2 VSPH 1480/2015-B-47
KSHK 41 INS 18680/2014 2 VSPH 1480/2015-B-47

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Ing. Radka Starého, bytem Bedřichov 75, pošta Špindlerův Mlýn, zast. advokátem Mgr. Ing. Davidem Veselým, sídlem Ladova 2045/1, Praha 2, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 18680/2014-B-37 ze dne 2. července 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 18680/2014-B-37 ze dne 2. července 2015 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v insolvenčním řízení vedeném na majetek Ing. Radka Starého (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSHK 41 INS 18680/2014-B-37 ze dne 2.7.2015 zamítl návrh, jímž se dlužník domáhal zproštění Mgr. Ing. Ondřeje Malého (dále jen správce) funkce insolvenčního správce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 7.10.2015 (č.d. A-10) rozhodl o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil správce do funkce. Dne 5.5.2015 podal dlužník návrh na zproštění správce funkce z důvodu nečinnosti a pochybení ve věci vymáhání jeho majetkových a autorských práv k užitnému vzoru č. 17545. V návrhu tvrdil, že mu správce svým nekonáním způsobil škodu ve výši 480 tisíc Kč, neboť ač od něj dne 26.2.2015 obdržel podklady potřebné k podání žaloby proti Walpesa, s.r.o. zneužívající jeho práva, žalobu nepodal. Kromě toho se ani nepřipojil k dlužníkem podaným trestním oznámením, ani nepodal nové trestní oznámení k dohledání majetkové podstaty a náhradě škod způsobených porušováním jeho autorských práv. Tvrdil, že existence autorských práv je zřejmá ze smluv uzavřených s hlavním městem Prahou, a tvrdil rovněž, že je vlastníkem ochranných zámek užitného vzoru a že vůči xPool, a.s. má pohledávku z titulu půjček. Spolu s návrhem předložil dlužník mimo jiné kopii znaleckého posudku zpracovaného za účelem ocenění užitného vzoru č. 17545, z něhož plyne, že jeho majitelem je CARD LINE, s.r.o.

Správce v písemném vyjádření k návrhu uvedl, že dlužníka vyzval k součinnosti při vymáhání tvrzených pohledávek, ale dlužník si poštu nepřevzal. Když se ho pokusil kontaktovat na adrese Slávy horníka 1022/15, Praha 5, kde dle tvrzení isir.justi ce.cz sousedky údajně bydlí, nebyl dlužník přítomen a ani zde zaslanou písemnost nepřevzal. Dle správce má dlužník obchodní podíl v M 2 media, s.r.o. a CARD LINE, s.r.o., ale žádná z nich nezveřejnila své hospodářské výsledky, jedna sídlí v bytě a druhá na virtuální adrese. Další majetek dlužníka by měl spočívat v pohledávkách vůči xPool, a.s. z titulu poskytnutých půjček, ale na její majetek je pod sp. zn. MSPH 94 INS 30348/2012 veden konkurs, lhůta k podání přihlášek uplynula dříve, než bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, a dlužník pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásil. Dále správce poukázal na to, že práva k užitnému vzoru nevlastnil a nevlastní dlužník, ale CARD LINE, s.r.o., která neuhrazením udržovacích poplatků nechala zaniknout patentovou ochranu, Dlužník podle něj nepředložil žádný relevantní důkaz či podklad, aby bylo možné podat bez rizika úhrady nákladů řízení soudní žalobu, a na výzvu k součinnosti přitom nereagoval. K vyjádření připojil správce výzvu dlužníkovi k součinnosti ze dne 11.5.2015, podací lístek, korespondenci s Úřadem průmyslového vlastnictví, z něhož vyplývá, že užitný vzor č. 17545 zanikl pro neplacení udržovacích poplatků, a výpisy z databáze Patentů a Užitných vzorů.

Zástupce věřitelů Československá obchodní banka, a.s. ve vyjádření k návrhu dlužníka uvedl, že z informací, jež má k dispozici, vyplývá, že správce bez úspěchu vyzval dlužníka k součinnosti za účelem doplnění tvrzení a důkazů k případnému podání žaloby a informací o trestním stíhání, že na Magistrátu hlavního města Prahy ověřoval tvrzení dlužníka o existenci smluv, prověřoval tvrzení informace o užitném vzoru a řeší prodej obchodních podílů dlužníka. Podle jeho názoru je správce dostatečně aktivní, když činí kroky k získání relevantních informací a podkladů o rozsahu majetkového podstaty a k jejímu zpeněžení.

Cituje ust. § 32 odst. 1 insolvenčního zákona uzavřel soud na tom, že návrh dlužníka není opodstatněný, neboť ze skutečností popsaných shora nedovodil, že by byl správce nečinný, jak v něm dlužník tvrdil, resp. naopak dlužník neposkytuje správci potřebnou součinnost, neboť nepřebírá korespondenci, již mu zaslal, ani s ním osobně nekomunikuje a nepředal mu důkazy nezbytné k tomu, aby mohl uspět ve sporu proti společnosti s ručením omezeným Walpesa. S přihlédnutím k tomu, že dlužník není vlastníkem užitného vzoru č. 17545, neshledal v souvislosti s vymáháním majetkových a autorských práv ze strany správce žádné pochybení. Z těchto důvodů návrh dlužníka zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a zprostil správce funkce. V odvolání uvedl, že nadále trvá na tom, aby byl správce zproštěn funkce. Tvrdil, že soud vydal napadené rozhodnutí na základě správcem nepravdivě poskytnutých a záměrně zkreslených údajů, jež mohou jak jeho, tak věřitele poškodit, s tím, že svá tvrzení dokládá rozhodnutím č.j. 1 Nc 14/2015-9 ze dne 17.6.2015, jímž Městský soud v Praze nařídil na jeho návrh předběžné opatření, jímž uložil Walpesa, s.r.o., aby se zdržela používání určitých označení (slovních a grafických označení MediPool, ProfiPool, FlexiPool a MediCall a jeho variant). Z tohoto rozhodnutí dlužník dovozoval, že správce, jemuž údajně předal dostatečné podklady k podání žaloby vůči Walpesa, s.r.o. a dalším subjektům, těmto osobám svou nečinností umožňuje, aby ho nadále poškozovaly. Poukazoval přitom na to, že Walpesa, s.r.o. nařízené předběžné opatření nerespektuje, určená označení nadále používá a v této trestné činnosti nadále pokračuje . Dle názoru dlužníka, že tím Walpesa, s.r.o. dopouští trestných

činů porušování autorských práv, práv souvisejících s právy autorskými a práv k databázím, zneužití informace v obchodním styku, podvodu a maření výkonu úředního rozhodnutí. Tvrdil, že jeho autorská práva porušuje i akciová společnost xPool, již Ing. Libor Procházka a Ing. Jiří Procházka přivedli do konkursu a jež na základě dohody o spolupráci uzavřené s M 2 media, s.r.o. užívala jeho autorská práva, přičemž její představitel Bc. Marek Lánský na něm jako na jednateli M 2 media, s.r.o. neoprávněně získal informace o autorských projektech včetně projektů s Magistrátem hlavního města Prahy (Open Card), Českými drahami, Českou televizí, IKEM, Dopravním podnikem hlavního města Prahy aj. Tyto projekty v hodnotě cca 98 milionů Kč tak výše jmenovaní získali za pouhých 270 tisíc Kč, aniž by věřitelům a autorům, zejména dlužníkovi, cokoliv zaplatili, a využívají je pro činnost firem, jež ovládající (Walpesa, Sedrika, MANUM a další, jež nespecifikoval). Protože činnost správce podle jeho názoru napomáhá pokračování této trestné činnosti, nejenže trvá na tom, aby byl zproštěn funkce, ale současně podal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci podnět k prošetření jeho možné trestné činnosti ve spojení s klientelistickou skupinou kmotra JUDr. Romana Janouška a nadržování této skupině zastoupeného v kauze vytunelované firmy xPool a následně ovládnutých aktiv Walpesa stejnou skupinou za účelem získání autorských práv dlužníka. Tvrdil, že klientelistická skupina, do níž vedle shora jmenovaných náleží i další osoby (jmenovitě uvedl Mgr. Daniela Kučeru, MUDr. Jiřího Malého a MUDr. Ivana Netuku) na něj systematicky vyvíjí nátlak, hrozí mu nejen ekonomickou, ale i fyzickou likvidací. Z postoje správce dlužník dovodil, že správce pravděpodobně hodlá prosazovat zájmy této klientelistické skupiny, upozornil na to, že mu proto žádné další informace a podklady poskytovat nebude, a na Ministerstvu spravedlnosti požaduje, aby ho vyloučilo ze seznamu insolvenčních správců.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 32 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu zprostit insolvenčního správce jeho funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce neplní správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ust. § 36 insolvenčního zákona, podle něhož je při výkonu funkce povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy svými i před zájmy jiných osob, věřitelským orgánům poskytovat součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce, na žádost věřitelského orgánu se účastnit jeho zasedání a věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu předkládat nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení, že liknavě provádí soupis majetkové podstaty či zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s ust. § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, že nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 7.10.2014 (č.d. A-10) rozhodl soud prvního stupně na návrh SEDRIKA, s.r.o. o úpadku dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil správce do funkce, přičemž dlužník v předcházející fázi řízení nereagoval na výzvu soudu, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a aby předložil seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců. Odvolání proti rozhodnutí o úpadku dlužník nepodal. Na přezkumném jednání konaném dne 17.12.2014 popřel dlužník všechny přihlášené pohledávky (pohledávky přihlásili věřitelé SEDRIKA, s.r.o., Ing. Jiří Hák, Czech Outdoor, s.r.o., CITIBANK EUROPE PLC, Československá obchodní banka, a.s., Ing. Radomír Válek a Walpesa, s.r.o.), zatímco je správce uznal. Na schůzi věřitelů konané téhož dne byla zástupcem věřitelů zvolena Československá obchodní banka, a.s. a jejím náhradníkem SEDRIKA, s.r.o. Po vyslechnutí zprávy správce, jenž zjistil, že majetek dlužníka tvoří pouze vypořádací podíl v CARD LINE, s.r.o. a M2 Media, s.r.o., v nichž v důsledku prohlášení konkursu zanikla jeho účast co společníka, když mu dlužník neposkytl žádné informace o svém osobním stavu, trvalém pobytu ani majetkových poměrech, dlužník vypověděl, že je zaměstnán u M2 Media, s.r.o. a jeho příjem činí 8.500,-Kč měsíčně, nemá žádnou vyživovací povinnost, nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek, náleží mu obchodní podíly ve shora uvedených obchodních společnostech v rozsahu 50 % a 25 % a je majitelem pohledávek, jejichž seznam předloží správci do 14 dnů. Kromě toho upozornil na to, že vůči přihlášeným věřitelům bude požadovat náhradu škody z důvodu zmařeného užitného vzoru v hodnotě 72 milionů Kč.

Podáním ze dne 4.1.2015 sdělil dlužník soudu (podání zaslal na vědomí správci), že má pohledávky vůči Citibank Europe plc ve výši 1,25 miliardy Kč za zmaření investice ve výši 100 milionů EUR, za to, že byl poškozen jako vlastník užitných vzorů a patentů, a za znehodnocení investice do celosvětového rozvoje projektu, vůči Corpin, a.s. ve výši 150.000,-Kč za zmaření jeho pohledávky vůči xPool, a.s. jejím neuplatněním, vůči Ing. Liboru Dubskému ve výši 25.898.728,86 Kč z titulu náhrady škody, vůči Ing. Jiřímu Hákovi ve výši 481.937,-Kč z titulu náhrady škody způsobené neuplatněním jeho pohledávky vůči xPool, a.s., vůči Walpesa, s.r.o. ve výši 3,5 milionu Kč z titulu náhrady za využití jeho autorských práv a tím způsobené škody, vůči Ing. Liboru Procházkovi ve výši 500 tisíc Kč z titulu náhrady škody způsobené získáním informací o dlužníkovi a zneužíváním jeho autorských práv, vůči SEDRIKA, s.r.o. ve výši 2 milionů Kč z titulu náhrady škody způsobené zneužitím informací o dlužníkovi, vůči Československé obchodní bance, a.s. ve výši 36,27 milionů Kč z titulu náhrady škody způsobené nedodržením společného projektu a smluvních ujednání, vůči Denise Kopelentové ve výši 3 milionů Kč z titulu náhrady škody způsobené pomluvou a uváděním nepravdivých údajů za účelem poškození dlužníka, vůči akcionářům xPool, a.s., a to FOUND, a.s., BHBV SE, Ing. Richardu Chalupníkovi a Ormolu Ltd., ve výši 15 milionů Kč z titulu náhrady

škody za to, že přivedli xPool, a.s. do konkursu, a znehodnotili tím půjčky dlužníka a jeho autorská práva, vůči JUDr. Michalu Chrůmovi ve výši 15 milionů Kč z titulu náhrady škody vzniklé v důsledku střetu zájmů při zastupování ve věci OpenCard, vůči Czech Outdoor, s.r.o. ve výši 15 % z realizovaných kampaní společnosti Whirlpool CR a zajištění reklam na letišti Václava Havla Praha Ruzyně, vůči ZNOVU, s.r.o. ve výši 250 tisíc Kč za to, že její zaměstnankyně Radka Tonavská poskytovala třetím osobám bez souhlasu dlužníka informace o něm a jeho podnikatelské činnosti, vůči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši1/4 zisku ze smlouvy uzavřené dne 1.2.2013 ve znění dodatků, vůči DAJBYCH, s.r.o. ve výši1/4 ze zisku dle plnění obchodních vztahů uzavřených v květnu 2013 a z titulu náhrady škody způsobené poškozením jména dlužníka, již dodatečně vyčíslí, a vůči advokátní kanceláří Zdeněk Milík z titulu náhrady škody způsobené poškozením jména dlužníka, již dodatečně vyčíslí.

Konečně podáním ze dne 28.4.2015 se dlužníka domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud zprostil správce funkce. Návrh odůvodnil tím, že správce opakovaně nekonal a pochybil ve věci vymáhání jeho majetkových a autorských práv, tj. že neučinil žádná opatření, jimiž by zabránil využívání autorských práv dlužníka a užitného vzoru č. 17545 shora uvedenými subjekty a vzniku škod na jeho majetku, přestože mu k tomu poskytl dostatečné podklady. K návrhu připojil mimo jiné kopii znaleckého posudku zpracovaného dne 7.11.2007 JUDr. Alešem Zábršem a výpis z Úřadu průmyslového vlastnictví, z nichž plyne, že majitelem užitného vzoru č. 17545 byla CARD LINE, s.r.o. (jejímž byl dlužník do rozhodnutí o konkursu společníkem), a nikoli on.

Stejně jako soud prvního stupně dovodil odvolací soud z obsahu spisu, zejména z podání dlužníka a listin k němu připojených, že nic nenasvědčuje tomu, že by se správce dopustil jednání, jež by odůvodňovalo postup podle ust. § 32 odst. 1 insolvenčního zákona, tj. že by mohl být zproštěn funkce soudem proto, že své povinnosti řádně neplnil nebo že při výkonu funkce nepostupoval s odbornou péčí anebo že závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Již obsah shora zmíněných listin totiž zpochybňuje tvrzení dlužníka, že řada subjektů poškozuje jeho práva k užitnému vzoru, když z nich plyne, že jeho majitelem nikdy nebyl, a tvrzení o tom, že mu de facto všichni věřitelé, již přihlásili pohledávky vůči němu do insolvenčního řízení, způsobili a svým jednáním nadále způsobují škody na jeho majetku, se jeví velmi nevěrohodným. Je tomu tak proto, že tato jednání blíže nespecifikoval, popsal je velice obecně a ničím nedoložil. Věrohodná nejsou ani jeho tvrzení o zneužití jeho projektů či informací o něm, z nichž dovozoval, že mu z titulu odpovědnosti za škodu vznikla řada pohledávek značného rozsahu, o nichž platí totéž; správci proto nelze vytýkat, že je-s přihlédnutím k tomu, že je při výkonu funkce povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí-nezapsal do soupisu majetkové podstaty a nevymáhal. Dlužno přitom připomenout, že insolvenční správce-oproti požadavku, jenž vyjádřil současný zástupce dlužníka v podání ze dne 29.2.2016-není na rozdíl od osoby, již dlužník zmocnil k zastupování v řízení, povinen hájit jeho zájmy. K usnesení Městského soudu v Praze č.j. 1 Nc 14/2015-9 ze dne 17.6.2015, jímž soud na jeho návrh nařídil předběžné opatření, jímž společnosti s ručením omezeným Walpesa nařídil zdržet se používání určitých označení, a na něž odkazoval dlužník v odvolání, nelze než uvést, že je soud s poukazem na ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neodůvodnil. Z toho, že jím soud současně dlužníkovi nařídil, aby do

30 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí podal návrh na zahájení řízení směřující k uložení povinnosti žalovaného zdržet se užívání uvedených označení, a že dlužník netvrdil, že uloženou povinnost splnil, lze usuzovat na to, že předběžné opatření zaniklo dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Jako důkaz o majetkových právech dlužníka k označením, o nichž Městský soud v Praze rozhodoval, je proto dlužníkem předložené rozhodnutí bezcenné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková