2 VSPH 1480/2012-B-37
KSHK 42 INS 9099/2012 2 VSPH 1480/2012-B-37

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JU Dr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve Věci dlužníka

Josefa Štangla, bytem Dr. Votočky 106, Ostroměř, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu V Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 9099/2012-B-28 ze dne 1.října 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu V Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 9099/2012-B-28 ze dne 1.října 2012 se potvrzuje.

Odůvodněnü

Krajský soud vHradci Králové usnesením č. j. KSHK 42 INS 9099/2012-B-28 ze dne 1.10.2012 zamítl návrh Josefa Štangla (dále jen dlužník) na povolení oddlužení, prohlásil na jeho majetek konkurs a rozhodl, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usne sení v insolvenčním rej stříku.

Vodůvodnění usnesení soud uvedl, že řízení bylo zahájeno dne 16.4.2012 na návrh věřitele Jiřího Čápa. Podáním doručeným soudu dne 25.4.2012 dlužník navrhl, aby byl jeho úpadek řešen oddlužením. V návrhu uvedl, že pobírá starobní důchod ve Výši 24.000,-Kč, ve smluvním vztahu fakturuje 30.000,-až 40.000,-Kč měsíčně, předkládá dvě smlouvy, v nichž se třetí osoby zavázaly poskytovat mu pro účely oddlužení měsíční důchod v celkové Výši 40.000,-Kč, a předpokládá výtěžek zprodeje dvou veteránů ve Výši cca 2.500.000,-Kč. Vseznamu závazků uvedl, že třem věřitelům dluží 22500000,-Kč. Usnesením ze dne 6.6.2012 rozhodl soud o úpadku dlužníka.

Dále se soud zabýval tím, zda dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Co první překážku bránící povolení oddlužení označil skutečnost, že dlužník provádí aktivní podnikatelskou činnost, když jako podnikatel je nositelem několika živnostenských oprávnění a nadále podniká, minimálně na základě smlouvy o poradenské činnosti, již dne 1.4.2012 uzavřel s VETERAN CAR, s.r.o. a již soudu předložil spolu s návrhem s tím, že prostředky získané zpodnikání lze použít voddlužení. Další překážku povolení oddlužení shledal insolvenční soud v tom, že se do insolvenčního řízení přihlásili čtyři věřitelé spohledávkami vcelkové Výši 590.773.465,28 Kč, přičemž výsledkem přezkumného jednání je zjištění pohledávek vcelkové Výši 189.139.365,93 Kč, znichž 36.102.320,93 Kč tvoří pohledávky nezajištěné. I kdyby soud přihlédl jakožto k nezpochybnitelným ke všem příjmům tvrzeným dlužníkem, tj. oddlužení by bylo hrazeno znezabavitelné části starobního důchodu ve Výši 15.234,-Kč, zplnění smluv o důchodu ve Výši 40.000,-Kč a z plnění smlouvy o poradenské činnosti, toto plnění by nepostačovalo na uspokojení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebot za tím účelem by po dobu pěti let bylo třeba splácet 181.600,-Kč měsíčně. K dalšímu uspokojení věřitelů přitom nelze jiný majetek dlužníka použít, nebot obě historická vozidla jsou předmětem zajištění, z jehož výtěžku bude částečně uspokojena pohledávka zajištěného věřitele. Konečně insolvenční soud vyjádřil pochybnost o poctivém záměru dlužníka, a to vzhledem k převodům jeho nemovitého majetku a obchodního podílu na třetí osoby vroce 2011, jejichž okolnost a případnou odporovatelnost přezkoumá insolvenční správce. Insolvenční soud proto návrh dlužníka na povolení oddlužení zamítl a rozhodlo řešení jeho úpadku konkursem

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vHradci Králové se dlužník Včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že insolvenční soud nesprávně posoudil, zda splňuje podmínky povolení oddlužení, a zdůrazňoval, že řešení jeho úpadku oddlužením zajistí jeho věřitelům vyšší uspokojení jej ich pohledávek než konkurs.

Pokud jde o názor soudu, že je podnikatelem, upozornil na to, že živnostenské oprávnění získal až 14.12.2011 a zrušil je již dne 28.5.2012 a jediným aktem, jenž vjeho rámci provedl, bylo dne 1.4.2012 uzavření smlouvy o poradenství s VETERAN CAR, s.r.o., jež byla vypovězena dne 1.5.2012. Zdůrazňoval, že žádné závazky z podnikatelské činnosti nemá, když takový charakter nemá ani jeho závazek vůči Komerční bance, a.s. z titulu ručení (směnečného avala) za závazky AUTO ŠTANGL, a.s. V této souvislosti poukázal na usnesení sp.zn. 29 NSČR 9/2009 ze dne 23.2.2011, v němž Nejvyšší soud vyjádřil názor, že se Výklad vylučující z účasti na oddlužení dlužníky, kteří již nepodnikají, ale stále mají závazky vzešlé zpodnikání, nevztahuje na osoby, jež podnikateli nebyly a nej sou a svým majetkem pouze zajistily dluhy vzešlé zpodnikání jiných osob bez zřetele na tom, zda šlo o zajištění z titulu obecného ručení, o zajištění zástavním právem nebo o zajištění zajišťovací směnkou. V době avalování závazku vůči Komerční bance, a.s. přitom dlužník podnikatelem prokazatelně nebyl.

Co se týče soudem konstatované majetkové nedostatečnosti, již soud odvozoval od objemu zjištěných pohledávek a očekávaných příjmů dlužníka, poukazoval dlužník v prvé řadě na to, že dle jeho názoru byla na zvláštním přezkumném jednání nesprávně zjištěna pohledávka označená 2.2 ve Výši 153037047,-Kč, již do insolvenčního řízení přihlásila Komerční banka, a.s. Ta totiž primárnímu dlužníkovi AUTO ŠTAN GL, a.s. poskytla úvěr, z něhož závazek včetně příslušenství činil právě 153037045,-Kč a dlužník jako směnečný ručitel vrozsahu 30000000,-Kč na něj uhradil již 7.600.000,-Kč a poskytl zajištění zástavním právem k majetku vhodnotě cca 2.500.000,-Kč. Maximální Výše pohledávek Komerčníbanky, a.s. bytak měla činit 125 .537.045,-Kč. Komerčníbanka, a.s. Však přihlásila do insolvenčního řízení čtyři pohledávky vcelkové Výši 483139211,-Kč, znichž byly na zvláštním přezkumném jednání zjištěny dvě označené 2.1 a 2.2 vcelkové Výši 177.065.121,-Kč. Přitom do insolvenčního řízení vedeného na majetek AUTO ŠTANGL, a.s. přihlásila Komerční banka, a.s. pohledávku, již dlužník zajišťuje, pouze ve Výši 136496024,-Kč. Pohledávka 2.2 podle názoru dlužníka neměla být zjištěna v uplatněné Výši 153037045,-Kč, ale toliko vrozsahu hodnoty zajištění, tj. ve Výši 2.500.000,-Kč, a tato skutečnost pak měla být promítnuta do celkového výsledku přezkumných jednání. To se Však -jak dlužník dovozuje zkonstatování soudu, že na přezkumných jednáních byly zjištěny pohledávky vcelkové výši 189.139.365,93 Kč, ztoho nezajištěných 36.102.320,93 Kč -nestalo. Dlužník dále tvrdil, že v návrhu na povolení oddlužení nabídl uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ze zabavitelné části starobního důchodu ve Výši 15.234,-Kč, dvou smluv o poskytnutí důchodu vcelkové Výši 40.000,-Kč a ze smlouvy o zaměstnaneckém poměru ve výši 32.000,-Kč čistého. Zdůraznil, že kromě toho doručil dne 20.9.2012 insolvenčnímu soudu žádost o poskytnutí lhůty k dodání podkladů o finanční způsobilosti před rozhodnutím o způsobu řešení insolvence, a to z toho důvodu, že své bývalé obchodní partnery VUSA opětovně kontaktoval za účelem zvýšení plnění na uspokojení pohledávek věřitelů o 6.000.000,-Kč formou jednorázového plnění nebo smlouvou o poskytnutí důchodu a sjednal za tím účelem schůzky na dny 8.-17.10.2012 v USA. Za těchto podmínek by pak byl schopen uhradit za 5 let 30 % pohledávek věřitelů.

Pokud jde o pochybnost soudu o jeho poctivém záměru, dlužník uvedl, že prodej rodinného domu v Klánovicích byl důsledkem majetkového vyrovnání s bývalou manželkou Irenou Štanglovou, jež započalo v roce 2003, u prodeje domu nebyl přítomen a žádné plnění za jeho prodej neobdržel. Výtěžek prodeje nebytového prostoru vk.ú. Žižkov a obchodního podílu ve VETERAN CAR ŠTAN GL, s.r.o. použil dlužník na úhradu závazku ze směnky vůči Komerční bance, a.s., jíž zaplatil 7.600.000,-Kč. Částky získané v letech 2007-2008 prodejem historických vozidel použil k osobní spotřebě.

K odvolání dlužníka se vyjádřila Komerční banka, a.s. a navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. Ve vyjádření uvedla, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení sám doložil, že je podnikatelem. Upozornila na to, že závazky dlužníka vznikly v souvislosti s jeho podnikáním AUTO ŠTAN GL, a.s., v níž byl majoritním akcionářem a předsedou představenstva, a vyjádřila názor, že usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 NSČR 9/2009 ze dne 23.2.2011 na tento případ nedopadá. Pokud jde o pohledávky, jež přihlásila do insolvenčního řízení, Komerční banka, a.s. připomněla, že přihlásila a již vpřihlášce podrobně vysvětlila, že vůči dlužníkovi uplatňuje pohledávky z různých titulů (ze směnečného rukojemství, ze zástavního práva k historickým vozidlům, z ručení dlužníka jako předsedy představenstva AUTO ŠTANGL, a.s. a zodpovědnosti za škodu plynoucí z činnosti dlužníka jako předsedy představenstva AUTO ŠTANGL, a.s.), jejichž existence se odvíjí od úvěru poskytnutého AUTO ŠTANGL, a.s., tj. zčástky 153.037.045,-Kč. Celková Výše přihlášených pohledávek převyšuje 260,5 miliony Kč, nebot do insolvenčního řízení přihlásil vedle dalších věřitelů pohledávku ve Výši 107.265.696,26 Kč insolvenční správce AUTO ŠTAN GL, a.s. JUDr. Jan Kubálek. Celková výše zjištěných pohledávek činí 36,1 milionu Kč po odečtení zajištěné pohledávky Komerční banky, a.s. a přičtení pohledávky AUTO ŠTANGL, a.s. ve výši 11.705.696,26 Kč, kterou dlužník dodatečně uznal, činí více než 36,1 milionu Kč. Ohledně popřených pohledávek již byla zahájena incidenční řízení, tudíž s nimi je při posuzování podmínek pro povolení oddlužení rovněž třeba počítat. Na uspokojení 30 % dosud zjištěných pohledávek by bylo za pět let třeba zaplatit 10,8 milionu Kč, na uspokojení 30 % zpřihlášených pohledávek pak 78,1 milionu Kč. Dlužník přitom, jak sám vodvolání připouští, dokládá příjmy použitelné kuspokojení pohledávek vcelkové Výši 5.234.000,-Kč. Další příjmy, kjejichž doložení požádal oprodloužení lhůty do 31.10.2012, dlužník ničím nedoložil. Dále Komerční banka, a.s. upozornila na okolnosti, za nichž došlo k prodeji majetku dlužníka, a vyjádřila názor, že z nich je třeba dovodit nepoctivý záměr dlužníka s oddlužením. Rodinný dům vKlánovicích nebyl totiž prodán jeho bývalou manželkou Irenou Štanglovou jako jeho výlučným vlastníkem, ale byl jimi prodán společně, když jí dlužník udělil dne 27.6.2011 plnou moc kprodeji a jmenovaná podepsala kupní smlouvu dne 13.7.2011. Vdůsledku dohody uzavřené mezi nimi nebyla pohledávka Komerční banky, a.s. ztohoto majetku uspokojena. Tvrzení dlužníka, že výtěžek z prodeje nebytového prostoru v k.ú. Žižkov ve Výši 7,5 milionu Kč a výtěžek z prodeje obchodního podílu ve VETERAN CAR ŠTANGL, s.r.o. ve výši 4,75 mil. Kč použil na úhradu směnečného závazku vůči ní, Komerční banka, a.s. popřela, nebot z listin, jež k vyjádření připojila, podle ní plyne, že k úhradě částky 6,5 milionu Kč použil dlužník prostředky způjček a 1 milion Kč za něj uhradil jeho syn Daniel Štangl. Pokud jde o prodej sbírky historických vozidel, Komerční banka, a.s. uvedla, že je dlužník koupil od AUTO ŠTANGL, a.s. dne 31.10.2007 za 60780000,-Kč a jejich následným prodejem musel získat finanční prostředky, jež by hravě postačovaly na úhradu dosud zjištěných pohledávek, a za nepředstavitelné označila tvrzení dlužníka, že tyto prostředky dokázal utratit, aniž by za ně získal jakoukoliv protihodnotu. V době, kdy byly podány návrhy na vklad vlastnického práva k rodinnému domu v Klánovicích (25.7.2011) a nebytového prostoru vk.ú. Žižkov (11.7.2011) a kdy dlužník prodal obchodní podíl ve VETERAN CAR ŠTANGL, s.r.o. (smlouva byla datována dnem 20.6.2011, ale podpisy na ní byly ověřeny až dne 18.8.2011), již byla AUTO ŠTANGL, a.s. vůči Komerční bance, a.s. vprodlení s úhradou jistiny zúvěru ve Výši 104.068.339,81 Kč a tato skutečnost byla dlužníkovi jakožto předsedovi jejího představenstva známa, resp. již před splatností pohledávky (splatnou se stala ke dni 19.7.2011) mu muselo být známo, že závazek vůči Komerčníbance, a.s. není AUTO ŠTAN GL, a.s. schopna splatit. Dle názoru Komerční banky, a.s. připravil dlužník shora popsané převody majetku předem, následně vyčkával, zda mezi ním a věřitelem nedojde eventuálně k dohodě, a když zjistil, že Komerčníbanka, a.s. přistoupí k vymáhání pohledávky, převody majetku dokončil.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospělk těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 389 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník, který není podnikatelem, navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením.

Podle ust. § 395 odst. 1 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé snižším plněním souhlasí. Návrh na povolení oddlužení zamítne insolvenční soud podle ust. § 395 odst. 2 insolvenčního zákona i tehdy, jestliže jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo dosavadní Výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Podle ust. § 395 odst. 3 insolvenčního zákona lze na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu vposledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo podle výpisu zrejstříku trestů vposledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Jak je zřejmé ztoho, co uvedeno shora, zamítl insolvenční soud návrh dlužníka na povolení oddlužení ze dne 24.4.2012 proto, že dospěl k závěru, že vdaném případě nelze povolit oddlužení, nebot dlužník je podnikatelem a hodnota plnění, jež by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek. Kromě toho vyjádřil pochybnost o poctivosti záměru dlužníka sledovaného podáním návrhu na povolení oddlužení.

Pokud jde o to, zda dlužník je podnikatelem, ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník sám vnávrhu na povolení oddlužení deklaroval, že je podnikatelem předložením výpisu zregistru ekonomických subjektů a smlouvy o poradenské činnosti, již jako podnikatel uzavřel dne 1.4.2012 sVETERAN CAR, s.r.o. (dle výpisu zoddílu C, Vložky 190578 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze vznikla tato obchodní společnost dne 19.3.2012) stím, že jeho odměna jako poradce bude činit minimálně 45.000,-Kč za měsíc. Z výpisu zregistru ekonomických subjektů a z výpisu ze živnostenského rejstříku pořízeného ze systému ARES provozovaného Ministerstvem financí ČR odvolací soud zjistil,že dlužník podnikal jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku dle živnostenského zákona od 16.5.1990 vdevíti oblastech ekonomických činností Včetně poradenské a konzultační činnosti s tím, že první živnostenské oprávnění získal ke dni 28.9.1992, přičemž-aniž by bylo uvedeno, kdy mu původní živnostenská oprávnění zanikla-nově mu vzniklo živnostenské oprávnění dne 14.12.2011. Od 28.5.2012 je však Výkon činností dle živnostenského oprávnění přerušen. Zřejmě právě z toho důvodu uzavřel dne 30.4.2012 sVETERAN CAR, s.r.o. pracovní smlouvu, podle níž by mu měla být vyplácena mzda 45.000,-Kč hrubého měsíčně. Pracovní smlouvu založil do insolvenčního spisu dne 3.8.2012 původně ustanovený insolvenční správce JU Dr. Leoš Materna, jemuž ji dlužník zaslal po vydání ro zhodnutí o úpadku.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí (1.10.2012) dlužník podnikatelskou činnost nevykonával, že vyjma Komerčníbanky, a.s. žádný z věřitelů netvrdil, že by jeho pohledávka vůči dlužníkovi vznikla z jeho podnikání (nenasvědčují tomu ani údaje uvedené v jej ich přihláškách), a že za závazek vzniklý zpodnikání nelze vzhledem k judikatuře Nejvyššího soudu ČR vyjádřené vusnesení sp.zn. 29 NSČR 9/2009 ze dne 23.2.2011 považovat ani závazky dlužníka jakožto směnečného rukojmí a zástavního dlužníka zajišt°ujícího závazky AUTO ŠTAN GL, a.s. vůči Komerční bance, a.s., dospěl odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že ke dni vydání napadeného usnesení dlužník podnikate lem nebyl.

Co se týče posouzení schopnosti dlužníka zajistit ze svých příjmů vprůběhu pěti let uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, považoval odvolací soud za nutné vprvé řadě zdůraznit, že při úvaze, zda dlužník je schopen tuto podmínku splnit, vyšel insolvenční soud v této fázi řízení z toho, že vřízení byly dosud zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů vcelkové Výši 36,1 milionu Kč. V souladu s ust. § 398 odst. 3 Věty in fine insolvenčního zákona tedy nekalkuloval se zajištěnou pohledávkou Komerční banky, a.s. ve Výši 153.037.045,-Kč vedenou soudem jako pohledávka 2.2, jež bude uspokojována zvýtěžku zpeněžení dvou historických vozidel, k nimž bylo k jejímu zajištění zřízeno zástavní právo. Dle výpočtu odvolacího soudu by tedy dlužník toliko na úhradu dosud zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů skutečně musel uhradit 180.500,-Kč měsíčně (30 % těchto pohledávek činí 10830000,-Kč) s tím, že kromě toho by byl povinen hradit nároky insolvenčního správce. V této souvislosti považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že vzhledem k ust. § 411 odst. 2 insolvenčního zákona bylo by-pokud by bylo povoleno oddlužení dlužníka-při schvalování oddlužení nutné kalkulovat nejen s pohledávkami, jež byly popřeny připřezkumném jednání a jejichž existence by byla zjištěna ve sporu o určení jejich pravosti, Výše či pořadí, ale i s pohledávkami, o nichž by v takovém řízení dosud pravomocně rozhodnuto nebylo.

Ztvrzení dlužníka a listin, jež k jejich doložení předložil, je zřejmé, že shora vypočtenou částku nebude schopen uhradit, i kdyby mu skutečně náležely všechny tvrzené příjmy, konkrétně zabavitelná část starobního důchodu (15.234,-Kč), čistá mzda (32.000,-Kč) a smluvní důchody (40.000,-Kč). K předloženým listinám Však odvolací soud považoval za nutné poznamenat, že smlouvy o důchodu uzavřené dne 24.4.2012 mezi dlužníkem a jeho syny Danielem Štanglem a Markem Štanglem neobsahují určitý závazek posledně jmenovaných poskytovat dlužníkovi důchod ve Výši 20.000,-Kč měsíčně po dobu pěti let, kdy by mělo probíhat oddlužení, ale toliko neurčitý závazek poskytovat příjemci po dobu, kdy nebude možné srážet příjemci z jeho příjmu z důvodu nedostatečné Výše součtu výdělku a starobního důchodu částku potřebnou pro splnění podmínek oddlužení, měsíční důchod ve výši 20.000,-Kč měsíčně) . Konečně, z toho, že dle zprávy současného insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka ze dne 28.12.2012 připadlo od rozhodnutí o úpadku do prosince 2012 do majetkové podstaty zpříjmů dlužníka toliko 51.955,-Kč, je zjevné, že příjem dlužníka ze starobního důchodu a zpracovního poměru nečiní tolik, kolik by dle tvrzení dlužníka v návrhu na povolení oddlužení a v odvolání činit měl

Ze skutečností tvrzených Komerční bankou, a.s. a dokládaných listinami, jež připojila kvyjádření kodvolání, i ze shora popsaných zjištění insolvenčního a odvolacího soudu dovodil odvolací soud, že podáním návrhu na povolení oddlužení sledoval dlužník nepoctivý záměr. Svědčí o něm jak jednání dlužníka předcházející zahájení insolvenčního řízení, tak jeho jednání vprůběhu insolvenčního řízení účelově směřující k vytvoření stavu formálně odpovídajícího zákonným požadavkům umožňujícím řešení úpadku oddlužením.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usne sení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 2.dubna 2013

JUDr. Jiří Kareta, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová