2 VSPH 1424/2015-A-19
KSUL 79 INS 6871/2015 2 VSPH 1424/2015-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníků Václava Fišera a Světlany Fišerové, bytem Na Rovině 249, Jílové, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-14 ze dne 14. července 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-14 ze dne 14. července 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-14 ze dne 14.7.2015 v insolvenčním řízení zahájeném na návrh Václava Fišera a Světlany Fišerové (dále jen dlužník a dlužnice, popř. dlužníci) odmítl pro opožděnost odvolání dlužníků proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 79 INS 6871/2015-A-8 ze dne 4.5.2015.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 17.3.2015 doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 4.5.2015 (č.d. A-8), jež bylo dlužníkům doručeno dne 6.5.2015 vhozením do domovní schránky, jim soud uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč. Protože lhůta k podání odvolání proti tomuto usnesení skončila v pátek dne 22.5.215 a dlužníci je napadli podáním, jež bylo soudu doručeno dne 17.6.2015 a jež doplnili podáním ze dne 30.6.2015, soud je jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Toto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem napadli dlužníci včas podáním, jež označili jako odvolání proti němu, jímž požadovali, aby jim odvolací soud umožnil pokračovat v řízení, a jež doplnili podáními ze dne 24.6.2015 zveřejněnými jako č.d. A-12 a A-13. V odvolání tvrdili, že jim usnesení ze dne 4.5.2015 (č.d. A-8) doručeno nebylo, tím jim bylo znemožněno uhradit zálohu a hrozí, že dne 17.7.2015 proběhne dražba jejich movitých a nemovitých věcí, zvláště notebooku obsahujícího citlivé údaje z ČSOB pojišťovny, kde dlužnice působila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Lhůta je dle ust. § 57 odst. 3 téhož zákona zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ust. § 208 odst. 1 téhož zákona odmítne předseda senátu soudu prvního stupně opožděně podané odvolání usnesením.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že skutečnosti uvedené soudem prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení odpovídají průběhu řízení. Co se týče doručení usnesení ze dne 4.5.2015 (č.d. A-8), obsahuje spis doručenky, z nichž plyne, že dlužníkovi i dlužnici byla co samostatné zásilky doručena vložením do domovní schránky dne 6.5.2015, pokud jde o podání odvolání, dlužníci je dne 16.6.2015 odevzdali k přepravě na poště 407 22 Benešov nad Ploučnicí. Jinými slovy, odvolání proti usnesení ze dne 4.5.2015 (č.d. A-8) podali dlužníci opožděně, a soudu prvního stupně nelze vytknout žádné pochybení, když za této situace jejich odvolání jako opožděné podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Pro úplnost však považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že-jak je zřejmé z obsahu podání zveřejněného jako č.d. A-12-dlužníci napadli odvoláním i usnesení ze dne 28.5.2015 (č.d. A-9), jímž soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. O tomto odvolání dosud rozhodnuto nebylo (odvolacímu soudu nebylo předloženo), a dlužníkům tudíž nic nebrání v tom, aby zálohu v dosud pravomocně neskončeném insolvenčním řízení uhradili.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná