2 VSPH 1462/2011-B-11
KSUL 43 INS 4914/2011 2 VSPH 1462/2011-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Květoslavy Fröhlichové, bytem Lota Marie 47, Světec, o odvolání Home Credit, a.s., sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, zast. advokátem JUDr. Vladimírem Bulinským, sídlem tř. Kpt. Jaroše 13, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 4914/2011-B-5 ze dne 31.srpna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 4914/2011-B-5 ze dne 31.srpna 2011 se bodech II., III., V. a VI. výroku z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 43 INS 4914/2011-B-5 ze dne 31.8.2011 schválil oddlužení Květoslavy Fröhlichové (dále jen dlužnice) splátkovým kalendářem (bod I. výroku), uložil dlužnici, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky, nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platila měsíčně prostřednictvím insolvenčního správce nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, s tím, že si z ní správce ponechá odměnu 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty a zbytek rozdělí mezi nezajištěné věřitele v poměru stanoveném v tomto bodě výroku (bod II. výroku), rozhodl o tom, že první splátka bude zaplacena k 1.11.2011 z příjmu, který bude dlužnici vyplacen v průběhu měsíce října 2011 (bod III. výroku), vyzval věřitele, aby sdělili správci číslo bankovního účtu a variabilní symbol, na který požadují zasílat částky dle splátkového kalendáře (bod IV. výroku), přikázal plátci důchodu dlužnice České správě sociálního zabezpečení, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděla z důchodu dlužnice zákonné srážky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevyplácel sražené částky dlužnici, ale správci (bod V. výroku), přikázal dárci Petru Fröhlichovi, aby vyplácel částku 2.600,-měsíčně správci (bod VI. výroku), uložil správci, aby prováděl pravidelnou kontrolu plnění splátkového kalendáře s tím, že pravidelné zprávy o průběhu oddlužení bude podávat soudu každých šest měsíců (body VII. výroku), přiznal správci náhradu hotových výdajů za období před schválením splátkového kalendáře ve výši 147,-Kč a odměnu za dva měsíce (včetně daně z přidané hodnoty) ve výši 1.947,-Kč s tím, že jejich úhrada bude provedena po právní moci tohoto usnesení ze zálohy na náklady insolvenčního řízení složené dlužnicí (bod VIII. výroku), a rozhodl, že nevyčerpaná část zálohy složené dlužnicí ve výši 1.053,-Kč bude převedena na účet číslo 4200289951/6800 a bude použita jako mimořádná splátka pohledávek (bod IX. výroku). V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 43 INS 4914/2011-A-12 ze dne 13.6.2011 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Dne 31.8.2011 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení dlužnice. Při přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky věřitelů č. 1 až 6 v celkové výši 691.256,15 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhodl soud, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal insolvenční věřitel Home Credit, a.s. (dále jen odvolatel) a požadoval, aby bylo v bodě II. výroku zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 166.945,34 Kč na předepsaném formuláři, k němuž připojil přílohy a opatřil ho elektronickým podpisem a plnou mocí zástupce, a následující den obdržel od podatelny soudu prvního stupně e-mailem potvrzení o přečtení elektronické zprávy. Je nesporné, že pohledávka byla řádně přihlášena jako pohledávka vykonatelná, neboť byla doložena pravomocným rozhodčím nálezem. V insolvenčním rejstříku však nebyla zveřejněna, na přezkumném jednání nebyla přezkoumána a není uvedena v bodě II. výroku. Odvolatel tvrdil, že tímto postupem byl zkrácen na svých právech.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda odvolatel může napadnout nadepsané rozhodnutí odvoláním, a dospěl k závěru, že v napadeném rozsahu může. Vyšel přitom z ust. § 406 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož může odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud nevyhověl; proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval. V daném případě se odvolatel nezúčastnil schůze věřitelů, na níž bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice, a proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nehlasoval. K podání odvolání proti bodu I. výroku usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy oprávněn není. Pokud jde o napadený bod II. výroku, jímž bylo určeno, které pohledávky budou v oddlužení uspokojovány a do něhož nebyla pojata pohledávka odvolatele, je situace odlišná, neboť tímto výrokem bylo dotčeno subjektivní právo odvolatele uplatněné vůči dlužnici, a odvolání proti němu je proto přípustné.

Vrchní soud v Praze proto přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 237.363,-Kč, která vyplývá z úvěrové smlouvy č. 3609039881 ze dne 8.9.2006 a č. 3612158021 ze dne 8.12.2006. Tato pohledávka byla zjištěna a bylo rozhodnuto o jejím uspokojení. Dále z předložené elektronické zprávy zjistil, že odvolatel odeslal elektronicky z adresy bumama@bumama.cz dne 12.7.2011 ve 13 hod. 35 min. podání ke sp.zn. KSUL 43 INS 4914/2011 podatelně Krajského soudu v Ústí nad Labem, v němž uvedl, že v příloze zasílá přihlášku pohledávky (včetně příloh) vůči dlužnici. Na tento e-mail reagovala podatelna Krajského soudu v Ústí nad Labem e-mailovou zprávou ze dne 13.7.2011, v níž uvedla: Dobrý den, dle našeho telefonického hovoru Vám sděluji, že toto podání bylo přeposláno na příslušné oddělení KS . Podle kopie přihlášky, kterou odvolatel zaslal podle svého tvrzení dne 12.7.2011 Krajskému soudu v Ústí nad Labem, přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 166.945,34 Kč vyplývající z úvěrové smlouvy č. 3606225056 ze dne 21.6.2006.

Podle ust. § 134 odst. 1 instrukce 505/2001-Org., vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy (dále jen VKŘ), přijímá elektronická podatelna v souladu se zvláštními předpisy podání učiněná v elektronické podobě, opatřená pouze zaručeným elektronickým podpisem odesílatele ve formátu určeném těmito předpisy. Technický nosič dat musí být též v souladu s touto instrukcí. Podání lze považovat za doručené, jen pokud odesílatel uvedl místo, kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát v podobě adresy veřejně přístupného seznamu certifikátů vydaných akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podle ust. § 134 odst. 5 VKŘ se při úspěšném ověření elektronického podpisu vyznačí na vytištěné podání doložka PODPIS OVĚŘEN a vytiskne se identifikátor elektronické podatelny, který se k podání připojí. Je-li při kontrole zjištěno, že datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo že datová zpráva neobsahuje adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu, na vytištěné podání se vyznačí doložka PODPIS NEOVĚŘEN a vytiskne se identifikátor, který se k podání připojí; o tomto zjištění informuje zaměstnanec v elektronické podatelně odesílatele podání.

Shodné případy vadného podání tohoto odesilatele již k jeho odvolání odvolací soud opakovaně řešil např. v rozhodnutích č.j. 1 VSPH 953/2011-B-21 ze dne 15.9.2011 a 3 VSPH 951/2011-B-14 ze dne 12.9.2011. Ani v projednávaném případě nepřipojil odvolatel k odvolání zprávu elektronické podatelny podle ust. § 134 odst. 5 VKŘ, a je proto zřejmé, že nemohl být v dobré víře, že přihláška pohledávky byla řádně a včas doručena insolvenčnímu soudu. K tíži mu však nelze přičíst následky nesprávného postupu soudu, který podání fakticky nepřijal do své evidence, tedy nenaložil s ním jako s podáním vadným. Jednalo se totiž o podání soudu známého odesílatele, jež bylo nesrozumitelné (nebylo zřejmé, co je jeho obsahem), a bylo namístě odstranit jeho vady postupem podle § 43 o.s.ř., popřípadě postupovat přiměřeně podle § 43 odst. 2 o.s.ř., jestliže by tyto vady odstraněny nebyly. V důsledku tohoto pochybení nejednal insolvenční soud s odvolatelem jako s účastníkem insolvenčního řízení ani nerozhodl o jeho nesrozumitelném podání a tím zatížil řízení zmatečnostní vadou podle ust. § 229 odst. 3 o.s.ř., jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Z uvedeného je zřejmé, že napadené usnesení není správné, protože přihláška pohledávky nebyla zařazena do insolvenčního rejstříku, pohledávka nebyla přezkoumána a případně zařazena do oddlužení plněním splátkovým kalendářem.

Odvolací soud proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř. a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil napadené usnesení v bodě II. a na něm závislých bodech výroku a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. května 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva