2 VSPH 1448/2013-A-13
KSUL 71 INS 13634/2013 2 VSPH 1448/2013-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužnice Martiny Schýbalové, bytem Hraniá ská 4737, Chomutov, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 71 INS 13634/2013-A-8 ze dne 12. srpna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 71 INS 13634/2013-A-8 ze dne 12. srpna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní :

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením .j. KSUL 71 INS 13634/2013-A-8 ze dne 12.8.2013 uložil MartinČ Schýbalové (dále jen dlužnice), jež se insolvenním návrhem dorueným soudu dne 15.5.2013 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na sv j majetek, aby do t í dn od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,-K.

V od vodnČní usnesení odkázal soud na ust. § 108 odst. 1 insolvenního zákona, podle nČhož m že vyzvat dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení až do výše 50.000,-K, a vysvČtlil, že záloha je nutná k tomu, aby insolvenní správce mČl bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a po ustanovení do funkce k dispozici finanní prost edky nezbytné k jejímu výkonu a aby byly k dispozici prost edky umož ující uhradit alespo zásti nároky insolvenního správce. Pot eba úhrady zálohy vyplývá podle soudu z toho, že podle jejího vlastního tvrzení tvo í majetek dlužnice pouze spoluvlastnický podíl k rodinnému domu o velikosti 1/6, jenž je p edmČtem zajištČní, nevlastní žádnou finanní hotovost a prost edky ke krytí náklad insolvenního ízení nelze zajistit jinak a oproti tomu má velký poet vČ itel .

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice vas odvolala, p iemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení neukládá. Poukázala na skutenost, že v souasné dobČ nedisponuje dostatkem finanních prost edk , jenž by jí umožnil zálohu zaplatit.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce, p eklenout tak nedostatek finanních prost edk bezprost ednČ po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespo ásti nárok insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenního návrhu a p edložených p íloh odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na sv j majetek s tím, že v i 29 vČ itel m má splatné závazky v celkové výši cca 5,52 milionu K, její majetek tvo í televizor, automatická praka a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k rodinnému domu o tvrzené hodnotČ 500.000,-K a nemá žádnou finanní hotovost ani prost edky na bankovních útech. Protože z tČchto údaj je patrné, že úpadek dlužnice bude ešen pravdČpodobnČ nepatrným konkursem, p iemž dlužnice nedisponuje žádnými likvidními prost edky, jež by insolvenní správce mohl použít na úhradu prvotních náklad insolvenního ízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejnČ jako soud prvního stupnČ toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k potu vČ itel a rozsahu závazk dlužnice je p itom p esvČden o tom, že uložení povinnosti zaplatit zálohu v zákonem maximálnČ p ípustné výši bylo v daném p ípadČ namístČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice d vodným a podle ust. § 219 obanského soudního ádu napadené usnesení potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 30. íjna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva