2 VSPH 143/2014-A-24
KSUL 74 INS 5172/2013 2 VSPH 143/2014-A-24

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Josefa Kančiho, bytem Jindřicha Plachty 177, Ústí nad Labem, zahájené na návrh Hypoteční banky, a.s., sídlem Radlická 333/150, Praha 5, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 5172/2013-A-18 ze dne 17. července 2013

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením v bodě I. výroku rozhodl o zjištění úpadku Josefa Kančiho (dále jen dlužník), insolvenčním správcem ustanovil insolvence JP, v.o.s. (bod II. výroku), rozhodl, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 18.7.2013 (bod III. výroku), věřitele vyzval, aby do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, pokud tak dosud neučinili, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní (body IV. a VI. výroku), osoby, jež mají závazky vůči dlužníku, vyzval, aby napříště plnění neposkytovaly jemu, ale insolvenčnímu správci (bod V. výroku), věřitele, kteří hodlají popírat pohledávky, vyzval, aby tak učinili v zákonem určené lhůtě formou písemného podání se stanovenými náležitostmi (bod VII. výroku), na den 2.9.2013 nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a stanovil její program (bod VIII. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby mu v zákonem stanovené lhůtě předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod IX. výroku), konstatoval, že v rozsahu, v němž není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce a že započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku (body X. a XI. výroku), Hypoteční bance, a.s. uložil povinnost zaplatit soudní poplatek (bod XII. výroku) a rozhodl o tom, že bude zveřejňovat svá rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod XIII. výroku). Současně poučil dlužníka o možnosti podat proti uvedenému usnesení odvolání, o lhůtě, v níž tak může učinit i o počátku jejího běhu, a rovněž o důvodech, jež lze v odvolání namítat.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podal dlužník dne 8.8.2013 odvolání, v němž uvedl, že mu není schopen porozumět, léčí se na psychiatrii a prášky, jež bere, jsou tak silné, že si nic nepamatuje. Současně se omluvil z jednání nařízeného na den 2.9.2013 a vyjádřil přesvědčení, že soud bude jednat tak, jak uzná za vhodné .

Soud prvního stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě (č.l. A-21 spisu) vyplývá, že odvolání považoval za včasné, neboť dle jeho názoru bylo podáno poslední den odvolací lhůty. Současně poukázal na to, že dlužník přes opakovanou výzvu neodstranil vady odvolání, jež brání pokračování v řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013 se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ust. § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále také osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Ust. § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 204 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z obsahu doručenky dokládající postup pošty při doručování písemnosti dlužníkovi (viz vedlejší dokument k č.l. A-18) zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručeno do vlastních rukou dlužníka dne 23.7.2013; patnáctidenní lhůta pro podání odvolání tak dle ust. 57 odst. 1 o.s.ř. začala plynout následujícího dne a marně uplynula dne 7.8.2013. Dlužník přitom osobně podal odvolání do podatelny Krajského soudu v Ústí nad Labem až dne 8.8.2013, tedy zjevně opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. soud prvního stupně, učinil tak dle ust. § 218a téhož zákona odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. ledna 2014

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková