2 VSPH 1452/2011-P4-8
MSPH 78 INS 855/2011 2 VSPH 1452/2011-P4-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka ASSENT CONSULTING PARTNERS, a.s., sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, do níž vstoupilo Městské státní zastupitelství, o odvolání ESCES, s.r.o., sídlem Tiskařská 563/6, Praha 10, zast. advokátem JUDr. Zdeňkem Weigem, sídlem Nad Zátiším 22, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 855/2011-P4-3 ze dne 11. října 2011

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 855/2011-P4-3 ze dne 11. října 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 855/2011-P4-3 ze dne 11.10.2011 odmítl přihlášku pohledávky ESCES, s.r.o. (dále jen odvolatel) v rozsahu zajištění pohledávky přihlášené odvolatelem do insolvenčního řízení vedeného na majetek ASSENT CONSULTING PARTNERS, s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl, že po právní moci usnesení zůstane odvolatel účastníkem řízení toliko v rozsahu zjištěné nezajištěné pohledávky ve výši 254.338,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 27.4.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou zajištěnou pohledávku v celkové výši 254.338,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 21.6.2011 popřel soudem ustanovený insolvenční správce IS Žižlavský, v.o.s. pořadí pohledávky s odůvodněním, že zajištěným věřitelem může být pouze věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, přičemž ke zboží, k němuž odvolatel uplatňuje zástavní právo, uplatňuje vlastnické právo třetí osoba. Protože se odvolatel přezkumného jednání nezúčastnil, vyrozuměla ho insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová (dále jen správkyně), ustanovená do funkce schůzí věřitelů bezprostředně následující po přezkumném jednání, o popření a vyzvala ho k uplatnění práva na určení pořadí žalobou u insolvenčního soudu. Výzva byla odvolateli doručena dne 12.9.2011. Protože odvolatel žalobu na určení pořadí pohledávky v zákonné lhůtě nepodal, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl přihlášku v rozsahu zajištění pohledávky a rozhodl o tom, že v tomto rozsahu účast odvolatele v insolvenčním řízení končí a že se odvolatel řízení nadále účastní s nezajištěnou pohledávkou.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby přihlášenou pohledávku z důvodu vlastnického práva uznal jako zajištěnou. V odvolání podrobně vysvětloval, že je provozovatelem svobodného celního skladu podléhajícího zvláštnímu režimu celnímu a daňovému, tvrdil, že dle jeho informací je výlučným vlastníkem zboží umístěném v tomto skladu dlužník, a z toho dovozoval, že mu svědčí zajištění pohledávky. Smysl odvolání spatřoval též v tom, že soud jednoznačně určí, kdo je vlastníkem zboží uloženého ve skladu, a kdo je tedy povinen hradit mu skladné.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15dnů od doručení vyrozumění podle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 197 odst. 2 téhož zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Pro výsledek odvolacího řízení je v této věci podstatné, že-jak odvolací soud ověřil ze spisu-správkyně dne 12.9.2011 doručila odvolateli prostřednictvím pošty do jeho sídla vyrozumění o popření pořadí jím uplatněných pohledávek v celkové výši 254.338,-Kč, v souladu s ust. § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 insolvenčního zákona a poučila ho o jeho oprávnění uplatnit své právo žalobou u insolvenčního soudu v zákonem stanovené lhůtě i o následcích v případě, že tak neučiní. Odvolatel žalobu, jíž by se domáhal určení, že uplatněné pohledávky jsou zajištěné, nepodal. Jak je zřejmé z obsahu odvolání, tyto skutečnosti odvolatel nezpochybňoval.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. ledna 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva