2 VSPH 1503/2013-B-62
KSPH 39 INS 9450/2010 2 VSPH 1503/2013-B-62

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Miluše Tomiové, bytem Benešova 642, Kolín, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 9450/2010-B-55 ze dne 11. června 2013 takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením v bodě I. výroku zrušil konkurs vedený na majetek Miluše Tomiové (dále jen dlužnice) z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je její majetek zcela nepostačující, v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Michalu Marešovi (dále jen správce) odměnu 54.450,-Kč, v bodě III. výroku uložil České republice, aby z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Praze zaplatila správci neuhrazený zbytek jeho odměny ve výši 8.034,-Kč, na nějž nezbývají prostředky v majetkové podstatě dlužnice, a v bodě IV. výroku uložil správci povinnosti dle ust. § 313 odst. 2 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala dlužnice včasné odvolání, a to toliko v rozsahu bodu I. výroku, a uvedla, že žádá věřitelský výbor k vyjednávání o dlužné částce , přičemž avizovala, že je ochotna uhradit dluh věřitelům hotově , neboť finanční prostředky nabude darem od osob blízkých. Na výzvu soudu I. stupně k doplnění odvolání, jež jí byla doručena dne 8.7.2013, nereagovala.

Podle ust. § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Dle ust. § 309 odst. 2 insolvenčního zákona mohou proti rozhodnutí podle ust. § 308 odst. 1 téhož zákona podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítne odvolací soud odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Protože dlužnice dle shora citovaného ust. § 309 odst. 2 insolvenčního zákona není osobou oprávněnou podat odvolání proti bodu I. výroku napadeného rozhodnutí, jímž byl zrušen konkurs pro nedostatek majetku, odvolací soud její odvolání podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová