2 VSPH 1501/2013-P7-7
KSPH 39 INS 13642/2013 2 VSPH 1501/2013-P7-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Pavlíny Dankové, bytem Kojetická 1021, Neratovice, o odvolání Města Neratovic, sídlem Kojetická 1028, Neratovice, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 13642/2013-P7-2 ze dne 14. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 13642/2013-P7-2 ze dne 14. srpna 2013 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením v insolvenčním řízení vedeném na majetek Pavlíny Dankové (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 6 Města Neratovic (dále jen věřitel) ve výši 92.660,-Kč a uvědomil ho o tom, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 39 INS 13642/2013-A-11 ze dne 21.6.2013 zjistil úpadek dlužnice, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Rozhodnutí o úpadku soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 21.6.2013 a téhož dne nastaly jeho účinky; lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 22.7.2013, přičemž věřitel podal přihlášku k poštovní přepravě až dne 31.7.2013, a tedy opožděně. Proto soud postupoval podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, v němž uvedl, že jeho pohledávka vznikla z titulu nájmu bytu, jehož je vlastníkem a v němž dlužnice bydlí. Zdůraznil, že pokud nebude jeho pohledávka v řízení uspokojena, bude dlužnice požádána o vrácení bytu, což s ohledem na rozdíl mezi současným a obvyklým nájemným zvýší její náklady na živobytí a sníží procento uspokojení věřitelů. Závěrem informoval soud o tom, že v případě neuznání pohledávky města Neratovice doporučí Pavlíně Dankové, aby vzala zpět návrh na insolvenční řízení, jelikož by jeho dokončením ztratila možnost bydlení .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a vycházeje z níže uvedených zákonných ustanovení dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle ust. § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle ust. § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud považoval za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. IZ obsahují zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení, proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i/ a § 419 až 425 IZ). Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužnice bylo zahájeno na její návrh, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 15.5.2013, a v jeho průběhu insolvenční soud usnesením č.j. KSPH 39 INS 13642/2013-A-11 ze dne 21.6.2013 rozhodl o úpadku dlužnice a věřitelům stanovil lhůtu 30 dnů k podání přihlášek. Co se týče obsahu tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. V insolvenčním rejstříku bylo usnesení o úpadku dlužnice zveřejněno dne 21.6.2013 ve 13 hodin 41 minut, konec stanovené třicetidenní lhůty tak připadl v dané věci na pondělí 22.7.2013; věřitel však podal přihlášku své pohledávky ve výši 92.660,-Kč k poštovní přepravě až dne 31.7.2013.

K otázce včasnosti přihlášky pohledávky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit. Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4.9.2008 a usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2536/08 ze dne 26.1.2009).

V posuzované věci tedy soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce věřitele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 IZ, neboť věřitel podal (k poštovní přepravě) přihlášku do insolvenčního řízení opožděně dne 31.7.2013 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek, jež skončila dnem 22.7.2013.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

K postupu doporučenému dlužnici věřitelem v odvolání považoval odvolací soud za potřebné upozornit na to, že dle ust. § 129 odst. 1 IZ může vzít insolvenční navrhovatel svůj návrh zpět pouze do vydání rozhodnutí o úpadku; pozdější zpětvzetí návrhu není dle ust. § 130 odst. 3 IZ účinné.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 9. října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková