2 VSPH 1479/2013-A-21
KSPL 56 INS 87/2013 2 VSPH 1479/2013-A-21

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Jany Tomandlové, bytem Dvořákova 447, Domažlice, zahájené na návrh Lucie Mahnerové, bytem Žebnická 329, Plasy, zast. advokátem JUDr. Michalem Račokem, sídlem Štěpánská 49/633, Praha 1, o odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 87/2013-A-11 ze dne 14.června 2013

tak to:

I. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 87/2013-A-11 ze dne 14.června 2013 se zrušuje a insolvenční řízení se zastavuje.

II. Navrhovatelce se vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

III. Navrhovatelka je povinna zaplatit soudní poplatek z insolvenčního návrhu ve výši 2.000,-Kč do tří dnů od právní moci výroku tohoto usnesení České republice na účet Krajského soudu v Plzni číslo 3703-4321311/0710, VS 0049008713 nebo složit v hotovosti do pokladny Krajského soudu v Plzni.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odův odně ní:

Krajský soud v Plzni zamítl napadeným usnesením insolvenční návrh, jímž se Lucie Mahnerová (dále jen navrhovatelka) domáhala zjištění úpadku Jany Tomandlové (dále jen dlužnice), rozhodl o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelce, uložil jí uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že nebyly naplněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku dlužnice, proto podle ust. § 143 insolvenčního zákona rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se insolvenční návrh nezamítá. Podáním ze dne 15.10.2013 vzala navrhovatelka insolvenční návrh zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vzala insolvenční návrh zpět dříve, než napadené usnesení, jímž soud prvního stupně její insolvenční návrh zamítl, nabylo právní moci, postupoval odvolací soud podle ust. § 222a odst. 1 občanského soudního řádu, napadené usnesení zrušil a insolvenční řízení zastavil.

Protože navrhovatelka uhradila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč, kterou nebylo nutné použít na účely, pro které byla složena, rozhodl odvolací soud o jejím vrácení s tím, že ji vrátí soud prvního stupně na číslo účtu, které mu navrhovatelka sdělí.

Protože povinnost zaplatit soudní poplatek podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o soudních poplatcích vzniká i v souvislosti se zastavením insolvenčního řízení z důvodu zpětvzetí návrhu, uložil odvolací soud navrhovatelce zaplatit soudní poplatek z insolvenčního návrhu v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Výše poplatku byla stanovena dle položky 4.1. písm. c) Sazebníku poplatků. Soudní poplatek za odvolání byl uhrazen.

O nákladech řízení před soudy obou stupňů rozhodl odvolací soud podle ust. § 146 odst. 2 občanského soudního řádu s přihlédnutím k tomu, že dlužnici žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 22.října 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová