2 VSPH 145/2015-A-16
KSCB 27 INS 30875/2014 2 VSPH 145/2015-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Pavla Špirocha, bytem V Chalupách 48, Adamov, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 30875/2014-A-6 ze dne 26. listopadu 2014

takto: Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 30875/2014-A-6 ze dne 26.11.2014 uložil Pavlu Špirochovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 14.11.2014 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení, aby do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení odůvodnil tím, že jiný způsob řešení úpadku dlužníka než konkurs nepřichází v úvahu, neboť dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení, a složení zálohy je nezbytné, neboť prostředky na úhradu nákladů řízení nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu povinnost zaplatit zálohu neuloží.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvního stupně již dne 20.8.2015 rozhodl o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek (č.d. A-14), přihlížeje k ust. § 108 odst. 1 věty první insolvenčního zákona, podle něhož lze insolvenčnímu navrhovateli uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení toliko před rozhodnutím o insolvenčním návrhu dovodil, že rozhodování o odvolání dlužníka je za této situace bezpředmětné.

Odvolání dlužníka proto podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a ,v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková