2 VSPH 1468/2013-B-85
MSPH 99 INS 3183/2013 2 VSPH 1468/2013-B-85

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o., sídlem Vodňanského 1184/1, Praha 6, zast. advokátem JUDr. Milanem Kestlem, sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1, do níž vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání Ing. Mikhaila Kindlera, bytem Trnová 55, proti usnesení Městského soudu v Praze o potvrzení usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce vyhlášeného na schůzi věřitelů konané dne 22.5.2013

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením vyhlášeným na schůzi věřitelů konané dne 22.5.2013 v insolvenčním řízení vedeném na majetek FONTANA DEVELOPMENT, s.r.o. (dále jen dlužnice) potvrdil usnesení schůze věřitelů z téhož dne, jímž byl Ing. Radomír Válek (dále jen dosavadní správce) odvolán z funkce insolvenčního správce a novou insolvenční správkyní byla ustanovena GRM Insolvence, v.o.s. (dále též jen nová správkyně). Dosavadnímu správci současně uložil, aby bez zbytečného odkladu předal protokolárně funkci nové správkyni.

Insolvenční soud k vyhlášení usnesení, které nevyhotovil ani nedoručoval, přistoupil poté, co konstatoval, že pro návrh, aby dosavadní správce byl odvolán z funkce a novou správkyní byla ustanovena GRM Insolvence, v.o.s., hlasovala věřitelka č. 1 AWAC TRADE ENERGY, a.s., věřitelka č. 6 ZENOBIA, s.r.o. a věřitelka č. 7 FIANKETTO, s.r.o., tj. celkem 67.966.446 hlasů (Kč), a proti návrhu hlasovala věřitelka č. 4 ARSHKAR, s.r.o., věřitelka č. 11 REVERS-IMPEKS REAL ESTATE, s.r.o., věřitelka č. 12 TRNOVÁ CENTRUM, s.r.o. a věřitel č. 13 Ing. Mikhail Kindler (dále jen odvolatel), tj. celkem 25.864.294,70 hlasů (Kč).

Proti tomuto usnesení se odvolatel odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 22.5.2013 byl přezkum pohledávky věřitelky č. 6 ZENOBIA, s.r.o. a pohledávek několika dalších věřitelů vyloučen k samostatnému projednání (na zvláštní přezkumné jednání), a na následné schůzi věřitelů proto navrhl, aby věřitelé dosud nezjištěných pohledávek nemohli vykonávat svá hlasovací práva, čemuž však insolvenční soud nevyhověl. Upozornil na to, že v protokolu (zápisu) ze schůze věřitelů je sice uvedeno, že soud nerozhodoval ve smyslu ust. § 51 insolvenčního zákona (dále jen IZ) , ve skutečnosti však soudce nevzal jeho návrh v potaz s odůvodněním, že není důvodu dělat takové formální kroky .

Dále odvolatel snášel argumenty na podporu závěru, že věřitelé, kteří hlasovali pro odvolání dosavadního správce a ustanovení nové správkyně, jsou propojeni s dlužnicí, a že tato skupina věřitelů, která předtím prosadila, aby zástupcem věřitelů byla zvolena ZENOBIA, s.r.o. a jeho náhradníkem AWAC TRADE ENERGY, a.s., zcela ovládla insolvenční řízení s cílem, aby byla uznána (zjištěna) neexistující pohledávka ZENOBIA, s.r.o. a popřeny pohledávky ostatních věřitelů tak, aby nikdo jiný nedostal nic a všechen majetek v konkursu se dostal zpět k osobám, které až dosud ovládaly a přes offshore společnosti nadále ovládají dlužnici, ZENOBIA, s.r.o. a FIANKETTO, s.r.o.

V rovině právního posouzení věci odvolatel cituje ust. § 51 odst. 1 IZ vyslovil přesvědčení, že insolvenční soud byl povinen rozhodnout o hlasovacím právu věřitelů dosud nepřezkoumaných pohledávek, a pokud tak neučinil, náležela hlasovací práva toliko věřitelům zjištěných pohledávek. Z toho dovodil, že ZENOBIA, s.r.o. neměla hlasovací právo a tím, že hlasovala, došlo k nesprávnému zjištění okruhu věřitelů oprávněných hlasovat o jednotlivých bodech programu schůze věřitelů, zejména to ovlivnilo kvorum potřebné pro rozhodnutí o změně v osobě insolvenčního správce.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Z ust. § 29 IZ vyplývá, že se na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v ust. § 21 až 24; ust. § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3).

Z výše citovaného ustanovení je patrné, že ke změně v osobě insolvenčního správce (aniž by porušil povinnost uloženou mu zákonem či soudem) může dojít z vůle věřitelů rovněž tak, že se věřitelé na první schůzi konané po přezkumném jednání usnesou na tom, že odvolávají insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce, případně i na tom, že ustanovují nového insolvenčního správce. Na rozdíl od rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce, které je účinné, jakmile bylo přijato (jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu. Jinými slovy, výkladem a contrario lze dovodit, že usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle ust. § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení výsledek hlasování schůze věřitelů toliko zaznamená do protokolu o jednání schůze.

V dané věci je z protokolu o schůzi věřitelů (č.d. B-23) zřejmé, že soud potvrdil i usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního správce. Jakkoli se insolvenční soud, jak již vysvětleno, k výsledku hlasování o odvolání dosavadního insolvenčního správce žádným rozhodnutím nevyslovuje, je zřejmé, že pokud tak učinil, nejde o nic jiného než o rozhodnutí deklarující výsledek hlasování schůze ve věci odvolání správce, tj. o usnesení, jímž se vede řízení, proti němuž z povahy věci není odvolání přípustné. Obdobnou povahu však má i další část napadeného usnesení, jímž soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že ustanovují novou správkyni.

Z ust. § 29 odst. 3 IZ je totiž zřejmé, že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, přičemž osobou (subjektivně) oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů. Z uvedeného nutně vyplývá i to, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že usnesení, jímž insolvenční soud podle ust. § 29 odst. 2 IZ naopak potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (ust. § 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (ust. § 91 IZ).

V dané věci směřuje odvolání proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 218 písm. c) občanského soudního řádu a odvolání odvolatele odmítl.

V této procesní situaci považoval odvolací soud k odvolací argumentaci za vhodné uvést jen to, že z ust. § 30 odst. 2 IZ plyne, že pokud v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky dojde k takové změně v osobách věřitelů nebo výši jejich pohledávek, která by měla vliv na výsledek usnesení schůze věřitelů podle odstavce 1, může usnesení podle ust. § 29 odst. 1 přijmout i schůze věřitelů, která nejblíže následuje po této změně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 9.září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová