2 VSPH 1498/2011-A-15
MSPH 93 INS 18460/2011 2 VSPH 1498/2011-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka NOVÁ RABYNĚ, s.r.o., sídlem Sokolovská 84, Praha 8, zahájené na návrh ROBEX, s.r.o., sídlem Na Záhonech 73, Praha 4, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 18460/2011-A-10 ze dne 29.listopadu 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 18460/2011-A-10 ze dne 29.listopadu 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 93 INS 18460/2011-A-10 ze dne 29.11.2011 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh ROBEX, s.r.o. (dále jen navrhovatel) vůči NOVÁ RABYNĚ, s.r.o. (dále jen dlužník), navrhovateli uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka insolvenčním návrhem ze dne 29.8.2011, jenž soudu doručil dne 12.10.2011. Usnesením ze dne 17.10.2011 soud navrhovateli uložil, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Toto usnesení, jež bylo navrhovateli doručeno dne 18.10.2011 a jež navrhovatel nenapadl odvoláním, nabylo právní moci dne 3.11.2011. Protože navrhovatel zálohu nezaplatil, postupoval insolvenční soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení řízení. S poukazem na ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a na položku 4 písm. c) Sazebníku soudních poplatků uložil soud navrhovateli zaplatit soudní poplatek a o nákladech řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání namítal, že soud zastavil řízení, aniž by řádně zdůvodnil, že zaplacení zálohy je v daném případě nezbytné na krytí nákladů řízení a že potřebné prostředky nelze zajistit jinak. Poukazoval též na to, že dlužník sice má závazky, ale nepochybně má i aktiva ve formě pohledávek za jinými subjekty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil navrhovateli usnesením ze dne 18.10.2011, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Navrhovatel se proti němu neodvolal a dne 3.11.2011 nabylo právní moci. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, navrhovatel ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení. O povinnosti zaplatit soudní poplatek i o nákladech řízení rozhodl insolvenční soud podle platné právní úpravy.

Vzhledem k odvolací argumentaci navrhovatele dlužno poznamenat, že ji měl navrhovatel, pokud nebyl srozuměn s uložením povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, uplatnit v odvolání proti usnesení ze dne 17.10.2011, jímž mu soud uložil zálohu zaplatit. Pro přezkum správnosti napadeného usnesení je však bez významu.

Protože navrhovatel neuhradil zálohu ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28.února 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová