2 VSPH 1488/2011-P2092-9
MSPH 60 INS 628/2011 2 VSPH 1488/2011-P2092-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SAZKA, a.s., sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, o odvolání Filipa Kunce, bytem Veřovice 494, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2092-2 ze dne 9. listopadu 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2092-2 ze dne 9. listopadu 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2092-2 ze dne 9.11.2011 odmítl přihlášku pohledávky Filipa Kunce (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 17.1.2011 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, usnesením ze dne 29.3.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 28.4.2011. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 18.000,-Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty opožděně (soudu byla doručena dne 4.5.2011), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl, že se přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání tvrdil, že přihlášku adresovanou insolvenčnímu soudu podal k přepravě na pobočce České pošty, s.p. ve Veřovicích již dne 27.4.2011 a tato skutečnost musí být zřejmá z otisku razítka na obálce zásilky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 17.1.2011 v 10 hod. 51 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 60 INS 628/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 29.3.2011 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 09 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153 ze dne 29.3.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na čtvrtek 28.4.2011.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že přihláška pohledávky odvolatele došla insolvenčnímu soudu ve čtvrtek dne 4.5.2011. Protože otisk razítka na obálce zásilky obsahující přihlášku je zcela nečitelný, vyzval odvolací soud odvolatele, aby jiným způsobem doložil pravdivost svého tvrzení o předání zásilky k doručení insolvenčnímu soudu. Na výzvu reagoval odvolatel podáním, v němž uvedl, že žádný doklad osvědčující včasnost podání přihlášky na poštu nemá k dispozici, a vyjádřil přesvědčení, že k pozdějšímu doručení zásilky došlo až po týdnu zřejmě proto, že mezi podáním a doručením zásilky byl víkend.

Odvolací soud argumentaci odvolatele nepřisvědčil. Ze spisu totiž zjistil, že jak odvolání, tak podání, jímž odvolatel reagoval na jeho výzvu, jež zaslal odvolatel doporučeně prostřednictvím pobočky České pošty, s.p. ve Veřovicích došla insolvenčnímu soudu, resp. odvolacímu soudu do 3 pracovních dnů, resp. do 2 pracovních dní poté, kdy byla podána (odvolání bylo podáno ve středu 7.12. a soudu došlo v pátek 9.12.2011 a podání adresované odvolacímu soudu bylo podáno v pátek 6.1.2012 a soudu došlo v úterý 10.1.2012). Oproti tomu zásilku obsahující přihlášku by Česká pošta, s.p. musela v případě pravdivosti tvrzení odvolatele doručovat po dobu sedmi pracovních dní, resp. do 6 pracovních dní, kdy byla údajně podána (podána měla být ve středu 27.4.2011 a soudu došla ve středu 4.5.2011).

Protože odvolatel ničím nedoložil pravdivost svého tvrzení, že přihlášku podal na poštu k doručení insolvenčnímu soudu již dne 27.4.2011, odvolací soud z těchto zjištění dovodil, že soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně prostřednictvím pošty po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek.

Z těchto důvodů neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. ledna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva