2 VSPH 1481/2012-A-35
KSPA 56 INS 6937/2012 2 VSPH 1481/2012-A-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Petra Schiebela, bytem V Zahradách 184, Mikulovice, zahájené na návrh Jiřího Vorala, místem podnikání JUDr. Krpaty 699, Pardubice, zast. advokátem JUDr. Vladimírem Krčmou, sídlem Střelecká 437, Hradec Králové, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 6937/2012-A-28 ze dne 1.října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 6937/2012-A-28 ze dne 1.října 2012 se mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 56 INS 6937/2012-A-28 ze dne 1.10.2012 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se Jiří Voral (dále jen navrhovatel) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku Petra Schiebela (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 22.3.2012 obdržel insolvenční návrh a usnesením ze dne 20.7.2012 navrhovateli uložil, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Usnesení bylo navrhovateli doručeno k rukám jeho zástupce dne 26.7.2012 a právní moci nabylo dne 11.8.2012. Protože ve stanovené lhůtě, jež skončila dne 28.8.2012, navrhovatel zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se navrhovatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a v řízení bylo pokračováno. V odvolání uvedl, že zálohu včas neuhradil z důvodu administrativního pochybení, ke dni podání odvolání ji však již uhradil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně nepochybil, když řízení zastavil pro nezaplacení zálohy, neboť navrhovatel-ač řádně poučen o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení-tuto povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, skutečně ve stanovené lhůtě nesplnil.

Pro rozhodnutí o jeho odvolání je však podstatné, že dle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 3.10.2012 uhradil navrhovatel požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení dne 2.10.2012.

Za této situace odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 211, § 167 odst. 2 a § 154 odst. 1 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Nad rámec odvolacího řízení považoval odvolací soud za nutné upozornit soud prvního stupně na to, že za situace, kdy napadené usnesení vydala asistentka soudce a kdy od počátku nebylo pochyb o důvodnosti odvolání (skutečnost, že navrhovatel zálohu uhradil, mu v době, kdy mu odvolání došlo, již byla známa), nic nebránilo v tom, aby mu postupem podle ust. § 374 občanského soudního řádu nebo ust. § 95 insolvenčního zákona v rámci autoremedury zcela vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová