2 VSPH 1461/2014-B-41
KSPL 54 INS 15301/2011 2 VSPH 1461/2014-B-41

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kočín 61, Kralovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15301/2011-B-30 ze dne 10. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15301/2011-B-30 ze dne 10. července 2014 se m ě n í tak, že se odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 15301/2011-B-26 ze dne 13. června 2014 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník) proti usnesení č.j. KSPL 54 INS 15301/2011-B-26 ze dne 13.6.2014 (dále jen Usnesení), jímž týž soud odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod I. výroku), prohlásil na jeho majetek konkurs a rozhodl, že bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním Usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), a insolvenčnímu správci uložil povinnost předložit zprávu o hospodářské situaci dlužníka (výrok V.).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník byl v řízení zastoupen advokátem Mgr. Pavlem Císařem (dále jen Zástupce), jemuž bylo Usnesení doručováno do datové schránky; ta však byla nepřístupná, písemnost se do ní nepodařilo doručit, a proto mu bylo Usnesení doručeno dle ust. § 50 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) vhozením do domovní schránky s účinky ke dni 16.6.2014. Na základě toho soud dovodil, že poslední den patnáctidenní lhůty k podání odvolání proti Usnesení připadl na 1.7.2014, a protože dlužník podal odvolání až dne 4.7.2014, jako opožděné je odmítl. K podání Zástupce, jímž bylo ohlášeno ukončení zastupování dlužníka (č.d. B-27) a jež bylo soudu doručeno dne 18.6.2014, s odkazem na ust. § 204, § 28 odst. 2 a § 50b odst. 1 o.s.ř uvedl, že dlužník ani Zástupce v době předcházející vydání Usnesení neoznámili odvolání či vypovězení plné moci a že Zástupce oznámil ukončení zastupování až po doručení Usnesení. isir.justi ce.cz

S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 29 Odo 303/2001 a 29 Odo 3392/2007) proto uzavřel, že Usnesení bylo Zástupci řádně doručeno.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že odvolání proti Usnesení je včasné. Namítal zejména, že mu Unesení bylo doručeno až dne 20.6.1014 a od tohoto data mu započala běžet odvolací lhůta, jež skončila nejdříve 5.7.2014. Zdůrazňoval přitom, že podal odvolání osobně do podatelny soudu dne 4.7.2014, tedy včas, a poukazoval rovněž na to, že již v létě roku 2013 opakovaně upozorňoval insolvenční soud, že Zástupce končí s advokátní praxí, a že tedy nadále nebude v řízení zastoupen.

V doplňujících podáních pak dlužník uváděl nové skutečnosti týkající se zejména jeho výdělkových možností a zdravotního stavu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Dle ust. § 25 odst. 1 o.s.ř. si účastník může zástupcem vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen "procesní plná moc").

Dle ust. § 28 odst. 2 o.s.ř. odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

Z ust. § 28 odst. 5 o.s.ř. mj. vyplývá, že zanikne-li zástupce, zaniká plná moc.

Dle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, Komora pozastaví advokátovi výkon advokacie, vznikl-li mu pracovní poměr nebo služební poměr, s výjimkou pracovních poměrů uvedených v § 5 odst. 1 písm. g) nebo pracovního poměru podle § 15a, anebo začal-li vykonávat jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie. Dle ust. § 9a odst. 1 písm. a) téhož zákona po dobu pozastavení výkonu advokacie advokát není oprávněn poskytovat právní služby.

Odvolací soud z obsahu spisu v dané věci zjistil, že Zástupce v podání ze dne 17.6.2014 (č.d. B-27) oznámil insolvenčnímu soudu, že již dlužníka nezastupuje, neboť mu byl v roce 2013 na základě vzniku pracovního poměru pozastaven výkon advokacie. Nahlédnutím do seznamu advokátů a dotazem u České advokátní komory pak odvolací soud ověřil, že Zástupci byl vskutku ke dni 18.3.2013 výkon advokacie pozastaven.

Usnesení bylo přitom prostřednictvím doručujícího orgánu doručeno Zástupci dne 16.6.2014 a dlužníku dne 20.6.2014; dlužník podal odvolání osobně do podatelny soudu dne 4.7.2014.

Klíčovou otázkou pro posouzení důvodnosti odvolání tedy je, kdy se Usnesení dostalo do právní sféry dlužníka, tj. zda k tomu došlo až doručením jemu, resp. zda soud prvého stupně pochybil, když doručoval jeho Zástupci. Ze závěrů vyjádřených v usnesení Ústavního soudu sen. zn I. ÚS 1094/08 ze dne 18.2.2009 se podává, že pro vztah právního zástupce dlužníka a soudu platí úprava obsažená v o.s.ř. V daném případě bylo relevantní ust. § 25 o.s.ř., z něhož vyplývá, že zvolí-li si účastník zástupcem advokáta, uděluje mu procesní plnou moc. Z tohoto ustanovení rovněž vyplývá, že je-li advokátovi pozastaven výkon advokacie, není oprávněn zastupovat klienta na základě udělené procesní plné moci, neboť pozastavením ztratil kvalitu advokáta. Podle ust. 28 odst. 5 o.s.ř. zanikne-li zástupce, plná moc zaniká. Toto ustanovení je třeba vyložit v souvislosti s ust. § 25 o.s.ř. tak, že pozastavení advokacie znamená zánik zástupce ve shora uvedeném smyslu s důsledkem zániku jemu udělené plné moci. "Byl-li advokátu pozastaven výkon advokacie, není oprávněn poskytovat právní služby; plná moc, která mu byla udělena, je neplatná. Pozastavením výkonu advokacie zaniká plná moc, kterou mu účastník dříve udělil" (Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 92).

Soud prvého stupně proto pochybil, když před doručováním Usnesení neověřil, zda má Zástupce nadále oprávnění vykonávat advokacii. Ostatně skutečnost, že mu nebylo možno doručit do datové schránky (již je povinen coby advokát mít zřízenu), resp. že jeho datová schránka (coby advokáta) byla nepřístupná, pochybnost v tomto směru vzbuzovala. Doručil-li pak soud prvého stupně Usnesení Zástupci prostřednictvím doručujícího orgánu, nepostupoval v souladu s o.s.ř. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že o tom, že Zástupci byl pozastaven výkon advokacie, nebyl soud prvého stupně v průběhu řízení řádně zpraven.

Odvolací soud proto uzavírá, že se Usnesení dostalo do právní sféry dlužníka až dne 20.6.2014, kdy mu bylo vhozeno do domovní schránky. Lhůta k podání odvolání mu tak počala běžet následujícího dne a skončila v pondělí 7.7.2014 (den 5.7.2014 připadl na sobotu). Podal-li tedy za popsaného stavu dlužník odvolání proti Usnesení dne 4.7.2014 osobně do podatelny insolvenčního soudu, nelze učinit jiný závěr, něž že je podal včas.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 ve spojení s ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se odvolání dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. října 2016

Mgr. Martin L i š k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková