2 VSPH 1460/2012-A-27
KSCB 28 INS 16048/2012 2 VSPH 1460/2012-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve Věci dlužníka Ladislava Beleje, bytem Rakovice 74, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 16048/2012-A-21 ze dne 24.září 2012 takto:

Usnesení Krajského soudu V Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 16048/2012-A-21 ze dne 24.září 2012 se V bodech II. a III. výroku zrušuje a Věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodněnü

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 16048/2012-A-21 ze dne 24.9.2012 rozhodl pod bodem I. výroku na návrh Hypoteční banky, a.s. (dále jen navrhovatel) o tom, že se zjišťuje úpadek Ladislava Beleje (dále jen dlužník), odmítl insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na oddlužení (bod II. výroku), prohlásil na jeho majetek konkurs (bod III. výroku) a pod bodem IV. výroku insolvenčním správcem ustanovil Ing. Václava Hadrabu (dále jen správce). Do bodů V. až XII. výroku vtělil obsahové náležitosti rozhodnutí o úpadku dle ust. § 136 odst. 2 písm. c) až i) insolvenčního zákona a pod bodem XIII. výroku uložil navrhovateli zaplatit soudní poplatek ve Výši 2.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek insolvenčním návrhem doručeným dne 2.7.2012. Protože navrhovatel doložil, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku v celkové Výši 96.485,93 Kč ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, jejíž nejstarší část se stala splatnou dne 20.1.2011 neuhrazením splátky, a bylo zjištěno, že dlužník neplní své splatné závazky i vůči dalším věřitelům (Kooperativě, pojišťovně, a.s. neuhradil pohledávku ve Výši 2.122,-Kč, jež se stala splatnou dne 6.8.2010 a k jejímuž vymožení byla nařízena exekuce, Home Credit, a.s. neuhradil pohledávku ve Výši 22.000,-Kč s příslušenstvím, jež se stala splatnou dne 20.12.2010 a k jejímuž vymožení byla nařízena exekuce, a České spořitelně, a.s. neuhradil pohledávky ve Výši 28.000,-Kč s příslušenstvím a ve Výši 102.000,-Kč s příslušenstvím, jež se staly splatnými dne 23.5.2011 a 5.10.2011 a k jejichž vymožení byly nařízeny exekuce), dospěl insolvenční soud k závěru, že je v úpadku ve formě insolvence dle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, a rozhodl proto o jeho úpadku.

Dále soud zmínil, že usnesením ze dne 2.7.2012 vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu navrhovatele, aby předložil seznamy svého majetku a závazků a další doklady, a poučil ho o tom, že není-li podnikatelem a jeho závazky nepocházejí z podnikání, může do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podat návrh na povolení oddlužení. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 9.7.2012. Dne 2.8.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Následně ho soud usnesením ze dne 16.8.2012 vyzval k doplnění návrhu na povolení oddlužení o řádný seznam závazků s uvedením přesného označení věřitelů. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 20.8.2012 Vložením do domovní schránky, přičemž jím byl dlužník poučen o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě doplněny zákonem stanovené přílohy, insolvenční soud podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona odmítne návrh dlužníka na povolení oddlužení . Protože dlužník návrh na povolení oddlužení nedoplnil, soud podle tohoto ustanovení odmítl insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení .

Soud uzavřel na tom, že insolvenční návrh navrhovatele obsahoval zákonem vyžadované náležitosti a že byl zjištěn úpadek dlužníka ve formě insolvence, když tvrzení obsažená v insolvenčním návrhu dlužník nepopřel. Ve Věci proto soud rozhodl bez nařízení jednání, a protože byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka , rozhodl o prohlášení konkursu na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení Kraj ského soudu v Českých Budějovicích, a to v rozsahu bodu II. výroku, se dlužník Včas odvolal. Z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud v bodě II. výroku-a zřejmě i v na něm závislém bodě III. výroku-zrušil a aby rozhodl o tom, že jeho úpadek bude řešen oddlužením. V odvolání uvedl, že výzva ze dne 16.8.2012 mu nebyla doručena do vlastních rukou, ale toliko Vložením do domovní schránky. Nebyla mu tedy řádně doručena a on ji dosud ani fakticky neobdržel. Současně poukázal na to, že k odvolání připojil řádně zpracovaný seznam závazků obsahující přesná označení věřitelů, výši, důvod vzniku i splatnost jejich pohledávek, opatření jeho podpisem a prohlášením o správnosti a úplnosti seznamu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích v části napadené odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 389 odst. 1 a § 390 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník, který není podnikatelem, insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, přičemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi.

Podle ust. § 391 téhož zákona musí návrh na povolení oddlužení vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, jeho náležitosti stanoví prováděcí právní předpis a podobu zveřejní Ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle ust. § 392 odst. 1 a 2 téhož zákona musí dlužník k návrhu na povolení oddlužení připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení dříve předložil, listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední 3 roky a písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nej de-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje.Podle ust. § 393 téhož zákona vyzve insolvenční soud usnesením osobu, která podala návrh na povolení oddlužení, jenž neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů, a současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Stejně postupuje insolvenční soud itehdy, nej sou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Není-li přes výzvu insolvenčního soudu návrh na povolení oddlužení řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne.

Podle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že řízení bylo zahájeno dne 2.7.2012 na návrh navrhovatele, k němuž přistoupil dne 2.8.2012 dlužník podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Protože dlužník nepřipoj il k návrhu na povolení oddlužení odhad obvyklé ceny své nemovitosti provedený znalcem a nedoložil své čisté příjmy za měsíce červen a červenec 2012, vyzval ho insolvenční soud usnesením ze dne 2.8.2012 ktomu, aby tak učinil do sedmi dnů. Znalecký posudek zpracovaný Ing. Pavlem Huškem a potvrzení zaměstnavatele o Výši příjmu dlužníka a o Výši průměrného měsíčního čistého výdělku ze dne 13.8.2012 doručil dlužník soudu dne 14.8.2012. Následně soud usnesením ze dne 16.8.2012 vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu o řádný seznam závazků s poučením o jeho obsahu a s poučením o tom, že povinnost předložit seznam závazků spolu s insolvenčním návrhem je zakotvena v ust. § 104 insolvenčního zákona a postup umožňující soudu zajistit doplnění insolvenčního návrhu o chybějící přílohy Včetně možnosti odmítnout insolvenční návrh v případě, že insolvenční návrh doplněn nebude, je upraven v ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. Konkrétně soud upozornil dlužníka na to, že pod položkou 19 návrhu uvedl závazek vůči Československé obchodní bance, a.s. ve Výši 500.000,-Kč, ale v seznamu závazků Výši závazku vůči tomuto věřiteli neuvedl a v seznamu věřitelů tohoto věřitele zcela opomněl a ostatní věřitele označil nedostatečně (neuvedl jejich právní formu a identifikační čísla). Opakovaně přitom dlužníka poučil o tom, že nedoplní-li insolvenční návrh o stanovené přílohy, postupem podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona jeho insolvenční návrh odmítne.

Dále odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník v položce 6 insolvenčního návrhu, jež by měla obsahovat popis rozhodujících skutečností osvědčujících jeho úpadek či hrozící úpadek, toliko obecně uvedl, že má více věřitelů, vůči nimž má závazky minimálně 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen hradit déle jak 3 měsíce.

Z toho, co je uvedeno shora, je zřejmé, že insolvenční návrh dlužníka byl sám o sobě vadný již tím, že v rozporu s ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona neobsahoval uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, a bylo proto namístě odmítnout ho bez dalšího podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.

Pokud jde o vlastní návrh na povolení oddlužení obsažený v tomtéž podání, není pochyb o tom, že postrádal některé zákonem vyžadované přílohy-listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka a znalecké ocenění obvyklé ceny nemovitosti náležející dlužníkovi, k jejichž dodatečnému předložení vyzval insolvenční soud dlužníka dne 2.8.2012 podle ust. § 393 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, přičemž ho ve výzvě, jež byla dlužníkovi osobně doručena prostřednictvím pošty dne 7.8.2012, řádně poučil o následku spočívajícím v odmítnutí návrhu na povolení oddlužení v případě, že požadované přílohy předloženy nebudou. Dlužník mu požadované listiny předložil dne 14.8.2012. Co se týče další výzvy ze dne 16.8.2012, byla dlužníkovi doručena podle ust. § 50 občanského soudního řádu Vložením do domovní schránky. Pro rozhodnutí o odvolání je Však podstatné, že jí byl dlužník vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o řádný seznam závazků, a současně byl poučen o tom, že v případě nedoplnění insolvenčního návrhu o požadovanou přílohu bude následek nesplnění výzvy spočívat v odmítnutí insolvenčního návrhu podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona. O tom, že by nepředložení požadované přílohy (v této souvislosti jakožto přílohy, již byl dlužník povinen připojit k návrhu na povolení oddlužení podle ust. § 392 odst. 1 insolvenčního zákona) mohlo mít Význam i v rámci rozhodování o návrhu na povolení, tj. že by byl v takovém případě odmítnut podle ust. § 393 odst. 2 insolvenčního zákona, Však poučen nebyl, nebot insolvenční soud zjevně opomněl, že v takovém případě byl povinen postupovat podle ust. § 393 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona a měl dlužníka vyzvat k doplnění návrhu na povolení oddlužení.

Nesprávnost-a zmatečnost-v postupu soudu prvního stupně je zjevná i z toho, že dle odůvodnění napadeného usnesení odmítl insolvenční návrh dlužníka na povolení oddlužení , insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení , resp. dle závěrečné Věty odůvodnění insolvenční návrh dlužníka podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona, a stejně nej asné a nesrozumitelné rozhodnutí vtělil i do bodu II. výroku napadeného usnesení. Z napadeného rozhodnutí, a to i s přihlédnutím k postupu popsanému shora, nelze tudíž dovodit, že insolvenční soud rozhodl o odmítnutí návrhu dlužníka na povolení oddlužení podle ust. § 393 odst. 3 insolvenčního zákona, a s přihlédnutím k tomu rozhodl podle ust. § 396 insolvenčního zákona o řešení jeho úpadku konkursem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a § 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil usnesení soudu prvního stupně v bodech II. a III. výroku a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 26.března 2013 J UDr. Jiří Kareta, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová