2 VSPH 1494/2015-P29-7
KSCB 27 INS 24945/2014 2 VSPH 1494/2015-P29-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Náměstí 114/3, Písek, o odvolání Mgr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 154, Zvole u Prahy, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 24945/2014-P29-2 ze dne 25. března 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 24945/2014-P29-2 ze dne 25. března 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky Mgr. Jana anonymizovano (dále též jen Odvolatel) ve výši 82.152,-Kč (dále jen Pohledávka), kterou přihlásil do insolvenčního řízení týkajícího se Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník), a rozhodl o tom, že právní mocí usnesení účast Odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 11.11.2014 (dále jen Rozhodnutí o úpadku) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a povolení jeho oddlužení, a věřitele dlužníka, kteří dosud pohledávky nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění Rozhodnutí o úpadku. Zároveň je poučil o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Protože mu Odvolatel doručil přihlášku Pohledávky až dne 20.3.2015, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž konec připadl na den 11.12.2014, soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podal Odvolatel včasné odvolání, v němž zejména namítal, že jelikož nebyl jako věřitel uveden v seznamu věřitelů dlužníka, nebyl Krajským soudem v Českých Budějovicích v listopadu roku 2014 (v době vydání Rozhodnutí o úpadku) obeslán a informován o nutnosti přihlásit Pohledávku v zákonem stanoveném termínu 30 dnů od vyhlášení úpadku dle IZ. Zdůraznil, že přihlášku Pohledávky do insolvenčního řízení uplatnil ihned poté, co se na základě rozhodnutí Okresního soudu v Písku ze dne 18.2.2015, jímž byla odmítnuta žaloba ze dne 7.1.2015, kterou se domáhal uspokojení Pohledávky, o probíhajícím insolvenčním řízení dlužníka dozvěděl.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 94 odst. 2 písm. c) IZ) nařizoval jednání, dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z ust. § 173 odst. 1 IZ kromě jiného plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení (jak tomu bylo v tomto případě), činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 3 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. IZ obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení, a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle IZ (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 IZ). Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že dne 15.9.2014 v 8 hod. 41 min. bylo u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 24945/2014 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 11.11.2014 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 7 hod. 42 min.). Co se týče

Rozhodnutí o úpadku, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty v dané věci vskutku připadl na čtvrtek 12.12.2014.

Lhůta k podání přihlášky je lhůtou procesní, tzn., že postačí, pokud je poslední den lhůty přihláška podána na poště. V posuzované věci Odvolatel nezpochybnil závěr insolvenčního soudu o tom, že podal přihlášku pohledávky (až) dne 20.3.2015, tj. po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek, jež skončila dnem 11.12.2014. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když o přihlášce Pohledávky Odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 IZ.

K odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že IZ spočívá na principu, že insolvence (insolvenční řízení) je věcí veřejnou (jež se prosazuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku neprodleným elektronickým zobrazením obsahu insolvenčních spisů), a tudíž není důvod vyrozumívat (tuzemské) věřitele dlužníka o zahájení insolvenčního řízení zvláštním způsobem, např. tak, že by jim soud zvlášť doručoval rozhodnutí, jímž se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. Tento závěr je konformní i s judikaturou Nejvyššího soudu ČR prezentovanou např. usnesením sen. zn. 29 NSČR 4/2008 ze dne 4.9.2008 uveřejněným pod č. 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesením sen. zn. 29 NSČR 21/2009 ze dne 27.7.2011 uveřejněným pod č. 150/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle níž nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 a násl. uvedeného zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku, resp., podle níž ust. § 430 IZ ukládá insolvenčnímu soudu povinnost vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a doručit zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek jen vůči známým věřitelům z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska; ve vztahu ke známým věřitelům z České republiky a k neznámým věřitelům z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska insolvenční soud takovou povinnost nemá.

V usnesení sen. zn. 29 NSČR 87/2013 ze dne 23.10.2013 Nejvyšší soud ČR výslovně poznamenal, že argumenty, podle nichž věřitel nevěděl o zahájení insolvenčního řízení nejsou způsobilé zvrátit účinky zmeškání lhůty k podání přihlášky věřitelovy pohledávky do insolvenčního řízení.

Za těchto okolností je tedy nevýznamné, kdy (a od koho) se Odvolatel dozvěděl o zahájení insolvenčního řízení a zda Odvolatel byl jako tuzemský věřitel uveden v seznamu věřitelů dlužníka. Podstatné je, že tuzemští věřitelé dlužníka Odvolatele nevyjímaje byli vyzváni k tomu, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení zveřejněním výzvy obsažené v Rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku dne 11.11 2014.

Protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není ve smyslu ust. § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že se k přihlášce Pohledávky

Odvolatele podané po uplynutí této lhůty dle ust. § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nemůže v něm tedy být ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 10. srpna 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná