2 VSPH 1451/2012-P44-7
KSPH 37 INS 11473/2012 2 VSPH 1451/2012-P44-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Ing. Jana Netolického, místem podnikání Strážnická 3415, Mělník, o odvolání PhDr. Mgr. Jany Dvořákové, bytem Dolská 2877/6, Praha 9, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 11473/2012-P44-2 ze dne 4. října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 11473/2012-P44-2 ze dne 4. října 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky PhDr. Mgr. Jany Dvořákové (dále též jen odvolatelka) do insolvenčního řízení týkajícího se Ing. Jana Netolického (dále jen dlužník) s tím, že se k přihlášce dále nepřihlíží, a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 21.8.2012 zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a jeho věřitele, kteří dosud pohledávky nepřihlásili, vyzval, aby tak učinili do 21.9.2012. Protože odvolatelka doručila přihlášku pohledávky do datové schránky insolvenčního soudu až dne 27.9.2012 po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala odvolatelka včasné odvolání, v němž zdůraznila, že předpokládala, že ji dlužník v seznamu závazků, jenž byl dle ust. § 104 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) povinen připojit k insolvenčnímu návrhu, označil jako svého věřitele s přihlášenou pohledávkou. Vyslovila přesvědčení, že zákonodárce neměl při tvorbě IZ na mysli, že by věřitelé, kteří jsou soudu známí na základě seznamu věřitelů předloženého dlužníkem, měli opětovně přihlašovat své pohledávky do insolvenčního řízení. Kromě toho se domnívala, že dle ust. § 430 IZ vznikla insolvenční správkyni dlužnice Mgr. Ivě Frömlové povinnosti informovat ji jako známou věřitelku o zahájení insolvenčního řízení a vydání rozhodnutí o úpadku. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, raději se ještě jednou dne 27.9.2012 přihlásila do insolvenčního řízení jako věřitelka dlužníka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 IZ kratší 30 dnů a delší 2 měsíců; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dnů. Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. IZ obsahuje zvláštní úpravu doručování soudních písemností v insolvenčním řízení, a proto má pro insolvenční řízení klíčový význam insolvenční rejstřík, tj. veřejně přístupný informační systém obsahující údaje podle IZ (zejména seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 IZ). Z údajů v něm obsažených odvolací soud zjistil, že dne 14.5.2012 v 14 hod. 43 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 11473/2012 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 21.8.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne ve 9 hod. 39 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 37 INS 11473/2012-A-13 ze dne 21.8.2012, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně minimálně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pátek 21.9.2012.

Lhůta k podání přihlášky je lhůtou procesní, tzn. že postačí, pokud je poslední den lhůty přihláška podána na poště. V posuzované věci odvolatelka nezpochybnila závěr insolvenčního soudu o tom, že podala přihlášku pohledávky dne 27.9.2012, tj. po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění pohledávek, jež skončila dnem 21.9.2012. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když o přihlášce pohledávky odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle ust. § 185 IZ.

K odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že IZ spočívá na principu, že insolvence (insolvenční řízení) je věcí veřejnou (jež se prosazuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku neprodleným elektronickým zobrazením obsahu insolvenčních spisů), a tudíž není důvod vyrozumívat věřitele dlužníka o zahájení insolvenčního řízení zvláštním způsobem, např. tak, že by jim soud zvlášť doručoval rozhodnutí, jímž se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. Tento závěr je konformní i s judikaturou Nejvyššího soudu (viz např. usnesení sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P ze dne 4.9.2008 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2009), podle níž nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle ust. § 71 a násl. uvedeného zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku. Jinými slovy, věřitelé dlužníka byli vyzváni k tomu, aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení zveřejněním výzvy obsažené v rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku dne 21.8.2012, a odvolatelka se mýlí, dovozuje-li jinak.

Nesprávnost argumentace odvolatelky, dle níž měla být informována o zahájení insolvenčního řízení a vydání rozhodnutí o úpadku postupem dle ust. § 430 IZ, dokumentují i závěry, k nimž dospěl Nejvyšší soud v usnesení sp.zn. 29 NSČR 21/2009 ze dne 27.7.2011 uveřejněném pod č. 150/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nichž plyne, že: 1) ust. § 430 IZ ukládá insolvenčnímu soudu povinnost vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a doručit zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek jen vůči známým věřitelům z jiných členských států, z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska; ve vztahu ke známým věřitelům z České republiky a k neznámým věřitelům z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska insolvenční soud takovou povinnost nemá, 2) výzvu k podávání přihlášek pohledávek dle ust. § 430 odst. 3 IZ má insolvenční soud formulovat tak, že ji adresuje známým věřitelům z ostatních (jiných) členských států Evropské Unie s výjimkou Dánska a doplní poučení, že tato výzva neplatí pro věřitele z České republiky.

Protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není ve smyslu ust. § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že se k přihlášce odvolatelky podané po uplynutí této lhůty dle ust. § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nemůže v něm tedy být ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 3. prosince 2012 JUDr. Jiří K a r e t a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva