2 VSPH 1487/2011-P2097-7
MSPH 60 INS 628/2011 2 VSPH 1487/2011-P2097-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka SAZKA, a.s., sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, o odvolání Pavla Vinaře, bytem Nad Pískovnou 1455/15, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2097-2 ze dne 9.listopadu 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2097-2 ze dne 9.listopadu 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 60 INS 628/2011-P2097-2 ze dne 9.11.2011 odmítl přihlášku pohledávky Pavla Vinaře (dále jen odvolatel) do insolvenčního řízení týkajícího se SAZKA, a.s. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatele v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 17.1.2011 vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, usnesením ze dne 29.3.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 28.4.2011. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky ve výši 27.954,80 Kč do insolvenčního řízení prostřednictvím pošty až dne 5.5.2011 (soudu byla doručena dne 9.5.2011), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a aby rozhodl, že se přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání uvedl, že se dne 28.3.2011 rozhodl ukončit svou činnost provozovatele čerpacích stanic AGIP a obchodnímu zástupci dlužníka panu Dvořákovi předal výpověď obstaravatelské smlouvy. Dne 6.4.2011 mu byla doručena dohoda u ukončení obstaravatelské smlouvy podepsaná zástupcem dlužníka. Terminály byly podle dohody demontovány a odvolatel odjel do zahraničí v očekávání, že dlužník provede podle smlouvy zápočet a přeplatek mu zašle. V zahraničí onemocněl a nebyl schopen neprodleně se vrátit. Proto dne 28.4.2011 uplatnil pohledávku elektronickou poštou přímo u dlužníka a následně po návratu ze zahraničí písemně u soudu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenčního zákona obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení (vyvěšení usnesení vydaných insolvenčním soudem na úřední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužníkův podnik nebo jeho bydliště, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v případě usnesení o prohlášení konkursu, insolvenční zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle insolvenčního zákona (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenčního zákona).

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 17.1.2011 v 10 hod. 51 min. bylo u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 29.3.2011 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 10 hod. 09 min.). Co se týče usnesení č.j. MSPH 60 INS 628/2011-A-153 ze dne 29.3.2011, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, včetně lhůty k přihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona, a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl na čtvrtek 28.4.2011.

V daném případě soud prvního stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatele a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenčního zákona, neboť odvolatel podal přihlášku do insolvenčního řízení opožděně prostřednictvím pošty dne 5.5.2011 po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek. Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21.prosince 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová