2 VSPH 1442/2012-A-14
KSPL 29 INS 18812/2012 2 VSPH 1442/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Aloise Laciny, bytem Chválenice 13, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 18812/2012-A-9 ze dne 17.září 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 18812/2012-A-9 ze dne 17. září 2012 se m ě n í tak, že se dlužníkovi Aloisi Lacinovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 18812/2012-A-9 ze dne 17.9.2012 uložil Aloisi Lacinovi (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 2.8.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že povinnost zaplatit zálohu ukládá dlužníkovi proto, že je nutné zajistit prostředky na náklady insolvenčního řízení. Vzhledem k současnému příjmu dlužníka soud dovodil, že nebude splňovat zákonem stanovené předpoklady podmiňující povolení oddlužení. Protože úpadek dlužníka bude třeba řešit konkursem, přičemž z návrhu je patrné, že je dlužník nemajetný, uložil mu soud zaplatit zálohu ve výši odpovídající předpokládaným nákladům řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že mu uloží zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Namítal, že v současné době nedisponuje finančními prostředky a s ohledem na výši svých pohledávek a počet nezajištěných věřitelů považuje zálohu ve výši 5.000,-Kč za dostatečnou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z insolvenčního návrhu a předložených příloh odvolací soud zjistil, že se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s tím, že vůči šesti věřitelům má splatné závazky v celkové výši cca 223 tisíc Kč, vlastní movité věci v hodnotě cca 11.000,-Kč, nevlastní žádné nemovitosti a jeho jediný měsíční příjem je 2.500,-Kč z darovací smlouvy uzavřené dne 30.7.2012 mezi ním a Lenkou Dvořáčkovou. Protože z těchto údajů je zřejmé, že úpadek dlužníka bude pravděpodobně řešen nepatrným konkursem, přičemž dlužník nedisponuje žádnými likvidními prostředky, jež by insolvenční správce mohl použít na úhradu prvotních nákladů insolvenčního řízení po svém ustanovení do funkce, je odvolací soud stejně jako soud prvního stupně toho názoru, že složení zálohy je nezbytné. Vzhledem k tomu, že však způsob řešení úpadku přicházející v daném případě v úvahu nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů dlužníka, souhrnné výši jeho závazků a rozsahu jeho majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9.listopadu 2012

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová