezi nezajištěné věřitele, nejedná se o nic jiného, než o distribuci dobrovolného dlužníkova plnění věřitelům pojatým do splátkového kalendáře, která je správci-stejně jako distribuce ostatních pravidelných plnění dlužníka-honorována základní měsíční paušální odměnou. Tato odměna přitom kryje i provedení (distribuci) mimořádné splátky v případech uvedených v § 412 odst. 1 písm. b) IZ. Pokud ovšem onen mimořádný výtěžek byl v režimu uvedeného ustanovení získán zpeněžením majetku, které správce provedl, nelze mu zřejmě upřít právo na odměnu za toto zpeněžení, třebaže způsob jejího určení zákon ani vyhláška nijak neřeší. O takovýto případ se ale-jak řečeno-v posuzované věci nejedná.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně v bodě II. výroku napadeného usnesení stanovil insolvenčnímu správci jeho celkovou odměnu v náležité výši, když k tomu správně užil § 3 písm. c) vyhlášky a podle něj provedl bezchybně i kalkulaci obou částek odměny (vč. jejich navýšení o příslušnou DPH). Na vyšší odměnu tedy správce nárok nemá, přičemž není zřejmý ani žádný zvláštní důvod, který by odůvodňoval zvýšení správcovy odměny užitím moderačního oprávnění soudu dle § 38 odst. 3 věty druhé a třetí IZ.

Proto odvolací soud napadené usnesení v bodě II. výroku podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil. Nedotčen tak zůstal i výrok V. usnesení, kterým bylo správci uloženo, aby deponovaný nespotřebovaný přebytek hyperochy vydal dlužníku.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. srpna 2015

Mgr. Ivana M l e j n k o v á , v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková