2 VSPH 1502/2012-A-12
KSLB 54 INS 20863/2012 2 VSPH 1502/2012-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Mileny Hruškové, bytem Jáchymovská 276/16, Liberec X-Františkov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-5 ze dne 4.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-5 ze dne 4.září 2012 se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 54 INS 20863/2012-A-5 ze dne 4.9.2012 odmítl insolvenční návrh, jímž se Milena Hrušková (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 28.8.2012 doručen insolvenční návrh, kterým se dlužnice domáhala prohlášení konkursu na svůj majetek. V návrhu však neuvedla konkrétní údaje o svých věřitelích majících splatné pohledávky a netvrdila, že by měla více věřitelů (alespoň dva věřitele) s peněžitými pohledávkami déle než 30 dnů po splatnosti a že by tyto závazky vůči nim nebyla schopna plnit. Návrh obsahuje pouze popis její situace a petit, jímž navrhuje prohlášení konkursu. Soud proto insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se dlužnice včas odvolala, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá. V odvolání specifikovala své závazky a předložila seznamy majetku a závazků opatřené prohlášením o jejich správnosti a úplnosti a kromě toho konkretizovala okolnosti svého úpadku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Pro rozhodnutí o odvolání je v daném případě podstatné, že dlužnice v insolvenčním návrhu uvedla, že z důvodu nedostatku zakázek a technických problémů s údržbou vozového parku ukončila v roce 2009 své podnikání v oblasti autodopravy, od té doby nebyla schopna splácet své splatné závazky v celkové výši 3.817.000,-Kč vůči 34 věřitelům, v listopadu 2010 nastoupila do pracovního poměru a ke dni 28.3.2012 jí byla rozhodnutím živnostenského úřadu ukončena podnikatelská činnost. V seznamu závazků, jenž připojila k insolvenčnímu návrhu, označila své věřitele názvy či obchodními firmami, identifikačními čísly a adresami jejich sídla, uvedla výši, důvod vzniku a splatnost jejich pohledávek, dle seznamu majetku vlastní běžné vybavení domácnosti a u jejího zaměstnavatele jsou deponovány finanční prostředky ve výši 180.000,-Kč. Odvolací soud je na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že v insolvenčním návrhu a přílohách k němu připojených popsala skutečnosti, jež osvědčují její úpadek ve formě platební neschopnosti.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4.února 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová